Sede electrónica

01:35:07 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esSolicitude de autorización de uso puntual dos espazos TEUs: Faro de Oza e Ribeira Sacra 15 e 17Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Por medio deste procedemento poderá solicitarse o uso dos espazos, nas datas de interese, da rede de infraestructuras sociais TEUs. Estes son espazos postos a disposición da cidadanía para a celebración de eventos de carácter privado ou familiar, e para que as asociacións, entidades sen ánimo de lucro ou colectivos informais teñan un espazo máis no que levar a cabo as súas actividades de carácter puntual.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.

Suxeito -Persoas maiores de 18 anos, empadroadas na Coruña, para uso propio ou en representación de entidades ou asociacións con sede na Coruña.

Prazo de presentación Aberto todo o ano. Poderá solicitarse unha data como mínimo 15 días NATURAIS antes e, como máximo, dentro do mes en curso e os dous posteriores.

Observacións O Faro de Oza dispón de dúas salas, unha de 40 m/2 e outra de 30 m/2, equipadas con cadeiras e mesas plegables. O aforo máximo do recinto é de 50 persoas.

O TEU Ribeira Sacra 15 ten unha superficie de 80 m/2, dividida en dúas plantas. Está equipado con mobiliario básico, mamparas separadoras de espazos e conta con cociña e forno. O aforo máximo do espazo é de 50 persoas.

O TEU Ribeira Sacra 17 é un espazo diáfano de 106 m/2 que está equipado con mobiliario básico, mamparas separadoras, toma de auga e fregadeiro e unha plataforma de madeira elevada para pequenas actuacións. O aforo máximo deste local é de 70 persoas.

As autorizacións de uso serán como MÍNIMO DUN DÍA completo (de 09:00 a 22:00 horas) e DOUS DÍAS MÁXIMO (de 09:00 a 22:00 horas) cando o tipo de actividades o precise.

Outra información - A persoa solicitante, e responsable do uso, deberá estar presente durante todo o tempo que dure a utilización do espazo.

- Non está permitida ningunha actividade con ánimo de lucro nin a venda de produtos ou o cobro de entrada ás persoas asistentes a calquera actividade, e tampouco o consumo de bebidas alcohólicas e drogas en ningún caso.

- Non poderá solicitarse o uso de ningún espazo TEU os días 24, 25 e 31 de decembro, nin os días 1 e 6 de xaneiro.

- En todos os casos, as autorizacións de uso efectuaránse por estrita orde de entrada das solicitudes no rexistro.

- Antes de facer a solicitude do TEU elixido, consulta os calendarios de dispoñibilidade.
Ver calendarios
Lugar e forma de presentación - A través do Rexistro Telemático identificándose con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido.


- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.


  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.


  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.
- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ningún.

Órgano Xestor Concellería de Igualdade, Benestar Social e Participación.

Órgano que resolve A Concelleira de Igualdade, Benestar Social e Participación, por delegación da Xunta de Goberno Local.

Prazo máximo de resolución e notificación Non poderá exceder de 6 meses.

Efectos do silencio administrativo Desestimatorio.

Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición.
- Recurso contencioso-administrativo.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude: Solicitude específica de autorización. Obrigatorio Ambas
Autorizacións: Autorización ou xustificación da representación, no seu caso. Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
Ley 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
Ley 33/2003 Lei 33/2003, de 3 de novembro, de patrimonio das administracións públicas.

Ver

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática