Sede electrónica

16:01:41 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esSolicitude de envío postal de certificado de empadroamento (realización sen certificado electrónico, nin DNIe).Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición O Padrón municipal é o rexistro administrativo onde constan os veciños dun municipio. Os seus datos constitúen proba da residencia no municipio e do domicilio habitual nel. As certificacións que dos ditos datos se expidan terán carácter de documento público e fidedigno para todos os efectos administrativos.

Toda persoa que viva en España está obrigada a inscribirse no Padrón do municipio no que resida habitualmente. Quen viva en varios municipios deberase inscribir unicamente no que habite durante máis tempo ao ano.

Documento que acredita os datos que constan no Padrón Municipal de Habitantes como domicilio, data de nacemento e identificación das persoas que figuran nese domicilio.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.

Suxeito Persoa física, interesado principal ou representante.

Soamente se remitirá o certificado de empadroamento da persoa solicitante.

Prazo de presentación Sen prazo.

Lugar e forma de presentación De forma presencial, nas oficinas do Padrón (María Pita, Fórum, Ágora) presentando o DNI ou documento de identificación entregarase no momento sen necesidade de solicitalo por escrito.:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.


  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.


  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.
- Por correo certificado dirixido ó Rexistro Xeral do concello.


- A través do Rexistro Telemático NON se require identificación con DNI electrónico, certificado dixital avanzado e recoñecido nin calquera outro recoñecido pola sede electrónica do Concello da Coruña.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ningún.

Órgano Xestor Unidade de Estatística e Padrón do Concello da Coruña.

Prazo máximo de resolución e notificación O certificado emítese no momento excepto para os seguintes supostos:

-Para xustificar o cobro dunha pensión que percibe un cidadán estranxeiro, residente en España, do seu país de procedencia.

CERTIFICADOS HISTÓRICOS DO PADRÓN ACTUAL OU DE PADRÓNS HISTÓRICOS.

-Para xustificar o cobro dunha pensión procedente doutro país, que percibe un cidadán español residente en España.

-Para trámites de adopción nacional e internacional.

-Para apostilar.

-Se se tramita electronicamente, o certificado será remitido ao domicilio que conste no padrón da persoa solicitante.

Observacións Cómpre lembrar que para determinadas administracións a validez dos certificados de empadroamento caduca segundo o prazo establecido por cada organismo.

É importante recordar que para poder utilizar a opción telemática é necesario estar empadroado actualmente no Concello da Coruña.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude Xeral: Solicitude debidamente cuberta. No caso de que se solicite telematicamente a través desta sede electrónica, mediante o formulario web ao que se acceda. Se a presentación é presencial non será necesario. Sempre documentos orixinais.

Obrigatorio Ambas
Documentos identificativos: Identificación del interesado: DNI del interesado/a, Libro de Familia, Pasaporte, carné de conducir o documento identificativo de carácter público y valor análogo, tarjeta de extranjero, pasaporte, o tarjeta de identidad vigente si son nacionales de estados miembros de la Unión Europea, si es solicitado por otra persona que no sea el interesado: (DNI original del autorizado, fotocopia DNI del que autoriza con la autorización) documento de identidad o copia del mismo con autorización expresa del interesado. Si se hace a través de la Sede electrónica la propia identificación fehaciente (DNIe, certificado digital) constata la identidad.

Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
LO 4/01 Lei orgánica 4/2001, de 12 de novembro, reguladora do dereito de petición.

Ver
RD 2612/96 Real decreto 2612/1996 de 20 de decembro, polo que se modifica o regulamento de poboación e demarcación territorial das entidades locais.

Ver
Ordenanzas Ordenanzas vixentes do Concello.
Outra Aqueloutra normativa que resulte de aplicación ao suposto.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática