Sede electrónica

19:09:25 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esAxudas do Fondo de Acción Social para persoal ao servizo Concello A CoruñaNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Solicitude de axudas económicas do Fondo de Acción Social do persoal do Concello da Coruña
Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.
Prazo de presentación Do 1 ao 31 de xaneiro
Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:

 • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

 • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

 • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.

 • - Nos lugares establecidos no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.
  Tributos Ningún.
  Órgano Xestor Servizo de Persoal.
  Órgano que resolve Concellería Delegada de Facenda e Administración.
  Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición.
  - Recurso contencioso-administrativo.

  Documentación para achegar
  Tipo Presentación
  Solicitude Xeral: Solicitude xeral (é o formulario web ao que se accede clicando no botón Tramitar da parte inferior desta pantalla.) Obrigatorio Telemática
  Anexo Ayudas solicitadas: Impreso onde se indican as axudas solicitadas xunto coa documentación específica para cada tipo delas (facturas, certificados, etc). Achegaranse clicando no botón "Axudas solicitadas" que estará visible unha vez que Achegue e Asine a documentación do formulario web ao que se accede coa Tramitación Telemática (parte inferior desta páxina) Obrigatorio Telemática
  Anexo Autorización consulta datos renta : Autorización consulta datos tributarios Obrigatorio Telemática

  Normativa
  L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

  Ver
  L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

  Ver
  LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

  Ver
  L 38/2003 Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeneral de subvencións.

  Ver enlace
  L 9/2007 Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

  Ver
  Decreto 11/2009 Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
  Reglamento Ayudas Acción Social Reglamento Regulador del Fondo de Acción Social del personal del Ayuntamiento de A Coruña
  Ver ficheiro...

  Tramitación telemática
  Tramitar
  Lenda
  Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
  Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática