Sede electrónica

coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esSolicitud de beca comedorNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición O obxecto desta convocatoria é a concesión de bolsas de comedor, destinadas as familias con menores residentes e empadroadas no municipio da Coruña, que serán incompatibles con calquera outras axudas das administracións públicas ou privadas que puidesen percibirse coa mesma finalidade e curso escolar.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada. Solicitude por renovación, se tivo a bolsa de comedor concedida no curso 2017/2018. Solicitude por 1ª vez, se non tivo a bolsa de comedor concedida no curso 2017/2018.

Suxeito Serán destinatarias desta convocatoria as unidades familiares de convivencia, con menores de idade a cargo, escolarizados en centros de ensino do termos municipal da Coruña sostidos con fondos públicos que conten con servizo de comedor.

Prazo de presentación O prazo de presentación será de 10 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

Lugar e forma de presentación - De forma presencial no Rexistro Xeral do Concello:

Direccions:

* Concello de A Coruña. Praza de María Pita, nº 1. C.P. 15001, A Coruña.

* Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1 C.P. 15006, A Coruña.

* Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n C.P. 15010, A Coruña.

* Centro Cívico Municipal de Mesoiro. Rúa Ancares, nº15. C.P. 15190, A Coruña.

- Por correo certificado dirixido ó Rexistro Xeral do concello .

- A través do rexistro telemático identificándose co DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido.

- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimiento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ningún.

Órgano Xestor Concellería de Xustiza Social e Coidados. Servizo de Acción Social.

Órgano que resolve A Terceira Tenente de Alcalde responsable da área de Xustiza Social e Coidados, por delegación da Xunta de Goberno Local, segundo Acordo da Xunta de Goberno Local do 30/06/2017, publicado no BOP da Coruña, nº 132 de 13/07/2017.

Prazo máximo de resolución e notificación A resolución provisional (listas provisionais) publicarase no Taboleiro de Anuncios e Edictos do Concello, sito na Casa Consistorial, Praza de María Pita, nº1, nas oficinas dos Rexistros municipais, nos taboleiros de anuncios dos centros cívicos municipais, na páxina web municipal da área dos servizos sociais municipais Coruña.Servicios Sociales e no teléfono de información cidadá 010. A estes efectos, o Taboleiro de Anuncios e Edictos do Concello da Coruña, poderán consultarse na sede electrónica do mesmo na seguinte dirección web:

Sede Coruña

Nesta lista provisional de admitidos/as e excluídos/as, se indicarán as causas da exclusión e as persoas interesadas concederáselles un prazo máximo de 10 días hábiles para subsanar a documentación requirida, e no caso de non facelo, teráselles por desistida a súa solicitude.
Realizada a valoración, se procederá a publicarse a lista provisional de beneficiarios e a puntuación acadada, concedéndoselles ós interesados un prazo de 10 días hábiles, para presentar alegacións.
Examinadas as alegacións, formularase unha proposta de resolución para a súa elevación á Xunta de Goberno Local, previa fiscalización polo órgano de intervención municipal. Será a Xunta de Goberno Local a que aprobe a concesión das bolsas.


A resolución definitiva (listas definitivas) que se adopte e a relación de solicitudes admitidas serán publicadas na mesma forma que a resolución provisional. Estas publicacións substituirán á notificación nos termos que se establecen nos artigos 45.1.a) e 45.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo común das Administracións Públicas.

Observacións Publicadas as listas definitivas no Taboleiro de Anuncios e Edictos do Concello da Coruña, as persoas solicitantes que resulten beneficiarias das bolsas están obrigadas a presentarse no centro cívico municipal que lles corresponda, onde se lles facilitará o Anexo 2 que se adxunta nas Bases.

O Anexo 2, unha vez cumprimentado e asinado polas persoas solicitantes e selado polo centro cívico municipal de referencia, deberá ser presentado pola familia, en primeiro lugar, no Rexistro Municipal, e posteriormente, no correspondente centro educativo, no prazo de 10 días hábiles desde a data de inicio do servizo do comedor no mes de setembro do ano de inicio do curso escolar.

A firma do Anexo 2, implica a aceptación da bolsa concedida por parte da persoa solicitante. A súa presentación é obrigatoria para ser persoa beneficiaria da bolsa comedor. O non presentar este documento, en tempo e forma, é motivo de baixa inmediata.

Efectos do silencio administrativo Desestimatorio.

Outra información Poderán admitirse solicitudes fora do prazo establecido e ao longo de todo o curso escolar, cando con posterioridade á finalización do devandito prazo concorra algunha das seguintes circunstancias:

a)Traslado de residencia ou centro escolar desde outro municipio.

b)Situacións de violencia de xénero.

c)Cambios nas circunstancias laborais, económicas ou familiares que se produzan con posterioridade ó peche da convocatoria e que deriven en cambios determinantes de risco e exclusión social. Esta situación deberá ser valorada e informada polo persoal técnico da Concellaría de Xustiza Social.

d)Inicio do servicio de comedor escolar nun centro educativo que carecese del, con posterioridade á apertura da convocatoria, e cá resolución estimativa do inicio por parte do seu Consello Escolar.

Deberán cumprir os requisitos da convocatoria e achegar a documentación preceptiva. Mediante cita previa no seu centro cívico de referencia, será valorada a condición de sobrevida polo persoal técnico dos servizos sociais.

Recursos posibles -Recurso potestativo de reposición.

-Recurso contencioso administrativo.

-Calqueira outro recurso que se estime procedente


Documentación para achegar
Tipo Presentación
IMPRESO SOLICITUDE: Impreso de Solicitude municipal da bolsa de comedor, completamente cuberto, no que se especificarán os datos persoais e de contacto da persoa solicitante, o nome dos menores para os que se solicita a bolsa e o seu centro escolar.

Os devanditos impresos serán facilitados nos Rexistros municipais sitos na Pza. de María Pita, 1; Fórum Metropolitano (C/Río Monelos, 1), Centro Ágora ( Lugar dá Gramela, 17, e Centro Cívico Municipal de Mesoiro (C/Ancares, 15), nas Unidades de Atención Social (Ágora, Catro Camiños e Monte Alto), e nos centros cívicos municipais. Así mesmo, tamén se poderá acceder a eles a través da sede electrónica (https://sede.coruna.gob.es), e da páxina web (www.coruna.es/serviciossociales).

Obrigatorio Ambas
ANEXO 1.1 se é renovación: ANEXO 1.1.Declaración responsable de renovación da bolsa do comedor.

Opcional Ambas
ANEXO 1.2: ANEXO 1.2.Declaración responsable da aceptación das bases das becas.

Obrigatorio Ambas
VIDA LABORAL (de los mayores de 18 años de la unidad de convivencia): Informe de vida laboral, completo e actualizado pola Tesourería da Seg. Social, dos maiores de 18 anos da unidade de convivencia

Obrigatorio Ambas
Libro de Familia: Fotocopia completa do Libro de Familia, ou no seu caso, documentación que o substitúa.( De todos os maiores de 18 anos da unidade de convivencia).

Obrigatorio Ambas
XUSTIFICANTES DE INGRESOS (NÓMINAS/AUTÓNOMOS/PENSIONISTAS) (de los mayores de 18 años de la unidad de convivencia): Se é traballador por conta allea o modelo 190. Se é traballador por conta propia o modelo 130 e/ou 131. Se é pensionista, xustificante da pensión.

Opcional Ambas
SENTENCIA/CONVENIO REGULADOR: Sentenza e/ou convenio regulador. Pensión de alimentos actualizada.

Opcional Ambas
INTOLERANCIAS: Informe médico que indique intolerancia alimentaria.

Opcional Ambas
ALUGUER/HIPOTECA: Xustificante do último recibo de aluguer/hipoteca .

Opcional Ambas
EDUCACIÓN COMBINADA: Certificado de Consellería de Educación da Educación Combinada.

Opcional Ambas
INCOMPATIBILIDADE HORARIA: Certificado de empresa/centro de estudos da incompatibilidade horaria.

Opcional Ambas
Documentación autorizado a ver, a menos que oposición expresa: Padrón: Xustificante de empadroamento e convivencia.

Obrigatorio Ambas
Documentación autorizado a ver, a menos que oposición expresa DNI: Datos de identificación dos maiores de 18 anos da unidade de convivencia

Obrigatorio Ambas
Documentación autorizado a ver, a menos que oposición expresa INSS: Certificado de prestación/ pensión mensual dos maiores de 18 anos da unidade de convivencia.

Obrigatorio Ambas
Documentación autorizado a ver, a menos que oposición expresa SEPE -INAEM: Certificado de prestación de últimos tres meses, especificando a contía mensual e período recoñecido dos maiores de 18 anos da unidade de convivencia.

Obrigatorio Ambas
Documentación autorizado a ver, a menos que oposición expresa: Xunta: Diversidade funcional: Certificado de minusvalía. Mínimo 33%.

Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
Ley 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
Lei 13/2008 Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.
Lei 3/2011 Lei 3/2011 do 30 de xuño de apoio á familila e convivencia de Galicia.
Lei 26/2015 Lei 26/2015 do 28 de xullo de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia de Galicia.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
Bases curso escolar 2018/2019 Bases do Curso Escolar 2018/2019.

Ver

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática