Sede electrónica

19:44:45 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esReclamación de responsabilidade patrimonial da administraciónNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Os particulares terán dereito a ser indemnizados polas Administracións Públicas correspondentes por toda lesión que sufran en calquera dos seus bens e dereitos, salvo nos casos de forza maior, sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos.

En todo caso, o dano alegado haberá de ser efectivo, avaliable economicamente e individualizado con relación a unha persoa ou grupo de persoas.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada ou de oficio pola administración.

Suxeito Interesado (persoa física ou xurídica prexudicada pola actuación/omisión da administración), en por si ou a través de representante.

Prazo de presentación En todo caso, o dereito para reclamar prescribe ao ano de producido o feito ou o acto que motive a indemnización ou de manifestarse o seu efecto lesivo. En caso de danos de carácter físico ou psíquico ás persoas, o prazo empezará a computarse desde a curación ou a determinación do alcance das secuelas.

Lugar de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ningún.
Órgano Xestor Servizo de interior.
Órgano que resolve Concelleiro de Economía, Facenda e Réxime Interior, por delegación do Alcalde.

Prazo máximo de resolución e notificación Seis meses desde que se iniciara o procedemento.

Efectos do silencio administrativo Desestimatorio.

Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición.

- Recurso contencioso-administrativo.

Outra información Na reclamación deberanse especificar as lesións producidas, a presunta relación de causalidade entre estas e o funcionamento do servizo público, a avaliación económica da responsabilidade patrimonial, se fose posible, e o momento en que a lesión efectivamente produciuse, e irá acompañada de cantas alegacións, documentos e informacións estímense oportunos e da proposición de proba, concretando os medios de que pretenda valerse o reclamante.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitud General: Solicitude específica debidamente cumprimentada. No caso de que se solicite telemáticamente a través desta sede electrónica, mediante o formulario web ao que se acceda.

Obrigatorio Ambas
Acreditación da representación: Acreditación da representación, no seu caso.

Opcional Ambas
Documentos acreditación: Todos aqueles documentos que sirvan para acreditar os feitos, a relación de causalidade e os danos obxecto de reclamación.

Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
RD 429/1993 Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática