Sede electrónica

06:27:47 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esConcesión de subvencions para para apoiar o funcionamento das asociacións veciñaisNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Subvencións en réxime de concurrencia competitiva para apoiar economicamente os gastos de funcionamento das asociacións veciñais que carezan de locais municipais en réxime de cesión gratuita durante o ano 2019.

Forma de inicio Solicitude da entidade interesada.

Suxeito Asociacións e Federacións Veciñais inscritas no REMAC

Prazo de presentación Del 21 de marzo al 22 de abril de 2019

Lugar de presentación - A través do Rexistro Telemático identificándose con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido.


- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ningún.

Órgano Xestor Concellaría de Igualdade, Benestar Social e Participación.
Órgano que resolve A concelleira da área de Igualdade, Benestar Social e Participación.

Observacións Esta convocatoria é compatible coa subvención para proxectos e actividades tramitada pola mesma concellería.
Quedan excluidas as entidades beneficiarias de convenio nominativo por importe superior a 15.000,00 euros, dentro de calquera área.

Efectos do silencio administrativo Desestimatorio
Recursos posibles -Recurso potestativo de reposición
-Recurso contencioso-administrativo

Outra información O importe máximo do orzamento susceptible de ser subvencionado será o 100% do total do mesmo, cun límite de 4.000 euros.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitud General: Solicitude, cumprimentando as declaracións e autorizacións que figuran no propio modelo

Obrigatorio Ambas
Certificación acreditativa dos cargos representativos: Certificación acreditativa dos cargos representativos.

Obrigatorio Ambas
Orzamento de ingresos e gastos: Orzamento de ingresos e gastos.

Obrigatorio Ambas
Memoria de experiencia e capacidade: Memoria de experiencia e capacidade

Obrigatorio Ambas
Otra documentación pertinente para una mejor valoración de la solicitud (memoria complementaria de 6 folios como máximo: Otra documentación pertinente para una mejor valoración de la solicitud (memoria complementaria de 6 folios como máximo).

Opcional Ambas
Certificación de los datos bancarios de la entidad solicitante: Certificación de los datos bancarios de la entidad solicitante.

Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
Ley 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
Ley 38/2003 Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeneral de subvencións.

Ver enlace
Ley 9/2007 Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Ordenanza Xeral de Subvencións da Área Benestar Ordenanza Xeral de Subvencións da Área de Benestar dol Excmo. Concello da Coruña (BOP nº 40 do 19/02/2005)

Ver enlace
Convocatoria gastos generales de funcionamiento 2019 Convocatoria específica de concesión de subvencions para apoiar o funcionamento das asociación veciñais do Excmo. Concello de A Coruña. Exercicio 2019
Ver ficheiro...

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática