Sede electrónica

07:39:05 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
DEPORTES. Anuncio relativo ao trámite de emenda, mellora de solicitudes da convocatoria de subvencións 2019 15/11/2019 28/11/2019 Amosar
XUSTIZA SOCIAL. Anuncio de convocatoria específica de concesión de subvencións para entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro destinadas a actividades de interese social do Concello da Coruña. 14/11/2019 28/11/2019 Amosar
XUSTIZA SOCIAL. Publicación das listas definitivas de persoas beneficiarias e da puntuación outorgada na convocatoria das bolsas de comedor escolar -curso 2019/2020- e apertura do prazo de presentación de recurso de reposición 08/11/2019 09/12/2019 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos adordos adoptados na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local de 20 de novembro de 2019 20/11/2019 31/12/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno celebrada o 7 de novembro de 2019 15/11/2019 15/12/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno local 6 de novembro de 2019 07/11/2019 28/11/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Convocatoria del Pleno extraordinario de 12 de noviembre de 2019 05/11/2019 06/01/2020 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Convocatoria del Pleno ordinario de 7 de noviembre de 2019 05/11/2019 31/12/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Junta de Gobierno Local extraordinaria y urgente 29 de octubre de 2019 29/10/2019 31/12/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Extracto de los acuerdos adoptados en la sesión extraordinaria del Pleno celebrada el 15 de octubre de 2019 28/10/2019 31/12/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Extracto de los acuerdos adoptados en la sesión extraordinaria del Pleno celebrada el 30 de septiembre de 2019 24/10/2019 31/12/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria el 9 de octubre de 2019 24/10/2019 31/12/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Extracto de los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del Pleno celebrada el 12 de septiembre de 2019 23/10/2019 31/12/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos que se adoptaron na Xunta de Goberno Local ordinaria do 22 de outubro de 2019. 23/10/2019 31/12/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
URBANISMO. Aprobación definitiva do expediente de expropiación forzosa para a obtención do solo do Sistema Xeral Viario Acción VG 6 "Avenida Finisterre 2" do PXOM 08/11/2019 09/12/2019 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
DEPARTAMENTO DE FACENDA E XESTIÓN TRIBUTARIA. Anuncio de modificación da ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributaria polo subministro e utilización de auga potable. 11/11/2019 23/12/2019 Amosar
DEPARTAMENTO DE FACENDA E XESTIÓN TRIBUTARIA. Anuncio de modificación da ordenanza fiscal nº 54 reguladora do imposto sobre actividades económicas 08/11/2019 23/12/2019 Amosar
DEPARTAMENTO DE FACENDA E XESTIÓN TRIBUTARIA. Anuncio de modificación da ordenanza fiscal nº 1 reguladora da taxa por tramitación ou expedición de documentos administrativos. 08/11/2019 23/12/2019 Amosar
DEPARTAMENTO DE FACENDA E XESTIÓN TRIBUTARIA. Anuncio de modificación da ordenanza fiscal nº 4 reguladora da taxa pola intervención municipal nas comunicacións previas e outorgamento de licenzas de apertura 08/11/2019 23/12/2019 Amosar
DEPARTAMENTO DE FACENDA E XESTIÓN TRIBUTARIA. Anuncio de modificación da ordenanza fiscal nº 7 da taxa por prestación do servizo de rede de sumidoiros. 08/11/2019 23/12/2019 Amosar
DEPARTAMENTO DE FACENDA E XESTIÓN TRIBUTARIA. Anuncio de modificación da ordenanza fiscal nº 11 reguladora da taxa por ocupación de licenza de primeira ocupación 08/11/2019 23/12/2019 Amosar
DEPARTAMENTO DE FACENDA E XESTIÓN TRIBUTARIA. Anuncio de modificación da ordenanza fiscal nº 10 reguladora da taxa por prestación de servizos de sanidade preventiva 08/11/2019 23/12/2019 Amosar
DEPARTAMENTO DE FACENDA E XESTIÓN TRIBUTARIA. Anuncio de modificación da ordenanza fiscal nº 25 reguladora da taxa por entrada de vehículos dende a vía pública 08/11/2019 23/12/2019 Amosar
DEPARTAMENTO DE FACENDA E XESTIÓN TRIBUTARIA. Anuncio da modificación da ordenanza fiscal nº 6 reguladora da taxa por prestación do servizo de recollida e tratamento de lixo e residuos sólidos urbanos 08/11/2019 23/12/2019 Amosar
DEPARTAMENTO DE FACENDA E XESTIÓN TRIBUTARIA. Anuncio de modificiación da ordenanza fiscal nº 31 reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso públcio, así como industrias na rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfico. 08/11/2019 23/12/2019 Amosar
DEPARTAMENTO DE FACENDA E XESTIÓN TRIBUTARIA. Anuncio de modificación da ordenanza fiscal nº 28 reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público 08/11/2019 23/12/2019 Amosar
DEPARTAMENTO DE FACENDA E XESTIÓN TRIBUTARIA. Anuncio de modificación da ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributaria polo servizo de depuración e sanemento. 08/11/2019 23/12/2019 Amosar
DEPARTAMENTO DE FACENDA E XESTIÓN TRIBUTARIA. Anucio de contribucións especiais para á ampliación do servizo de extinción de incendios 08/11/2019 23/12/2019 Amosar
DEPARTAMENTO DE FACENDA E XESTIÓN TRIBUTARIA. Anuncio relativo á modificación da ordenanza fiscal nº 9 reguladora da taxa de cemiterios 08/11/2019 23/12/2019 Amosar
DEPARTAMENTO DE FACENDA E XESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación inicial do expediente de modificación das ordenanzas reguladoras de prestacións patrimoniais de carácter público non tributarias, mofificación das ordenanzas fiscais número 1,4,6,7,9,10,11,25,28,31 e 54 e aprobación inicial dos acordos de imposición de contribucións especiais para a ampliación do servizo de extinción de incendios 08/11/2019 23/12/2019 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local da Coruña entre o 6 e o 12 de novembro de 2019 14/11/2019 25/11/2019 Amosar
TESOURERÍA. Calendario de ingreso en voluntaria das taxas por prestación dos servizos do catálogo de servizos domiciliarios, servizo de axuda a domicilio 11/11/2019 11/12/2019 Amosar
XUSTIZA SOCIAL. Anuncio de aprobación do padrón fiscal da taxa por prestación de servizos do Catálogo de Servizos Domiciliarios, Servizo de Axuda a Domicilio. Exercicio 2019: Apertura do prazo de presentación de alegacións e recursos 06/11/2019 04/01/2020 Amosar
TESOURERÍA. Departamento de Recadación. Anuncio da Conta Xeral do 2018 22/10/2019 25/11/2019 Amosar
TESOURERÍA. Anuncio de ingreso en voluntaria de taxas de mercados municipais e quioscos do 2º trimestre de 2019 04/10/2019 04/12/2019 Amosar
URBANISMO. Departamento de Planemento. Anuncio sobre a aprobación inicial do estudo de detalle da ordenación de volumes y condicións da edificiacion da parcela QG-41. Xuño 2019 )Matadoiro municipal). 23/09/2019 25/11/2019 Amosar
XUSTIZA SOCIAL. Anuncio sobre a apertura do prazo de presentación de solicitudes da renda social de emancipación para o exercicio 2019. 29/01/2019 30/11/2019 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar