Sede electrónica

20:08:40 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esSubvencións para entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para actividades ou proxectos de interese socialNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición O obxecto desta convocatoria é a cooperación en actividades ou proxectos de promoción e reinserción social, a prestación de servizos sociais e, en xeral, as que persigan un interese social no ámbito dos servizos sociais, no termo municipal da Coruña, a realizar durante o ano 2020
Forma de inicio A petición da persoa interesada
Suxeito Persoas físicas, xurídicas validamente constituídas, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, estean validamente constituídas e poidan levar a cabo as actividades ou proxectos ou se atopen na situación que motiva a concesión da subvención. No caso de agrupacións de persoas físicas ou xurídica, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado, os requisitos da persoa beneficiaria deberán ser cumpridos por todos e cada uno dos socios/as, independentemente da súa porcentaxe na sociedade.
Prazo de presentación Reformulación de solicitudes, de 25 a 27 de novembro, en contestación á petición do Concello, utilizando este trámite
Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

Tributos Ningún
Órgano Xestor Concellaría de Igualdade, Benestar Social e Participación.
Órgano que resolve A concelleira da área de Igualdade, Benestar Social e Participación.

Prazo máximo de resolución e notificación Seis meses, contado a partir da data de finalización do prazo de presentación de solicitudes
Observacións Cando a subvención teña por obxecto o financiamento de actividades ou proxectos a desenvolver pola entidade solicitante e o importe da subvención da proposta de resolución provisional sexa inferior á que figura na solicitude presentada, de conformidade do disposto no artigo 27 da LXS, poderase instar da persoa beneficiaria a reformulación da súa solicitude para axustar os compromisos e condicións á subvención outorgable, nun prazo non superior a cinco días hábiles dende a finalización do prazo de presentación de alegacións
Efectos do silencio administrativo Desestimatorio
Recursos posibles -Recurso potestativo de reposición
-Recurso contencioso-administrativo
-Cualquier otro que se estime procedente
Outra información O pago da subvención concedida realizarase previa xustificación pola persoa beneficiaria da realización da/s actividades ou proxecto/s para o que se concedeu a subvención nos termos establecidos na normativa reguladora da subvención. Poderá acordarse o pago anticipado da subvención outorgada, que supoñerá entregas de fondos con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para poder levar a cabo as actuacións inherentes á subvención, segundo as bases da convocatoria
Xustificación O prazo de presentación das xustificacións será do 1 ao 31 de xaneiro de 2021.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitud General: Solicitud específica ANEXO S.0 Obrigatorio Ambas
MEMORIA: Memoria explicativa da actividade, proxecto ou actuación ANEXO S.1 Obrigatorio Ambas
ORZAMENTOS: Orzamentos de ingresos e gastos da actividade ANEXO S.2 Obrigatorio Ambas
OUTRAS SUBVENCIÓNS: Certificado sobre subvencións concedidas e solicitadas ANEXO S.3 Obrigatorio Ambas
PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN: Declaración sobre previsión de contratación con persoas ou entidades vinculadas ANEXO S.4 Opcional Ambas
CARGOS REPRESENTATIVOS Y DOMICILIO SOCIAL: Certificación acreditativa dos cargos representativos e domicilio social ANEXO S.5 Opcional Ambas
DOCUMENTACIÓN XA PRESENTADA: Declaración de documentación xa presentada previamente no Concello da Coruña pola entidade ANEXO S.6 Opcional Ambas
OBRIGAS TRIBUTARIAS: Certificado que acredite estar ó día no cumplimeneto das obrigas tributarias Opcional Ambas
DNI/NIF DA PERSOA REPRESENTANTE: Fotocopia compulsada del DNI/NIF de la persona representante Opcional Ambas
NOMEAMENTO: Certificación acreditativa do nomeamento da persona representante da entidade Opcional Ambas
DATOS BANCARIOS: Certificación datos bancarios de la entidad solicitante Opcional Ambas
ESTATUTOS: Copia dos estatutos da entidade Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
L 38/2003 Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeneral de subvencións.

Ver enlace
L 9/2007 Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Ver
RD 887/2006 Real decreto 887/2006 de 21 de xuño, que aproba o Regulamento da lei 38/2003.

Ver enlace
L 19/2013 Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno

Ver
Ordenanza Xeral de Subvencións da Área Benestar Ordenanza Xeral de Subvencións da Área de Benestar do Excmo. Concello da Coruña (BOP nº 40 do 19/02/2005)

Ver enlace
Bases Act. S.S.2020 Bases Convocatoria subvencións para entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro destinadas a actividades ou proxectos de interese social do Excmo. Concello da Coruña, exercicio 2020

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática