Sede electrónica

00:18:03 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
XUSTIZA SOCIAL. Convocatoria de axudas para o transporte de personas con discapacidade para o exercicio 2020 e apertura do prazo de presentación de solicitudes 27/11/2020 26/12/2020 Amosar
MOVILIDAD URBANA. Convocatoria específica dede apoio ao sector do taxi, resolución definitiva 2020 e lista de espera para o 2021 26/11/2020 11/12/2020 Amosar
CULTURA. Anunción resolución provisional da convocatoria de axudas de creación artísitca para artistas individuales empadroados na Coruña ano 2020 25/11/2020 30/11/2020 Amosar
DEPORTES. Anuncio reoslución definitiva da convocatoria de subvencións en réxime de concurrencia competitiva para entidades sen ánimo de lucro para promoción do deporte no Concello da Coruña ano 2020 24/11/2020 30/11/2020 Amosar
DEPORTES. Resolución definitiva da convocatoria de usos das instalacións deportivas municipais. Tempada 2020/2021 21/11/2020 30/11/2020 Amosar
XUSTIZA SOCIAL. Convocatoria específica de subvencións para os gastos de taxis adaptados, exercicio 2020, aprobación proposta de resolución e apertura do prazo de alegacións. 19/11/2020 03/12/2020 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local ordinaria do 18 de novembro de 2020 18/11/2020 17/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto Xunta de Goberno Local de 4 de novembro de 2020 12/11/2020 12/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria do Pleno extraordinario e urxente de data 12.11.2020 11/11/2020 11/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente de 10 de novembro de 2020 11/11/2020 11/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de fecha 5.11.2020 10/11/2020 10/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria do Pleno ordinario do 5 de novembro de 2020 03/11/2020 03/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente de 6 de maio de 2020 15/05/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Deixar sen efecto o DEC/AYT/1313/2020, de 18 de marzo, polo que se suspenderon as sesión ordinarias da Xunta de Goberno Local 13/05/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Sesión Extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local do 13 de maio de 2020 13/05/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Sesión Extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local 06/05/2020 06/05/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Sesión Extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local 29/04/2020 28/04/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Sesión Extrordinaria e Urxente da Xunta de Goberno Local 15/04/2020 15/04/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto Xunta de Goberno Local 2020-03-31 07/04/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto da Alcaldesa de sesión Extrordinaria e Urxente da Xunta de Goberno Local 31/03/2020 01/04/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria do Pleno ordinario do 6 de febreiro de 2020 04/02/2020 26/02/2021 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
XESTIÓN DO SOLO. Anuncio de aporbación definitiva do proxecto de expropiación forzosa para a obtención do solo do sistema viario de 3 parcelas sitas na rúa San Pedro de Visma 29, 31, 33, 35 e 37 26/11/2020 28/12/2020 Amosar
XESTIÓN DO SOLO. Anuncio de aprobación definitiva do texto refundido do proxecto de expropiación para a execución do tramo do sistema xeral viario entre o Parque Ofimático e a Reisencia Santa Teresa de Jourmet 26/11/2020 28/12/2020 Amosar
XESTIÓN DO SOLO. Anuncio relativo á operación xurídica complementaria para a adaptación do Polígono S-10.01 Parque Ofimático á modificación puntual do Plan Parcial aprobada o 22.12.2014 26/11/2020 28/12/2020 Amosar
URBANISMO. Anuncio de aprobación inicial do proxecto de urbanización do sector S./ Recinto Ferial, exp. 620/2020/19 04/11/2020 04/12/2020 Amosar
URBANISMO. Anuncio de aprobación inicial do estudo de detalle das parcelas sitas no cruzamento da rúa Marqués de Pontejos coa rúa San Nicolás, expediente 631/2020/65 29/10/2020 01/12/2020 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
XESTIÓN TRIBUTARIA. Expediente de modificación da ordenanza fiscal nº 28 reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público por mesas e cadeiras, tribunas, elementos auxiliares, taboados e outros elementos análogos con finalidade lucrativa.. 17/11/2020 29/12/2020 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Expediente de modificación da ordenanza fiscal nº 55 reguladora do imposto sobre construcions, instalcions e obras para o ano 2021. 17/11/2020 29/12/2020 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación provisional á imposición e ordenación de contribucións especiais para a ampliación do servizo de extinción de incendios do Concello da Coruña 13/11/2020 29/12/2020 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Expediente de modificación da ordenanza fiscal nº 53 reguladora do imposto municipal sobre incremento de valor dos terreos de natureza urbana 13/11/2020 29/12/2020 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Expediente de modificación da ordenanza fiscal nº 32 reguladora da taxa pola ocupación de terreos de uso público local con depósitos e aparellos distribuidores de combustible e, en xeral, de calquera artigo ou mercancía; así como polo aproveitamento especial do dominio público local derivado da utilidade asociada a instalación de depósitos, aprellos distribuidorees, caixeiros e outros elementos similares con acceso o frente a vías públicas ou outros terreos 13/11/2020 29/12/2020 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Anuncio de aprobación inicial do expediente de modificación da ordenanza fiscal nº 30 reguladora da taxa por prestación de servizos nos mercados municipais 13/11/2020 29/12/2020 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Anuncio da proposta de modicacións para 2021 na ordenanza 16 reguladora da taxa pola prestación de servizos en museos e outras instalacions culturais do concello 13/11/2020 29/12/2020 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Proposta da reforma da ordenanza fiscal nº 8 reguladora da taxa por prestación do servizo de extinción de incendios, salvamentos e outros 13/11/2020 29/12/2020 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Expediente de modificación da ordenanza fiscal nº 4 reguladora da taxa pola intervención municipal nas comunicacións previas, declaracións responsables e no outorgamiento de licenzas de apertura de establecementos 13/11/2020 29/12/2020 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Anuncio de aprobación inicial do expediente de modificación das ordenanzas fiscais nº 4, 8, 16, 28, 30, 32, 53 e 55, así como aprobación inicial dos acordos de imposición e ordenación de contribucións especiais para a ampliación do servizo de extinción de incendios do concello da Coruña 13/11/2020 29/12/2020 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Aprobación inicial da modificación da ordenza municipal de xestión de residuos municipais e limpeza viaria. Trámite de información pública. 20/10/2020 30/11/2020 Amosar
ALCALDÍA. Revogación dos peches ordenados polo decreto DEC/AYT/1.211/2020 no caso das instalacións municipais nas que se deban prestar servizos ou actividades permitidas polas disposicións xerais ditadas en aplicación do RD 463/2020, nomeadamente no campo de golf da Torre e molle de As Xubias 11/05/2020 01/01/2021 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 29, 1322,395 e 296 30/11/2020 04/12/2020 Amosar
POLICÍA LOCAL Relación de obxectos perdidos entregados na Policía Local entre o 18 e o 24 de novembro de 2020 26/11/2020 07/12/2020 Amosar
POLICÍA LOCAL Relación de obxectos perdidos entregados na Policía Local entre o 11 e o 17 de novembro de 2020 19/11/2020 01/12/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando Decretos de Alcaldía 3846 e 3847/2019 tras designación Director de Área de Cultura 04/11/2020 10/06/2023 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Programa proxecto II dispositivo de voluntariado COVID 19 do Concello da Coruña, exp. 238/2020/254 03/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo ao proxecto de ventilación das naves da Avenida do metrosidero, expediente 238/2020/150 28/10/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando o Decreto de Alcaldía 3847/2019 para engadir as direccións de área de Deportes e de Cultura 16/10/2020 12/06/2023 Amosar
TESOURERÍA E RECADACIÓN. Ingreso en voluntaria de mercados municipais e quioscos do 1 trimestre de 2020 09/10/2020 09/12/2020 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
ALCALDIA. Decreto de delegación da Presidencia do Consorcio de Turismo en D. Juan Ignacio Borrego 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de reestruturación de Áreas de Goberno e afectación en Direccións de Área 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de nomeamentos da Xunta de Goberno Local e Áreas de Goberno 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
ALCALDIA. Normas adicionais en materia de saúde pública no uso dos espazos públicos do termo municipal 31/07/2020 31/12/2021 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
SERVIZOS SOCIAIS. Renda social municipal. Anuncio sobre a apertura do prazo de presentación de solicitudes da renda social municipal para o exercicio económicos 2020. 02/01/2020 30/11/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar