Sede electrónica

19:11:29 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esXestión Censal de recollida de basura industrial ou vadosNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Declaración na que se manifeste a realización do feito impoñible e comunica os datos para que o Concello poda practicar a liquidación provisional, ou declaración na que comunica a baixa ou calquera variación nos elementos tributarios.
Forma de inicio Declaración da persoa interesada.
Suxeito Persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se refiere o art.35.4 da Lei 58/2006, de 17 de decembro, xeral tributaria, que ocupen ou utilicen os locais ou establecementos situados nos lugares ou vías públicas en que se preste o servizo de recollida e tratamento, xa sexa a título de persoa propietaria ou arrendataria.


No caso dos vaos, a persoa solicitante da licenza correspondente ou se o aproveitamento se realizase sen obter licenza, a persoa propietaria do inmoble ou da empresa que utilizase a reserva ou entrada.
Prazo de presentación A declaración de alta deberá presentarse dentro do mes seguinte a aquel no que se produza o feito impoñible.

As declaracións que teñan por obxecto poñer en coñecemento da Administración as de baixa ou variacións en elementos tributarios para a xestión de tributos de cobro periódico, presentaranse dentro do mes seguinte á data en que se produzan e os seus efectos terán lugar no período impositivo seguinte ao da súa presentación.(Art. 74 da Ordenanza Xeral de Xestión)
Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.

  • Rexistro Área Económica. Rúa da Franja. nº 20. C.P. 15001 A Coruña.- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Órgano que resolve Xunta de Goberno Local.
Plazo de caducidad 6 meses desde o día seguinte ao da finalización do prazo para presentar a declaración. No suposto de declaración extemporáneas o prazo comezará a contar desde o día seguinte ao da presentación da declaración.
Outra información De conformidade co disposto no art. 86.5 da Ordenanza Xeral de Xestión o Concello non notificará as variacións derivadas de declaracións formuladas polo obrigado tributario sempre que a alteración se corresponda exactamente co contido da modificación.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Declaraciones: Declaración alta/baixa ou variación censal - taxa recollida de lixo industrial e vados. Obrigatorio Ambas
Copia NIF: Copia NIF Obrigatorio Ambas
Documentación xustificativa: Alta/Variación ou Baixa no Censo de Actividades Económicas da Axencia Estatal da Administración Tributaria Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 58/2003 Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

Ver
RD 1065/2007 Real Decreto 1065/2007, de 27 de xulio, polo que se aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenrolo das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos
Ver
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
Ordenanza Xeral de Xestión Ordenanza Xeral de Xestión
Ver
Ordenanza fiscal nº 6 Ordenanza Fiscal número 6 reguladora da taxa por prestación do servizo de recollida e tratamento de basuras e RSU
Ver
Ordenanza fiscal nº25 Ordenanza fiscal nº25-2015 reguladora da taxa por entrada de vehículos dende a vía pública, reservas de espazo para aparacamento, cargas, descargas e outras actividades particulares.

Ver

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática