Sede electrónica

02:52:42 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esSubvencions de apoio ao sector do taxiNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Convócanse subvencións para que os titulares de licenzas de taxi poidan adquirir vehículos con combustibles alternativos, taxis adaptados e instalen equipos de comunicación implementados sobre novas tecnoloxías.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada

Suxeito Calquera persoa física ou xurídica que sexa titular de licenza de auto-taxi, concedida polo Excmo. Concello da Coruña, que reúnan todos os requisitos establecidos no art. 6 da Ordenanza Municipal específica de subvencións do Servizo de Mobilidade Urbana

Prazo de presentación 1 a 30 de xuño de 2020

Lugar de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ningún.

Órgano Xestor Servizo de Mobilidade Urbana
Órgano que resolve Concelleiro de Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e Mobilidade.
Prazo máximo de resolución e notificación 6 meses dende a publicación da convocatoria
Efectos do silencio administrativo Desestimatorio
Recursos posibles -Recurso potestativo de reposición
-Recurso contencioso-administrativo

Outra información Requirirase a afectación ao fin concreto obxecto de subvención por un período mínimo de dous anos.

Non poderán ser persoas beneficiarias titulares de licenzas de auto-taxi cuxa licencia xa recibise unha subvención do Concello para idénticos fins en convocatorias anteriores, excepto nos supostos nos que non se concedese o importe íntegro da subvención fixado en convocatorias anteriores, podendo recibir o importe restante ata alcanzar o fixado nesta convocatoria, así como nos supostos en que a resolución de adxudicación da subvención teña unha antigüidade igual ou superior aos 6 anos desde a data de publicación desta convocatoria.
Os importes máximos a subvencionar son:

1. Para vehículos eléctricos, 3.450,00 ¤

2. Para vehículos híbridos híbridos enchufables, glp, gas natural e demais vehículos de combustibles alternativos:

. Vehículo eléctríco con autonomía extendida, híbrido enchufable e vehículo híbrido: 2.500,00 ¤

. Vehículo a glp, gas natural e demais combustible alternativo: 1.000,00 ¤

3. Para automóviles destinados a Eurotaxi, para persoas con diversidade funcional, 3.450,00 ¤

4. Para a instalación de medios de seguridade (Mamparas e/ou GPS) 150,00 ¤

Las subvenciones no son compatibles entre sí salvo la que se refiere a la instalación de medios de seguridad que será compatible con cualquiera de las otras

Observacións Subvencionaranse os elementos e vehículos adquiridos entre o 1 de xaneiro de 2019 e o día que finalice o prazo de presentación de solicitudes para a obtención desta subvención. En ningún caso, subvencionarase a adquisición ou adaptación ou cambio de vehículos de segunda man. Non se considerarán de segunda man os vehículos Km0 con antigüidade inferior ao ano.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude: Solicitude, cumprimentando as declaracións e autorizacións que figuran no propio modelo

Obrigatorio Ambas
Fotocopias do NIF da persoa solicitante: Fotocopias do NIF da persoa solicitante

Obrigatorio Ambas
Fotocopia del poder del representante legal de la entidad en su caso: Fotocopia del poder del representante legal de la entidad en su caso

Obrigatorio Ambas
Permiso de circulación do vehículo: Ao obxecto de acreditar a antigüidade da matrícula achegarase copia do permiso de circulación do vehículo; no caso de acreditar reforma, cambio ou adaptación do vehículo a combustible alternativo, ademais copia da ficha técnica do vehículo na que conste a anotación de autorización da reforma

Obrigatorio Ambas
Ficha técnica do vehículo anterior: Ao obxecto de acreditar a antigüidade da matrícula achegarase copia do permiso de circulación do vehículo novo e copia da ficha técnica do vehículo anterior; no caso de acreditar reforma, cambio ou adaptación do vehículo a combustible alternativo, ademais copia da ficha técnica do vehículo na que conste a anotación de autorización da reforma

Opcional Ambas
Declaración responsable: incorporada como anexo 3 a esta convocatoria, pola que, entre outras cuestións de interese para a persoa solicitante, declárase non estar incurso en ningún dos supostos de prohibición establecidos no artigo 13 da Lei 38/2003, substitúense as certificacións do artigo 22.2 e 3 do Real Decreto 887/2006, Regulamento da Lei Xeral de Subvencións, atendendo ao límite fixado no artigo 24,4 da mesma norma, e infórmase sobre a existencia ou non doutras subvencións

Obrigatorio Ambas
Certificado de homologación do sistema de seguridade: Certificado de homologación do sistema de seguridade

Opcional Ambas
Factura de adquisición do medio de seguridade, especificando marca e modelo do sistema de seguridade instalado: Factura de adquisición do medio de seguridade, especificando marca e modelo do sistema de seguridade instalado

Opcional Ambas
Xustificante de pago da adquisición do medio de seguridade: Xustificante de pago da adquisición do medio de seguridade

Opcional Ambas
Factura de adquisición do vehículo, especificando marca e modelo do automóbil: na que quede debidamente acreditado que se trata dun vehículo híbrido, híbrido enchufable, vehículo GLP, vehículo de gas natural, vehículo eléctrico, demais vehículos de combustible alternativo ou vehículo destinado a Eurotaxi

Opcional Ambas
Factura de reforma ou adaptación do vehículo a combustible alternativo: Factura de reforma ou adaptación do vehículo a combustible alternativo

Opcional Ambas
Xustificante de pago da adquisición ou adaptación do vehículo: Xustificante de pago da adquisición ou adaptación do vehículo

Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
RDL 2/2004 Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

Ver enlace
Decreto 17/1955 Decreto do 17 de xuño de 1955, polo que se aproba o regulamento de servizos das corporacións locais.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
L 38/2003 Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeneral de subvencións.

Ver enlace
RD 887/2006 Real decreto 887/2006 de 21 de xuño, que aproba o Regulamento da lei 38/2003.

Ver enlace
L 9/2007 Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Ver
RD 1/2013 Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro polo que se aproba o Texto refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e a súa inclusión social

Ver enlace
L 10/2014 Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade.

Ver enlace
RD 35/2000 R. Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na comunidade autónoma de Galicia.

Ver enlace
Ordenanza subvencions servicio de movilidade Ordenanza específica de subvencions do servicio de movilidade urbana del Excmo. Concello de A Coruña (B.O.P. núm. 47, 26 de febreiro de 2008)

Ver enlace
TAXI2020 Bases convocatoria apoio al sector do taxi 2020

Ver ficheiro...

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática