Sede electrónica

17:01:23 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esSolicitude de acceso a datos de carácter persoalNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Mediante este servizo electrónico permítese solicitar o acceso aos datos que consten en poder da Administración e coñecer se están sendo obxecto de tratamento, a súa finalidade, así como a información dispoñible sobre a súa orixe e as comunicacións realizadas ou previstas deles.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.

Suxeito Calquera persoa física con respecto aos seus propios datos, ou o seu representante.

Prazo de presentación Sen prazo.

Lémbrase que non se poderá exercitar o devandito dereito en máis dunha ocasión no prazo de seis meses, a menos que exista causa léxítima para iso. (Art. 15.3 LOPDPeGDD 3/2018)

Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ningún.

Órgano Xestor Secretaría.

Prazo máximo de resolución e notificación O Concello responderá no prazo dun mes dende a presentación da solicitude, incluso no caso de que non dispuxese dos datos da persoa solicitante.

Recursos posibles A persoa á que se lle denegue, total ou parcialmente, o exercicio dos dereitos de oposición, acceso, rectificación ou cancelación, poderá poñelo en coñecemento da Axencia Española de Protección de Datos ou, se é o caso, do organismo competente de cada comunidade autónoma, que se deberá asegurar da procedencia ou improcedencia da denegación.

Axencia Española de Protección de Datos Enlace a AGPD

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude Xeral: Solicitude debidamente cuberta. No caso de que se solicite telemáticamente a través desta sede electrónica, mediante o formulario web ao que se acceda.

Obrigatorio Ambas
Documento de identidade: Documento identificador da persoa solicitante.

Opcional Presencial

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
LO 4/01 Lei orgánica 4/2001, de 12 de novembro, reguladora do dereito de petición.

Ver
Outra Aqueloutra normativa que resulte de aplicación ao suposto.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática