Sede electrónica

15:53:12 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esPresentación de oferta contrato menorNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Presentación electrónica de ofertas nas contratacións menores nas que se promova concorrencia mediante publicidade no Perfil do contratante ou solicitude de ofertas
Forma de inicio De oficio
Suxeito Persoa física ou xurídica con plena capacidade de obrar, e a habilitación profesional necesaria para realizar a prestación, que non se atope incursa nas prohibicións de contratar ás que se refire o artigo 71 da LCSP, ou no caso de persoa xurídica, que as prestacións obxecto deste contrato menor, estean comprendidas dentro dos fins, obxecto ou ámbito da súa actividade a teor dos seus estatutos ou regras fundacionais, ademáis dos demais requisitos sinalados na declaración responsable que deberá acompañar á solicitude segundo anexo II (ver impresos de solicitude)
Prazo de presentación Cinco (5) días naturais contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no perfil do contratante ou da recepción da solicitude de oferta
Lugar e forma de presentación - Nesta sección a través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.
Tributos Ningún
Órgano Xestor Servizo tramitador. Deberá citarse na solicitude
Órgano que resolve Titulares de concellerías delegadas ou direccións de área por delegación de atribucións da Xunta de Goberno Local
Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición
- Recurso contencioso-administrativo
- Recurso especial en materia de contratación


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitud General: Solicitude de admisión Obrigatorio Telemática
Ofertas: Oferta Obrigatorio Telemática

Normativa
L 9/2017 Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
Ver
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
Instrución 2/2019 Instrución 2/2019, sobre a actividade contractual do Concello da Coruña
Ver

Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática