Sede electrónica

18:47:45 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esConcesión de subvencions para asociacions veciñales para programas, proxectos e actividadesNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o financiamento de programas, proxectos ou actividades que realicen as entidades veciñais da Coruña durante 2020:
-Programas e metodoloxías de participación cidadá que faciliten a apertura de procesos participativos. Abrir espazos de debate, de intercambio de ideas ou elaboración de propostas.
-Proxectos, programas e/ou actividades culturais, formativas e educativas, que favorezan a participación activa da cidadanía na vida da cidade.
-Pequenas celebracións populares que contribúan a manter tradicións ou costumes propios de arraigo nos barrios.

Forma de inicio Solicitude da entidade interesada.

Suxeito Asociacións e Federacións Veciñais inscritas no REMAC

Prazo de presentación 9 de xuño a 8 de xullo de 2020

Lugar de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.
Tributos Ningún.

Órgano Xestor Concellaría de Igualdade, Benestar Social e Participación. Servizo de Participación e Innovación
Órgano que resolve A concelleira da área de Igualdade, Benestar Social e Participación.

Observacións Esta convocatoria é compatible coa subvención para gastos xerais tramitada pola mesma concellería.
Quedan excluidas as entidades que sexan beneficiarias, no ano 2020, de convenio nominativo co Concello da Coruña, cando estes convenios teñan por obxecto os proxectos e actividades relacionadas co obxecto desta convocatoria, ou teñan os mesmos destinatarios. Máis información na web de Participación

Efectos do silencio administrativo Desestimatorio
Recursos posibles -Recurso potestativo de reposición
-Recurso contencioso-administrativo

Outra información O importe global das subvencións obxecto desta convocatoria é de 35.000 euros. Este crédito orzamentario é o límite do importe das subvenciones que se poidan conceder. O importe máximo do orzamento susceptible de ser subvencionado será o 100% do total deste, e no seu caso, o límite do crédito disponible

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Instancia de solicitude: Solicitude, cumprimentando as declaracións e autorizacións que figuran no propio modelo

Obrigatorio Ambas
Certificación acreditativa dos cargos representativos: Certificación acreditativa dos cargos representativos.

Obrigatorio Ambas
Memoria explicativa: Memoria explicativa.

Obrigatorio Ambas
Orzamento de ingresos e gastos: Orzamento de ingresos e gastos.

Obrigatorio Ambas
Otra documentación pertinente para una mejor valoración de la solicitud (memoria complementaria de 6 folios como máximo: Otra documentación pertinente para una mejor valoración de la solicitud (memoria complementaria de 6 folios como máximo).

Opcional Ambas
Certificación de los datos bancarios de la entidad solicitante: Certificación de los datos bancarios de la entidad solicitante.

Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
L 38/2003 Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeneral de subvencións.

Ver enlace
L 38/2003 Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeneral de subvencións.

Ver enlace
RD 887/2006 Real decreto 887/2006 de 21 de xuño, que aproba o Regulamento da lei 38/2003.

Ver enlace
L 9/2007 Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Ver
Ordenanza Xeral de Subvencións da Área Benestar Ordenanza Xeral de Subvencións da Área de Benestar do Excmo. Concello da Coruña (BOP nº 40 do 19/02/2005)

Ver enlace
LO 3/2007 Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes
Ver
DL 2/2015 decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdade
Ver
Ordenanza Igualdad Ordenanza Municipal de A Coruña para a Igualdade na Diversidade
Ver
Ordenanza Xeral de Subvencións da Área Benestar Ordenanza Xeral de Subvencións da Área de Benestar do Excmo. Concello da Coruña (BOP nº 40 do 19/02/2005)

Ver enlace
Instruccion transparencia Concello Coruña Instrucción de Transparencia del Ayuntamiento de A Coruña, de fecha 9 de marzo de 2016.
Ver
Participación actividades 2020 Subvencións para asociacións veciñais para a realización de programas, proxectos e actividades de interese social, cívico e cultural para o ano 2020
Ver

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática