Sede electrónica

04:23:56 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esConcesión de subvencions para para apoiar o funcionamento das asociacións veciñaisNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Subvencións en réxime de concurrencia competitiva para apoiar economicamente os gastos de funcionamento das asociacións veciñais que carezan de locais municipais en réxime de cesión gratuita ou noutras condicións durante o ano 2020

Forma de inicio Solicitude da entidade interesada.

Suxeito Asociacións e Federacións Veciñais inscritas no REMAC

Prazo de presentación 9 de xuño a 8 de xullo de 2020

Lugar de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.
Tributos Ningún.

Órgano Xestor Concellaría de Igualdade, Benestar Social e Participación. Servizo de Participación e Innovación.
Órgano que resolve A concelleira da área de Igualdade, Benestar Social e Participación.

Observacións Esta convocatoria é compatible coa subvención para proxectos e actividades tramitada pola mesma concellería. Máis información na web de Participación

Efectos do silencio administrativo Desestimatorio
Recursos posibles -Recurso potestativo de reposición
-Recurso contencioso-administrativo

Outra información O importe global das subvencións obxecto desta convocatoria é de 25.000 euros.
Este crédito orzamentario é o límite do importe das subvenciones que se poidan conceder. O importe máximo do presuposto susceptible de ser subvencionado será o 100% do total deste, e no seu caso, o límite do crédito disponible.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Instancia de solicitude: Solicitude, cumprimentando as declaracións e autorizacións que figuran no propio modelo

Obrigatorio Ambas
Certificación acreditativa dos cargos representativos: Certificación acreditativa dos cargos representativos.

Obrigatorio Ambas
Orzamento de ingresos e gastos: Orzamento de ingresos e gastos.

Obrigatorio Ambas
Memoria de experiencia e capacidade: Memoria de experiencia e capacidade

Obrigatorio Ambas
Otra documentación pertinente para una mejor valoración de la solicitud (memoria complementaria de 6 folios como máximo: Otra documentación pertinente para una mejor valoración de la solicitud (memoria complementaria de 6 folios como máximo).

Opcional Ambas
Certificación de los datos bancarios de la entidad solicitante: Certificación de los datos bancarios de la entidad solicitante.

Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
L 38/2003 Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeneral de subvencións.

Ver enlace
RD 887/2006 Real decreto 887/2006 de 21 de xuño, que aproba o Regulamento da lei 38/2003.

Ver enlace
L 9/2007 Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Ver
LO 3/2007 Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes
Ver
DL 2/2015 decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdade
Ver
Ordenanza Igualdad Ordenanza Municipal de A Coruña para a Igualdade na Diversidade
Ver
Ordenanza Xeral de Subvencións da Área Benestar Ordenanza Xeral de Subvencións da Área de Benestar do Excmo. Concello da Coruña (BOP nº 40 do 19/02/2005)

Ver enlace
Instruccion transparencia Concello Coruña Instrucción de Transparencia del Ayuntamiento de A Coruña, de fecha 9 de marzo de 2016.
Ver
Participación funcionamiento 2020 Subvencións para apoiar o funcionamento das asociacións veciñais para o ano 2020
Ver

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática