Sede electrónica

02:48:40 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esParticipación en probas selectivas para a cobertura de prazas vacantesNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Participación nun proceso selectivo para cubrir prazas vacantes do persoal do Concello da Coruña.
Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.
Prazo de presentación Consultar as bases específicas de cada convocatoria.
Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:

 • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

 • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

 • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.

 • - Nos lugares establecidos no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.
  Tributos Taxa por dereitos de exame:

  • Grupo A1 ou asimilado = 24,16 ¤
  • Grupo A2 ou asimilado = 19,31 ¤
  • Grupo C1 ou asimilado = 14,50 ¤
  • Grupo C2 ou asimilado = 9,65 ¤
  • Grupo “Outras agrupacións profesionais” ou asimilado = 4,85 ¤
  • Estarán exentas do pago da taxa: a) As persoas con minusvalía igual ou superior ao 33 por 100. b) Previa xustificación, as persoas que figurasen como demandantes de emprego durante un prazo de, polo menos, seis meses anteriores á data de expiración do prazo de presentación de instancias para a participación neste proceso selectivo. Para iso deberá presentarse o documento xustificativo expedido pola oficina de emprego correspondente.
  Ir a liquidar taxa
  Órgano Xestor Servizo de Persoal.
  Órgano que resolve Concellería Delegada de Facenda e Administración.
  Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición.
  - Recurso contencioso-administrativo.

  Documentación para achegar
  Tipo Presentación
  Solicitud General: Solicitude de participación. Obrigatorio Ambas
  Tasas : Taxas de participación. Consultar bases específicas. Opcional Ambas
  Outra documentación.: Méritos, xustificantes... Ver bases específicas. Opcional Ambas

  Normativa
  RDL 5/2015 Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
  Ver
  L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

  Ver
  RD 364/95 Real Decreto 364/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao servizo da Administración xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración xeral do Estado.
  Ver
  L 2/2015 Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia.
  Ver
  L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

  Ver
  Decreto 95/1991 Decreto 95/1991, de 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de selección de persoal da Comunidade Autónoma de Galicia
  Ver
  LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

  Ver
  Ordenanza fiscal nº 1 Ordenanza fiscal núm. 1 reguladora de taxas por tramitación de documentos administrativos. A tarifa por dereitos de exame regúlase no artigo 6.2 da ordenanza.

  Ver
  Convocatoria unitaria Convocatoria unitaria.

  Ver
  Bases procesos selectivos Bases reguladoras do proceso selectivo
  Consulte las bases correspondientes en la web de Selección de Personal.
  Ir á web de Selección de Persoal.

  Tramitación presencial
  Instancia de solicitude
  Tramitación telemática
  Tramitar
  Lenda
  Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
  Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática