Sede electrónica

20:41:51 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esREMAC - Rexistro Municipal de Asociaciones da CoruñaNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición O REMAC é o Rexistro Municipal de Asociacións Coruñesas, no que se pode inscribir calquera asociación ou entidade sen ánimo de lucro da cidade. A inscrición constitúe un requisito necesario para o acceso a determinados programas, cursos formativos ou axudas convocados pola Administración Local.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.

Suxeito Calquera asociación ou entidade sen ánimo de lucro legalmente constituída e que teña o seu ámbito competencial dentro da cidade da Coruña.

Prazo de presentación Sen prazo.

Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ningún.

Órgano que resolve A Concelleira de Igualdade, Benestar Social e Participación, por delegación do Alcalde.

Prazo máximo de resolución e notificación A notificación da inscrición farase nun prazo máximo de 15 días dende a solicitude, salvo interrupción por falta de documentación non presentada inicialmente.

Efectos do silencio administrativo Estimatorio.

Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición.
- Recurso contencioso-administrativo.
- Recurso extraordinario de revisión.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitud : Solicitude alta registro de asociaciones Obrigatorio Ambas
Estatutos: Estatutos da asociación visados polo rexistro nacional ou autonómico de asociacións. (Único documento que se debe achegar no caso de modificación da inscrición). Obrigatorio Ambas
Número de inscrición no rexistro nacional ou autonómico de asociacións: Número de inscrición no rexistro nacional ou autonómico de asociacións Opcional Ambas
Certificación das persoas que ocupan os cargos directivos: Certificación das persoas que ocupan os cargos directivos Obrigatorio Ambas
Certificación do número de persoas socias: Certificación do número de persoas socias Obrigatorio Ambas
Orzamento para o ano en curso: Orzamento para o ano en curso Obrigatorio Ambas
Programa de actividades para o ano en curso: Programa de actividades para o ano en curso Obrigatorio Ambas
NIF da asociación: NIF da asociación Obrigatorio Ambas
DNI do/a presidente/a: DNI do/a presidente/a Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
L 3/2012 Lei 3/2012 do 2 de abril do deporte de Galicia.
Regulamento orgánico de Participación cidadá Regulamento orgánico de Participación cidadá

Ver enlace

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática