Sede electrónica

16:37:31 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esSolicitude de acceso á informaciónNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Tal e como establece o preámbulo da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, “a transparencia, o acceso á información pública e as normas de bo goberno deben ser os eixes fundamentais de toda acción política”.

Por iso, complementando a información pública que estará de forma permanente accesible, ponse a disposición das persoas interesadas a solicitude de acceso á información relativa ao presente órgano.
Forma de inicio Solicitude da persoa interesada
Suxeito Calquera persoa física ou xurídica.
Prazo de presentación Sen prazo .
Lugar de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ningún.
Órgano Xestor Área que ten asignadas as funcións ás que se refire a información solicitada. Se son varias, a que teña a parte principal.
Órgano que resolve Titular da tenencia de alcaldía ou concellería da que dependa a área que ten asignadas as funcións ás que se refire a información solicitada.
Prazo máximo de resolución e notificación 1 mes, poderase ampliar por outro mes no caso de que o volume ou a complexidade da información que se solicita así o fagan necesario e logo da notificación previa á persoa solicitante.
Efectos do silencio administrativo Desestimatorio.
Recursos posibles Fronte a toda resolución expresa ou presunta en materia de acceso poderase interpoñer no prazo dun mes unha reclamación ante a Comisión de transparencia, órgano independente adscrito ao Valedor do Pobo, creada pola Lei do Parlamento de Galicia 1/2016 do 18 de xaneiro e cuxo regulamento foi aprobado por RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2016 pola que se dispón a publicación do Regulamento interno da Comisión da Transparencia de Galicia. A Comisión ten a súa sede na rúa Hórreo 65, 15701, Santiago de Compostela, páxina web www.comisiondatransparencia.gal e enderezo de correo electrónico transparencia@valedordopobo.gal previo á súa impugnación en vía contencioso-administrativa.

As resolucións ditadas en materia de acceso á información pública son recorribles directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo da posibilidade de interposición da reclamación potestativa prevista.
Causas da non admisión -Que se refiran a información que estea en curso de elaboración ou de publicación
xeral.

- Referidas a información que teña carácter auxiliar ou de apoio como a contida en notas, borradores, opinións, resumos, comunicacións e informes internos ou entre órganos ou entidades administrativas.

- Relativas a información para cuxa divulgación sexa necesaria unha acción previa de reelaboración.

- Dirixidas a un órgano en cuxo poder non obre a información cando se descoñeza o competente, se é o caso deberá indicar na resolución o órgano que, ao seu xuízo, é competente para coñecer da solicitude.

- Que sexan manifestamente repetitivas ou teñan un carácter abusivo non xustificado coa finalidade de transparencia desta lei.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude: Solicitude debidamente cuberta, na que ten que constar polo menos: a identidade da persoa solicitante, enderezo de contacto (preferentemente electrónico), a información que se solicita e, se é o caso, a modalidade que se prefira para acceder á información solicitada. Obrigatorio Ambas
Documentación: Documentación adxunta. Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 19/2013 Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno

Ver
LPG 1/2016 Lei do Parlamento de Galicia 1/2016 do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2016 pola que se dispón a publicación do Regulamento interno da Comisión da Transparencia de Galicia

Ver
LO 4/01 Lei orgánica 4/2001, de 12 de novembro, reguladora do dereito de petición.

Ver
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
Ordenanzas Ordenanzas vixentes do Concello.
Outra Aqueloutra normativa que resulte de aplicación ao suposto.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática