Sede electrónica

18:36:51 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
BENESTAR SOCIAL. Convocatoria específica de axudas para o transporte en taxi de persoas con discapacidade (Bono-Taxi) 2020 - Anuncio sobre notificación colectiva da resolución definitiva prevista na base 12 das bases reguladoras de esta convocatoria e apertura do plazo de presentación de recursos 29/07/2020 31/08/2020 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente de 7 de agosto de 2020 07/08/2020 07/09/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de cambio de data do Pleno ordinario de 03.09.2020 31/07/2020 30/09/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local do 29 de xullo de 2020 31/07/2020 31/08/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria do Pleno extraordinario de data 30.7.2020 29/07/2020 29/08/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente de 24 de xullo de 2020 29/07/2020 29/08/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 20 de xullo de 2020 15/07/2020 15/08/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente de 6 de maio de 2020 15/05/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Deixar sen efecto o DEC/AYT/1313/2020, de 18 de marzo, polo que se suspenderon as sesión ordinarias da Xunta de Goberno Local 13/05/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Sesión Extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local do 13 de maio de 2020 13/05/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Sesión Extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local 06/05/2020 06/05/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Sesión Extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local 29/04/2020 28/04/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Sesión Extrordinaria e Urxente da Xunta de Goberno Local 15/04/2020 15/04/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto Xunta de Goberno Local 2020-03-31 07/04/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto da Alcaldesa de sesión Extrordinaria e Urxente da Xunta de Goberno Local 31/03/2020 01/04/2020 01/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria do Pleno ordinario do 6 de febreiro de 2020 04/02/2020 26/02/2021 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
XESTIÓN DO SOLO. Aprobar inicialmente o proxecto de expropiación forzosa de tres parcelas sitas na rúa San Pedro de Visma 29.31, 33, 35 e 37. Expediente 620/2020/6 06/08/2020 07/09/2020 Amosar
URBANISMO. Anuncío de información pública sobre a modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal/13 no ámbito do polígono P39 Peñarredonda 1A execución da ST 574/2015 04/08/2020 05/10/2020 Amosar
URBANISMO. Anuncío de información pública sobre a modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal/13 no ámbito do polígono O29 A Sardiñeira 04/08/2020 05/10/2020 Amosar
XESTIÓN DO SOLO. Anuncio relativo á aprobación inicial do proxexto normalización de fincas nas rúas Joaquín Galiacho e Avenida Alcalde Pérez Ardá, expediente 621/2019/61 04/08/2020 04/09/2020 Amosar
XESTIÓN DEL SUELO. Anuncio relativo á aprobación inicio do proxecto normalización de fincas na rúa María Ana Mogás Fontcuberta número 5, expediente 620/2019/44 04/08/2020 04/09/2020 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
ALCALDÍA. Revogación dos peches ordenados polo decreto DEC/AYT/1.211/2020 no caso das instalacións municipais nas que se deban prestar servizos ou actividades permitidas polas disposicións xerais ditadas en aplicación do RD 463/2020, nomeadamente no campo de golf da Torre e molle de As Xubias 11/05/2020 01/01/2021 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
ALCALDIA. Autorizacion ausencia do concelleiro de Educación, Cultura e Memoria Histórica, Jesús Javier Celemín Santos, desde o 28 de xullo ata a revogación 10/08/2020 30/09/2020 Amosar
ALCALDIA. Substitución Alcaldesa os días 6 e 7 de agosto de 2020 10/08/2020 14/08/2020 Amosar
ALCALDIA. Autorización ausencia das tenentas de alcaldesa Eudoxia Neira Fernández e María Esther Dolores Fontán Prado 10/08/2020 31/08/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal dun posto de traballo, Secretario de Dirección Gabinete de Alcaldía, referencia 45 06/08/2020 11/08/2020 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema, ref. notificación 4390/663 e outros. 31/07/2020 17/08/2020 Amosar
ALCALDIA. Normas adicionais en materia de saúde pública no uso dos espazos públicos do termo municipal 31/07/2020 31/12/2021 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Aplicación das medidas do acordo do Consello da Xunta de Galicia de 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención para facer fronte a crise do COVID 19. Apertura parcial de centros e servizos 06/07/2020 31/08/2020 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
SERVIZOS SOCIAIS. Renda social municipal. Anuncio sobre a apertura do prazo de presentación de solicitudes da renda social municipal para o exercicio económicos 2020. 02/01/2020 30/11/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar

Orzamentos

Título Data publicación Data fin
OFICINA PRESUPUESTARIA. Anuncio relativo á aprobación inicial do expediente M3/2020 de concesión de suplementos de crédito, baixa por anulación de crédito, transferencias de crédito, modificación do anexo de subvencións nominativas, modificación do anexo de investimentos e modificación puntual das bases de execución do orzamento 2020. 05/08/2020 25/08/2020 Amosar