Sede electrónica

18:59:49 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esSubvencións para entidades deportivas 2019Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para entidades sin ánimo de lucro para la promoción y el fomento del deporte en el Ayuntamiento de A Coruña 2019
Forma de inicio Solicitud da entidade interesada
Suxeito Asociacións, clubs, federacións, fundacións e outras entidades sen ánimo de lucro que poidan realizar os proxectos, programas e/ou actividades obxecto da subvención
Prazo de presentación 17 a 31 de outubro de 2019
Lugar de presentación - A través do rexistro telemático identificándose con certificado dixital avanzado e recoñecido.
- De forma presencial no Rexistro Xeral do Concello:
Direccions:
*Concello de A Coruña Praza de María Pita nº 1 C.P. 15001 A Coruña
*Fórum Metropolitano Rúa Río de Monelos nº 1 C.P. 15006 A Coruña
*Centro Sociocultural Ágora Rúa Ágora s/n C.P. 15010 A Coruña
* Palacio de Deportes de Riazor Rúa Manuel Murguía s/n. 15011 A Coruña
- Por correo certificado dirixido ó Rexistro Xeral do concello
- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimiento administrativo común das Adminstracións Públicas.
Tributos Ningún
Órgano Xestor Servizo de Deportes
Órgano que resolve Concelleiro delegado de Deportes e primeiro tenente de alcaldesa por delegación da Xunta de Goberno Local
Prazo máximo de resolución e notificación Seis meses, a partir da data de finalización do prazo de presentación de solicitudes. O período utilizado para a subsanación de deficiencias e/ou a presentación de documentos interrumpirá o citado prazo
Observacións O importe global das subvencións obxecto da convocatoria é de 60.000,00 ¤, ampliable ata 120.000,00 ¤
Efectos do silencio administrativo Desestimatorio
Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición
- Recurso contencioso-administrativo
Outra información Tipos de actividades subvencionadas:
1. Programas de actividade deportiva
2. Programas de actividade física
3. Deporte para todos
4. Deporte autóctono e na natureza
5. Organización de actividades deportivas de carácter extraordinario
Poderá solicitarse subvención para unha ou varias actividades nunha única solicitude.
O importe máximo do orzamento susceptíbel de ser subvencionado será o 80% do total do mesmo, co límite de 4.000,00 ¤ por tipo de actividade

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas
Solicitude especílfica: Solicitude específica debidamente cuberta Obrigatorio Ambas
Memoria: Memoria da actividade para a que se pide subvención (1 por actividade) Obrigatorio Ambas
Presuposto de Ingresos e Gastos: Presuposto de Ingresos e Gastos segundo modelo (1 por actividade) Obrigatorio Ambas
Estatutos da entidade: Estatutos da entidade, no caso de non estar inscrita no REMAC Opcional Ambas
Certificación cargos representativos e domicilio social: Certificación cargos representativos e domicilio social, no caso de non estar inscrita no REMAC Opcional Ambas
Certificado Seguridade Social: Certificado de non débedas coa Seguridade Social Opcional Ambas
Certificado Axencia Tributaria: Certificado de non débedas coa Axencia Tributaria Opcional Ambas
Certificado Tesorería Municipal: Certificado de non débedas coa Tesourería Municipal Opcional Ambas
Certificación datos bancarios: Certificación dos datos bancarios, só en caso de modificación Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
Ley 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
Ley 38/2003 Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeneral de subvencións.

Ver enlace
Ley 9/2007 Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Ordenanza Xeral de Subvencións da Área Benestar Ordenanza Xeral de Subvencións da Área de Benestar dol Excmo. Concello da Coruña (BOP nº 40 do 19/02/2005)

Ver enlace
DEP2019 Convocatoria subvención entidades deportivas 2019
Ver

Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática