Sede electrónica

00:26:45 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 14.1.2021 18/01/2021 18/02/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 14 de xaneiro de 2021 14/01/2021 14/02/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria do Pleno ordinario do 14.1.2021 12/01/2021 12/02/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local de 12 de xaneiro de 2021 07/01/2021 12/02/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 30 de decembro de 2020 28/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de cambio de data do Pleno ordinario do 14.01.2021 18/12/2020 31/01/2021 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria do Pleno ordinario do 6 de febreiro de 2020 04/02/2020 26/02/2021 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
XESTIÓN DO SOLO. Aprobación inicial do proxecto modificado de reparcelamento do POL G7.04 "Falperra II". Expediente 620/2005/34 18/01/2021 18/02/2021 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre 6 e o 12 de xaneiro de 2021 14/01/2021 25/01/2021 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por de vía de prema ID ID N2100021597 13/01/2021 28/01/2021 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de de dilixencia de embargo de contas abertas en entidades de depósito ID N2100021589 13/01/2021 28/01/2021 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en recurso de reposición ID ID N2100021582 13/01/2021 28/01/2021 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos en procedementos de resolución de solicitudes de aprazamentos/fraccionamento de pago de débedas ID N21000021564 13/01/2021 28/01/2021 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en procedementos de devolución de ingresos ID N21000021547 13/01/2021 28/01/2021 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de requirimenntos emitidos nos procedimientos de devolución de ingresos ID N21000021547 13/01/2021 28/01/2021 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos ID N2100021540 13/01/2021 28/01/2021 Amosar
SERVIZO DE ACCIÓN SOCIAL. Anuncio para a apertura do prazo de presentación de solicitudes de renda social municipal para o exercicio 2021 02/01/2021 31/12/2021 Amosar
TESOURERÍA E RECADACIÓN. Anuncio relativo á Conta Xeral do exercicio 2019 30/12/2020 03/02/2021 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de autorizacións para o uso das hortas urbanas no Parque de Oza e no Parque de Carlos Casares 22/12/2020 09/02/2021 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1106, 1382 e 2182 22/12/2020 Amosar
TESOURERÍA E RECADACIÓN. Ingreso en voluntaria de taxas de mercados municipais e quioscos do 2º trimestre de 2020 21/12/2020 22/02/2021 Amosar
CONTRATACIÓN. Concesión demanial do uso do sótano do Mercado de San Agustín con destino a Supermercado expediente 525/2020/46 21/12/2020 24/01/2021 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando Decretos de Alcaldía 3846 e 3847/2019 tras designación Director de Área de Cultura 04/11/2020 10/06/2023 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Programa proxecto II dispositivo de voluntariado COVID 19 do Concello da Coruña, exp. 238/2020/254 03/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo ao proxecto de ventilación das naves da Avenida do metrosidero, expediente 238/2020/150 28/10/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando o Decreto de Alcaldía 3847/2019 para engadir as direccións de área de Deportes e de Cultura 16/10/2020 12/06/2023 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
ALCALDIA. Decreto de delegación da Presidencia do Consorcio de Turismo en D. Juan Ignacio Borrego 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de reestruturación de Áreas de Goberno e afectación en Direccións de Área 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de nomeamentos da Xunta de Goberno Local e Áreas de Goberno 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
ALCALDIA. Normas adicionais en materia de saúde pública no uso dos espazos públicos do termo municipal 31/07/2020 31/12/2021 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar