Sede electrónica

20:30:20 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esSubvencións para entidades deportivas 2020Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Convocatoria de subvencións en réxime de concurrencia competitiva para entidades sen ánimo de lucro para o fomento e apoio á realización de actividades físicas e deportivas no Concello de A Coruña 2020.
Forma de inicio Solicitud da entidade interesada
Suxeito - Entidades deportivas sen ánimo de lucro con sede social ou delegación no termo municipal de A Coruña, que teñan por obxecto primordial o fomento e o impulso da práctica continuada dunha ou varias modalidades deportivas para os 5 tipos de actividades da convocatoria
- Entidades sociais e/ou de carácter asistencial sen ánimo de lucro para actividades do tipo 2
Prazo de presentación 1 a 22 de xuño de 2020
Lugar de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.
- De forma presencial no Rexistro Xeral do Concello:
Direccions:
*Concello de A Coruña Praza de María Pita nº 1 C.P. 15001 A Coruña
*Fórum Metropolitano Rúa Río de Monelos nº 1 C.P. 15006 A Coruña
*Centro Sociocultural Ágora Rúa Ágora s/n C.P. 15010 A Coruña
- Por correo certificado dirixido ó Rexistro Xeral do concello
- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimiento administrativo común das Adminstracións Públicas.
Tributos Ningún
Órgano Xestor Servizo de Deportes
Órgano que resolve Concelleiro delegado de Deportes e primeiro tenente de alcaldesa por delegación da Xunta de Goberno Local
Prazo máximo de resolución e notificación Seis meses, a partir da data de finalización do prazo de presentación de solicitudes. O período utilizado para a subsanación de deficiencias e/ou a presentación de documentos interrumpirá o citado prazo
Observacións O importe global das subvencións obxecto da convocatoria é de 280.000,00 ¤, a repartir entre as cinco modalidades de axuda dacordo coas porcentaxes establecidas na convocatoria
Efectos do silencio administrativo Desestimatorio
Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición
- Recurso contencioso-administrativo
Outra información Tipos de actividades subvencionadas:

Tipo 1 e 1.1.- Actividade Deportiva.
Tipo 2.- Actividade física ou deporte para todos.
Tipo 3.- Campamentos ou campus.
Tipo 4.- Actividades de natureza e aire libre.
Tipo 5.- Actividades deportivas de carácter extraordinario

Unha mesma entidade deportiva só pode solicitar un máximo de tres (3) subvencións de entre o total de tipos enumerados na Base 3. Polo tanto, só poderán subvencionarse tres (3) actividades distintas dunha mesma entidade. As actividades solicitadas poden ser dun único tipo dos enumerados na Base 3 ou tipos distintos, sen superar en ningún caso o número máximo de 3 actividades. No caso de que a entidade deportiva perciba unha axuda de forma directa (convenio nominativo) por parte da Concellaría de Deportes ou dun ente colaborador, só terá dereio a solicitar dúas (2) subvencións.

O importe máximo do orzamento susceptíbel de ser subvencionado será o 80% do total do mesmo. Para cada un dos tipos de actividades sinalados nos puntos do 1 ao 5, o importe máximo subvencionable por cada subvención solicitada é de 4.000,00 ¤, a excepción das subvenciones de tipo 3 (Campamentos ou campus) que é de 6.000,00 euros por cada subvención solicitada.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas
Solicitude especílfica: Solicitude específica debidamente cuberta Obrigatorio Ambas
Memoria: Memoria da actividade para a que se pide subvención (1 por actividade) Obrigatorio Ambas
Memoria complementaria: Memoria complementaria da actividade para a que se pide subvención (1 por actividade)

Obrigatorio Ambas
Presuposto de Ingresos e Gastos: Presuposto de Ingresos e Gastos segundo modelo (1 por actividade) Obrigatorio Ambas
Estatutos da entidade: Estatutos da entidade, no caso de non estar inscrita no REMAC Opcional Ambas
Certificación cargos representativos e domicilio social: Certificación cargos representativos e domicilio social, no caso de non estar inscrita no REMAC

Opcional Ambas
Certificado Seguridade Social: Certificado de non débedas coa Seguridade Social, só no caso de oposición a que o concello realice a consulta de datos

Opcional Ambas
Certificado Axencia Tributaria: Certificado de non débedas coa Axencia Tributaria, só no caso de oposición a que o concello realice a consulta de datos

Opcional Ambas
Certificado Tesorería Municipal: Certificado de non débedas coa Tesourería Municipal só no caso de oposición a que o concello realice a consulta de datos

Opcional Ambas
Certificación datos bancarios: Certificación dos datos bancarios, só en caso de modificación

Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
L 38/2003 Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeneral de subvencións.

Ver enlace
L 9/2007 Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Ver
Ordenanza Xeral de Subvencións da Área Benestar Ordenanza Xeral de Subvencións da Área de Benestar do Excmo. Concello da Coruña (BOP nº 40 do 19/02/2005)

Ver enlace
DEP2020 Convocatoria subvención entidades deportivas 2020
Ver

Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática