Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esAxudas á rehabilitación de edificios e vivendasNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Subvencións para a rehabilitación das seguintes actuacións:
-Rehabilitación de elementos comúns en inmobles con máis de 50 anos.
-Instalación de ascensor ou adaptación á normativa.
-Mellora da accesibilidade.
-Mellora da eficiencia enerxética.
-Obras de obrigada execución como consecuencia do Informe de Avaliación de Edificios./ITE
- Obras de soterramento de cableado.
- Rehabilitación de vivendas unifamiliares cunha antigüidade superior a 50 anos.
- Rehabilitación para mellorar a habitabilidade en vivendas con máis de 50 anos.
- Rehabilitación de locais situados en áreas de rehabilitación declarada.
- Rehabilitación de elementos comúns e habitabilidade de inmobles situados nunha área de rehabilitación declarada.
Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.
Suxeito En edificios de vivendas: propietario, comunidade de propietarios ou representante.
En vivendas e locais: propietario ou ocupante con autorización deste.
Prazo de presentación De 4 a 25 de outubro de 2018
Lugar de presentación - De forma presencial no Rexistro Xeral do Concello:
Enderezos:
*Concello da Coruña. Praza de María Pita, 1, 15001 A Coruña
*Oficina Municipal de Rehabilitación. Rúa Caballeros, 21- Estación de autobuses 15009 A Coruña
*Fórum Metropolitano, rúa Río de Monelos, 1, 15006 A Coruña
*Centro Sociocultural Ágora, lugar da Gramela, 17, 15010 A Coruña
*Rexistro Área Económica, rúa da Franxa, 20, 15001 A Coruña
- Por correo certificado dirixido ao Rexistro Xeral do Concello
- A través do rexistro telemático identificándose co DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido.
- No resto dos supostos que recolle o art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.
Tributos Ningún.
Órgano Xestor Servizo de Vivenda e Rehabilitación.
Órgano que resolve Xunta de Goberno Local e/ou órgano delegado: tenente de Alcalde responsable da Área de Rexeneración Urbana, Dereito á Vivenda e Mobilidade Sostible (segundo os acordos de delegación en función do importe da subvención).
Prazo máximo de resolución e notificación Tres meses.
Observacións As condicións previstas na Ordenanza Municipal de conservación e rehabilitación de inmobles (BOP 226 de 28 de novembro de 2011 modificada polo Pleno mediante o acordo do 20 de xaneiro de 2017 BOP 18 de 26 de xaneiro de 2017 e o de 10 de setembro de 2018 BOP núm. 177 de 17 de setembro de 2018):

1º. Non incorrer en expediente de infracción urbanística.
2º. Contar coas licenzas necesarias.
3º. Subvencións a elementos comúns: Destinar como mínimo o 60% sobre a superficie da rasante a vivenda e que o 80% sexa ou vaia ser domicilio habitual e permanente. No cálculo da superficie non se terán en conta os baixos con uso distinto de vivenda.
4º.Subvencións á habitabilidade: Estar dentro dos límites de ingresos establecidos para poder ser beneficiario/a da subvención.
5º Subvencións a locais: Que o local se encontre situado nunha área de rehabilitación declarada e que se realice ou vaia realizarse unha actividade que supoña unha contribución ao desenvolvemento económico e social da zona.
Efectos do silencio administrativo Desestimatorio.
Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición.
- Recurso contencioso-administrativo.
Outra información A contía das subvencións será a prevista na ordenanza municipal vixente.
Elementos comúns: De acordo co previsto na Ordenanza municipal vixente e en función dos ingresos de quen solicita, poderase tramitar unha subvención adicional.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude específica: Solicitude específica debidamente cumprimentada. No caso de que se solicite telemáticamente a través desta sede electrónica, mediante o formulario web ao que se acceda.

Obrigatorio Ambas
Todas as subvencións. NIF: Documento Nacional de Identidade, CIF ou documento de identidade de estranxeiro da persoa solicitante e, no seu caso, do seu representante Obrigatorio Ambas
Todas as subvencións. Orzamento: Orzamento desagregado por partidas, medicións e precios unitarios das obras para as que se solicita subvención. Obrigatorio Ambas
Todas as subvencións. Memoria: Memoria, redactada e asinada por persoa técnica/profesional competente, que deberá indicar os datos fundamentais do edificio/vivenda/local e incluirá unha reportaxe fotográfica onde se mostren as zonas onde se realizarán as actuacións. Obrigatorio Ambas
Todas as subvencións. Orzamentos de mais de 40.000 euros: No caso de que o importe da obra supere 40.000 euros (IVE non incluido), tres ofertas, e xustificar nunha memoria técnica a elección cando non se acepte a proposta mais económica. Opcional Ambas
Todas as solicitudes. Solicitude de alta en terceiros: Solicitude de alta da persoa beneficiaria na base de terceiros do Concello da Coruña, (selada pola entidade bancaria) ou certificado emitido pola entidade bancaria no que conste o número de conta (IBAN) a nome da persoa beneficiaria. Obrigatorio Ambas
Todas as subvencións. Declaración responsable e autorización: Declaración responsable e autorización de consulta de datos Obrigatorio Ambas
Elementos comúns. Titularidade do edificio: Xustificación da titularidade do edificio (notas simples rexistraies ou, no seu caso, escrituras de propiedade ou outro título público acreditativo da titularidade). Obrigatorio Ambas
Elementos comúns. Certif. Acordo comunidade: Copia da acta ou certificación, emitida pola persoa que exerza as funcións de secretario/a da comunidade, comprensiva do acordo da comunidade de persoas propietarias, co seguinte contido:
a) presentación da solicitude de subvención
b) designación da persoa que representa á comunidade na tramitación do expediente
c) autorización das obras, con indicación da cuota de participación de cada vivenda no coste das mismas
d) elección do orzamento
Obrigatorio Ambas
Elementos comúns. Declaración responsable e autorización: Declaración responsable e autorización de consulta de datos das persoas integrantes da comunidade. Obrigatorio Ambas
Elementos comúns. Solicitude subv. máxima de mellora da accesibilidade. Certificado de discapacidade: Certificado de discapacidade que implique problemas de movilidade da/s persoa/s que resida/n habitualmente na vivenda. No caso de que o certificado non conteña ningunha referencia á movilidade, aportarase informe médico que acredite estes problemas. Obrigatorio Ambas
Elementos comúns. Solicitude subv. máxima de mellora da accesibilidade. Designación: Designación da/s persoa/s residente/s no inmoble, que teña/n mais de 70 anos Obrigatorio Ambas
Elementos comúns. Solicitude de subvención adicional. Declaración responsable: Declaración responsable da composición da unidade familiar. Obrigatorio Ambas
Elementos comúns. Solicitude de subvención adicional. IRPF unidade familiar: Fotocopia da declaración de IRPF das persoas que forman a unidade familiar, correspondente ó exercicio inmediatamente anterior á data da solicitude ou, no seu defecto, certificado de imputación de rentas de IRPF Obrigatorio Ambas
Elementos comúns. Solicitude de subvención adicional. Certificado discapacidade: No caso de que convivan no domicilio persoas con declaración de incapacidade que implique dependencia, deberá aportar o certificado acreditativo da sua discapacidade Opcional Ambas
Obras en elementos privativos. Declaración responsable: Declaración responsable da composición da unidade familiar Obrigatorio Ambas
Obras en elementos privativos. IRPF unidade familiar: Fotocopia da declaración de IRPF das persoas que forman a unidade familiar, correspondente ó exercicio inmediatamente anterior á data da solicitude ou, no seu defecto, certificado de imputación de rentas de IRPF. Obrigatorio Ambas
Obras en elementos privativos. Certificado: Certificado de discapacidade ou, no seu defecto, informe médico que acredite tal circunstancia. Opcional Ambas
Obras en elementos privativos ou en locais de áreas declaradas de rehabilitación. Titularidade: Xustificación da titularidade da vivenda ou local (nota simple rexistral ou, no seu caso, escritura de propiedade ou outro título público acreditativo da titularidade) e, no caso de que a persoa solicitante sexa distinta do/a propietario/a, deberá xustificar a súa relación co local e a autorización do/a propietario/a para a realización das obras. Obrigatorio Ambas
Obras en locais de áreas declaradas de rehabilitación. Declaración responsable: Declaración responsable sobre a actividade a realizar no local Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
Ley 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
Ley 38/2003 Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeneral de subvencións.

Ver enlace
Ley 9/2007 Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
RDL 7/2015 Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana.
Ordenanza de conservación e rehabilitación Texto Refundido Ordenanza municipal de conservación e rehabilitación de inmobles de 2011

Descargar
Viv Rehab 2018 BDNS 417031 Convocatoria de subvencións para a execución de obras de rehabilitación para os supostos establecidos no art. 93 da ordenanza municipal de conservación e rehabilitación de inmobles. Extracto en BOP 03/10/2018

Descargar

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática