Sede electrónica

12:33:32 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
JUSTICIA SOCIAL.Anuncio de la publicación de la Convocatoria Específica de ayudas para el mantenimiento y compensación de los gastos de taxis adaptados a personas con movilidad reducida y apertura del plazo de presentación de solicitudes de participación en esta Convocatoria Específica.XUSTIZA SOCIAL.Anuncio da publicación da Convocatoria Específica de axudas para o mantemento e compensación dos gastos de taxis adaptados a persoas con movilidade reducida e apertura do prazo de presentación de solicitudes de participación nesta Convocatoria Específica. 21/10/2020 23/11/2020 Amosar
DEPORTES. Anuncio resolución provisional convocatoria de subvencións de concurrencia competitiva para entidades deportivas sen ánimo de lubro destinadas ao fomento e apoio á realización de actividades físicas e deportivas ano 2020 19/10/2020 29/10/2020 Amosar
MOVILIDAD URBANA. Anuncio relativo ás subvencións vehículo auto-taxi, expediente 851/2020/103 16/10/2020 28/10/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Proposta de resolución provisional das subvencións de Participación Cidadá para gastos de funcionamento, 2020 08/10/2020 09/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Proposta de resolución provisional da subvención de Participación Cidadá para programas, proxectos e actividades, 2020 08/10/2020 09/11/2020 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local ordinaria de 21-10-2020 22/10/2020 22/11/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local ordinaria do 8.10.2020 09/10/2020 09/11/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario do 1.10.2020 07/10/2020 07/11/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local do 23.9.2020 29/09/2020 29/10/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Convocatoria do Pleno ordinario do 1.10.2020 29/09/2020 29/10/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente de 6 de maio de 2020 15/05/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Deixar sen efecto o DEC/AYT/1313/2020, de 18 de marzo, polo que se suspenderon as sesión ordinarias da Xunta de Goberno Local 13/05/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Sesión Extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local do 13 de maio de 2020 13/05/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Sesión Extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local 06/05/2020 06/05/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Sesión Extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local 29/04/2020 28/04/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Sesión Extrordinaria e Urxente da Xunta de Goberno Local 15/04/2020 15/04/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto Xunta de Goberno Local 2020-03-31 07/04/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto da Alcaldesa de sesión Extrordinaria e Urxente da Xunta de Goberno Local 31/03/2020 01/04/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria do Pleno ordinario do 6 de febreiro de 2020 04/02/2020 26/02/2021 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
MEDIO AMBIENTE. Aprobación inicial da modificación da ordenza municipal de xestión de residuos municipais e limpeza viaria. Trámite de información pública. 20/10/2020 30/11/2020 Amosar
ALCALDÍA. Revogación dos peches ordenados polo decreto DEC/AYT/1.211/2020 no caso das instalacións municipais nas que se deban prestar servizos ou actividades permitidas polas disposicións xerais ditadas en aplicación do RD 463/2020, nomeadamente no campo de golf da Torre e molle de As Xubias 11/05/2020 01/01/2021 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 14 e o 20 de outubro de 2020 22/10/2020 02/11/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo, ref 1942, 1582, 112, 118, 150, 164, 17,Y 2183 22/10/2020 27/10/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando o Decreto de Alcaldía 3847/2019 para engadir as direccións de área de Deportes e de Cultura 16/10/2020 12/06/2023 Amosar
DEPORTES. Resolución provisional da convocatoria de usos das instalacións deportivas municipais. Tempada 2020/2021. Exp. 211/2020/343 15/10/2020 29/10/2020 Amosar
TESOURERÍA E RECADACIÓN. Ingreso en voluntaria de mercados municipais e quioscos do 1 trimestre de 2020 09/10/2020 09/12/2020 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
ALCALDIA. Decreto de delegación da Presidencia do Consorcio de Turismo en D. Juan Ignacio Borrego 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de reestruturación de Áreas de Goberno e afectación en Direccións de Área 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de nomeamentos da Xunta de Goberno Local e Áreas de Goberno 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á concesión das solicitudes de prórroga da autorizació do uso das parcelas e mesas de cultivo, expediente 541/2018/62 12/08/2020 Amosar
ALCALDIA. Normas adicionais en materia de saúde pública no uso dos espazos públicos do termo municipal 31/07/2020 31/12/2021 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
SERVIZOS SOCIAIS. Renda social municipal. Anuncio sobre a apertura do prazo de presentación de solicitudes da renda social municipal para o exercicio económicos 2020. 02/01/2020 30/11/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar