Sede electrónica

19:22:08 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esSolicitud de beca comedorNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición O obxecto desta convocatoria é a regulación das bolsas de comedor de carácter individual para persoas menores de idade empadroadas no Concello da Coruña, escolarizadas en centros educativos que se atopen dentro do termo municipal da Coruña e cumpran os requisitos establecidos na presente convocatoria.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.

Suxeito Serán persoas beneficiarias desta convocatoria as unidades familiares de convivencia con menores de idade a cargo, escolarizados en centros de ensino do termo municipal da Coruña sostidos con fondos públicos que presten servizo de comedor e que cumpran os requisitos esixidos na presente convocatoria.

Prazo de presentación O prazo de presentación será de 10 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. (BOP Num. 74 - Mércores, 17 de Abril de 2019). Desde o día 22.04.2019 ata o día 06.05.2019.

Lugar e forma de presentación - De forma presencial no Rexistro Xeral do Concello:

Direccions:

* Concello de A Coruña. Praza de María Pita, nº 1. C.P. 15001, A Coruña.

* Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1 C.P. 15006, A Coruña.

* Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n C.P. 15010, A Coruña.

* Centro Cívico Municipal de Mesoiro. Rúa Ancares, nº15. C.P. 15190, A Coruña.

- Por correo certificado dirixido ó Rexistro Xeral do concello .

- A través do rexistro telemático identificándose co DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido.

- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimiento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ningún.

Órgano Xestor Concellería de Xustiza Social e Coidados. Servizo de Acción Social.

Órgano que resolve A Terceira Tenente de Alcalde responsable da área de Xustiza Social e Coidados, por delegación da Xunta de Goberno Local, segundo Acordo da Xunta de Goberno Local do 30/06/2017, publicado no BOP da Coruña, nº 132 de 13/07/2017.

Prazo máximo de resolución e notificación A listaxe provisional de admitidas/os e excluídas/os publicarase nas oficinas dos rexistros municipais situados na Praza de María Pita núm. 1, no Fórum Metropolitano (rúa Río de Monelos, núm. 1), no Centro Ágora (lugar da Gramela, núm. 17) e no Centro Cívico Municipal de Mesoiro (rúa Ancares, nº 15), nos taboleiros de anuncios dos centros cívicos municipais, na páxina web municipal do área dos Servizo Sociais municipais Coruña.Servicios Sociales e no teléfono de información ciudadana 010. A estes efectos, o Taboleiro de Anunciose Edictos do Concello da Coruña, poderán consultarse na sede electrónica do mesmo na siguiente dirección web:

Sede Coruña
Na listaxe de persoas excluídas indicaranse as causas de exclusión e concederase ás persoas interesadas un prazo máximo de 10 días hábiles para emendar a documentación requirida, advertíndoselle que se lle terá por desistidas das súas solicitudes no caso de o non facer.

O equipo do programa municipal de traballo con familias instruirá o procedemento de concesión de bolsas comedor, valorando as solicitudes admitidas de acordo co baremo establecido na base 11.

Logo de realizar a valoración, publicarase, nos lugares e medios sinalados no apartado 13.1, o informe asinado pola coordinadora do programa de familia e a xefa do Servizo de Acción Social no que figurará a listaxe provisional de persoas beneficiarias e a puntuación outorgada, concedéndoselles un prazo de 10 días hábiles ás persoas interesadas para presentaren alegacións.

Logo de se examinaren as alegacións, formularase unha proposta de resolución, que será fiscalizada polo órgano de intervención municipal. A Tenente de Alcalde responsable da área de Xustiza Social e Coidados aprobará a resolución de concesión de bolsas comedor, por delegación da Xunta de Goberno Local mediante acordo adoptado en data 30 de xuño de 2017, de conformidade coas presentes bases. A resolución adoptada será publicada nos lugares e nos medios sinalados no apartado 13.1.


Observacións Logo de se adoptar pola Tenente de Alcalde responsable da área de Xustiza Social e Coidados, por delegación da Xunta de Goberno Local de acordo de data 30 de xuño de 2017, e publicadas as listaxes definitivas coas puntuacións nos lugares e medios sinalados no apartado 13.1, as persoas beneficiarias están obrigadas a presentarse no centro cívico municipal que lles corresponda, onde se lles facilitará o Anexo II que se xunta a estas bases.

Este Anexo II, logo de o cubriren e asinaren as persoas beneficiarias e despois de o selar o centro cívico municipal de referencia, deberá presentarse no prazo de 10 días hábiles desde a data de inicio do servizo
do comedor no mes de setembro do ano de inicio do curso escolar, en primeiro lugar, no rexistro municipal e, posteriormente, no correspondente centro educativo. A sinatura deste documento (anexo 2) implica que a persoa beneficiaria acepta a bolsa.

A presentación deste documento (anexo 2), tanto no Rexistro Municipal como no centro educativo, é obrigatoria para ser persoa beneficiaria do comedor. Non presentar este documento, en tempo e forma, é motivo de baixa inmediata, tal e como establece a base 16, salvo circunstancias excepcionais debidamente acreditadas ante o persoal técnico municipal responsable do programa que elaborará o correspondente informe técnico acreditativo de tales circunstancias.

Efectos do silencio administrativo Desestimatorio.

Outra información Poderán admitirse solicitudes fóra do prazo establecido e ao longo de todo o curso escolar 2019/2020, cando con posterioridade á finalización do devandito prazo concorra algunha das seguintes circunstancias:

a)Traslado de residencia ou centro escolar desde outro municipio, que se acreditará mediante a presentación de certificado escolar, da inscrición no padrón municipal ou outra documentación suficientemente xustificativa.

b)Situacións de violencia de xénero, que deberán acreditarse mediante a documentación xudicial correspondente.

c)Cambios nas circunstancias laborais, económicas sociais, de saúde, familiares ou similares que se produzan con posterioridade ao peche da convocatoria e que deriven en cambios determinantes de risco e exclusión social. Esta situación deberá valorala e informala o persoal técnico da Concellaría de Xustiza Social e Coidados.

d)Inicio do servizo de comedor escolar nun centro educativo que carecese da citada prestación, con posterioridade á apertura da convocatoria e coa resolución estimativa do devandito inicio por parte do seu Consello Escolar.

Estas solicitudes presentadas fóra de prazo por causa sobrevida deberán cumprir os mesmos requisitos indicados nesta convocatoria e deberán ir acompañadas da documentación preceptiva. Ademais, mediante cita previa, a persoa interesada deberá acudir ao seu centro cívico municipal de referencia para que a posible situación sobrevida sexa valorada polo persoal técnico dos servizos sociais municipais, que emitirán informe acreditativo do cumprimento dos requisitos, que se achegará á solicitude que deberá ser presentada polas persoas interesadas no Rexistro de Entrada do Concello da Coruña, xunto co resto de documentación preceptiva.

Recursos posibles -Recurso potestativo de reposición.

-Recurso contencioso administrativo.

-Calqueira outro recurso que se estime procedente


Documentación para achegar
Tipo Presentación
IMPRESO SOLICITUDE: a) Impreso de Solicitude municipal da bolsa de comedor completamente cuberto, no que se especificará, ademais dos datos persoais e de contacto da persoa solicitante e da outra persoa proxenitora se a houber (salvo separación sen custodia compartida), o nome das/os menores para quen se solicita a bolsa e o seu centro escolar.

Os devanditos impresos serán facilitados nos Rexistros municipais sitos na Pza. de María Pita, 1; Fórum Metropolitano (C/Río Monelos, 1), Centro Ágora ( Lugar dá Gramela, 17, e Centro Cívico Municipal de Mesoiro (C/Ancares, 15), nas Unidades de Atención Social (Ágora, Catro Camiños e Monte Alto), e nos centros cívicos municipais. Así mesmo, tamén se poderá acceder a eles a través da sede electrónica (https://sede.coruna.gob.es), e da páxina web (www.coruna.es/serviciossociales).

Obrigatorio Ambas
ANEXOS: ANEXO I. Declaración responsable aceptando as bases da convocatoria. ANEXO II. Aceptación das becas comedor e comunicación ao servizo de comedor do centro escolar. ANEXO IV. Declaración responsable de atoparse ao corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

En el caso de que tramite telemáticamente la solicitud, una vez cubierto el formulario web, será necesario adjuntar el impreso de solicitud normalizado y los Anexos. En dicho impreso de solicitud, deberá cubrirse, en su caso, la hoja 2 con la información relativa al tratamiento de datos de los demás miembros de la unidad familiar mayores de 18 años, en la que éstos deberán indicar y firmar la autorización u oposición expresa al tratamiento de sus datos de carácter personal.
Opcional Ambas
VIDA LABORAL (de los mayores de 18 años de la unidad de convivencia): Informe de vida laboral, completo e actualizado pola Tesourería da Seg. Social, dos maiores de 18 anos da unidade de convivencia

Obrigatorio Ambas
Libro de Familia: Fotocopia completa do Libro de Familia, ou no seu caso, documentación que o substitúa.( De todos os maiores de 18 anos da unidade de convivencia).

Obrigatorio Ambas
SENTENCIA/CONVENIO REGULADOR: Sentenza e/ou convenio regulador. Pensión de alimentos actualizada.

Opcional Ambas
INTOLERANCIAS: Informe médico que indique intolerancia alimentaria.

Opcional Ambas
ALUGUER/HIPOTECA: Xustificante do último recibo de aluguer/hipoteca .

Opcional Ambas
EDUCACIÓN COMBINADA: Certificado de Consellería de Educación da Educación Combinada.

Opcional Ambas
INCOMPATIBILIDADE HORARIA: Certificado de empresa/centro de estudos da incompatibilidade horaria.

Opcional Ambas
Documentación autorizado a ver, a menos que oposición expresa: Padrón: Xustificante de empadroamento e convivencia.

Obrigatorio Ambas
Documentación autorizado a ver, a menos que oposición expresa DNI: Datos de identificación dos maiores de 18 anos da unidade de convivencia

Obrigatorio Ambas
Documentación autorizado a ver, a menos que oposición expresa INSS: Certificado de prestación/ pensión mensual dos maiores de 18 anos da unidade de convivencia.

Obrigatorio Ambas
Documentación autorizado a ver, a menos que oposición expresa SEPE -INAEM: Certificado de prestación de últimos tres meses, especificando a contía mensual e período recoñecido dos maiores de 18 anos da unidade de convivencia.

Obrigatorio Ambas
Documentación autorizado a ver, a menos que oposición expresa: Xunta: Diversidade funcional: Certificado de minusvalía. Mínimo 33%.

Obrigatorio Ambas
Documentación autorizado a ver, a menos que oposición expresa: AEAT: Datos de renda correspondentes aos exercicios 2017 e 2018 de tódolos membros da unidade familiar.

Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
Ley 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
Lei 13/2008 Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.
Lei 3/2011 Lei 3/2011 do 30 de xuño de apoio á familila e convivencia de Galicia.
Lei 26/2015 Lei 26/2015 do 28 de xullo de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia de Galicia.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
Ley 38/2003 Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeneral de subvencións.

Ver enlace
RD 887/2006 Real decreto 887/2006 de 21 de xuño, que aproba o reglamento da ley 38/2003.

Ver enlace
Ley 9/2007 Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Bases reguladoras para a concesión de becas comedor. Curso escolar 2019/2020 Bases Concesión Bolsas Comedor do Curso Escolar 2019/2020.

Ver

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática