Sede electrónica

16:54:40 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esRodaxes cinematográficas sinxelas: comunicaciónNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Tramitación de solicitudes para a realización de rodaxes audiovisuais na cidade, sin reserva temporal de uso de espazo público.

Descrición do procedemento Comunicación de rodaxe: simplificado. Só para a realización de rodaxes con equipo material e técnico reducidos (menos de 10 persoas), e que non requiran instalación de elementos fixos, reservas de ocupación de vía pública, uso de instalacións municipais, cortes de tráfico...
Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.
Suxeito Persoas físicas ou xurídicas que desexen realizar rodaxes audiovisuais en espazos públicos no termo municipal
Prazo de presentación Polo menos, dez días naturais antes do comezo da rodaxe
Lugar e forma de presentación De forma presencial no Rexistro Xeral do Concello achegando a instancia de solicitude correspondente debidamente cumprimentada. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.


  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.


  • Centro Sociocultural. Ágora Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.

- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada.


- A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ningún.

Órgano Xestor Servizo de Cultura.

Órgano que resolve Concelleiro Delegado de Cultura.

Prazo máximo de resolución e notificación Dez días desde a presentación da comunicación.

Efectos do silencio administrativo Positivo.
Recursos posibles -Recurso potestativo de reposición.

-Recurso contencioso-administrativo.

Outra información Existe un convenio de colaboración coa Academia Galega de Audiovisual para a xestión dun servicio de apoio para a tramitación de permisos de rodaxe (Galicia Film Office).

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitud General: Solicitud general que acompañará al modelo según el tipo de rodaje. Obrigatorio Ambas
Autorizaciones: Autorización para a representación, no seu caso. Opcional Ambas
Fotografias: Ó remate da rodaxe. Entrega dun mínimo de 2 fotografías da rodaxe en alta resolución. Opcional Ambas
Copia proxecto: Ó remate da rodaxe. Entrega dunha copia do proxecto rodado na cidade coa autorización para a utilización de imaxes para promoción da cidade. Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática