Sede electrónica

16:12:56 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esVariacións de datos en padróns fiscaisNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Cambio de domicilio e/ou variación de datos persoais en padróns fiscais (IBI, IVTM, Lixo, Cemiterios...).
Forma de inicio Declaración da persoa obrigada tributaria.
Suxeito Persoas obligadas tributarias.
Prazo de presentación Dentro do mes natural seguinte a aquel en que se produza, toda modificación sobrevida que poida orixinar alteración no Padrón.
Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.

  • Rexistro Área Económica. Rúa da Franja. nº 20. C.P. 15001 A Coruña.- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Órgano que resolve Xunta de Goberno Local.
Prazo de resolución Seis meses.
Outra información De conformidade co disposto no art. 86.5 da Ordenanza Xeral de Xestión o Concello non notificará as variacións derivadas de declaracións formuladas polo obrigado tributario sempre que a alteración se corresponda exactamente co contido da modificación.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Declaración: Declaración de modificación de datos Obrigatorio Ambas
Acreditaciones: Xustificante de representación (no seu caso) Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 58/2003 Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

Ver
RD 1065/2007 Real Decreto 1065/2007, de 27 de xulio, polo que se aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenrolo das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos
Ver
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
Ordenanza Xeral de Xestión Ordenanza Xeral de Xestión
Ver
Ordenanzas fiscais municipais Ordenanzas fiscais municipais

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática