Sede electrónica

16:19:10 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esEmerxencia SocialNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición O procedemento diríxese ao otorgamiento de axudas de carácter económico destinadas a sufragar gastos específicos de carácter extraordinario, necesarios para previr, evitar ou paliar situacións carenciais, urxencias sociais ou situacións de marxinación social. Están dirixidas a persoas individuais ou unidades familiares que carezan de medios e nas que concorran factores de risco, sendo sempre un apoio á intervención social.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.

Suxeito Persoas físicas para si ou a súa unidade familiar que reúnan os requisitos establecidos na Ordenanza Municipal reguladora.

Prazo de presentación Sen prazo.

Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.


- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.

  • Rexistro Área Económica. Rúa da Franja. nº 20. C.P. 15001 A Coruña.- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ningún.

Órgano Xestor Centros Cívicos.

Órgano que resolve A concelleira da área de Igualdade, Benestar Social e Participación.

Prazo máximo de resolución e notificación 15 días dende a presentación da solicitude.

Efectos do silencio administrativo Desestimatorio.

Recursos posibles -Recurso potestativo de reposición.

-Recurso contencioso-administrativo.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude Xeral: Solicitude Xeral

Obrigatorio Ambas
Orixinal e copia do NIF: Orixinal e copia do NIF do solicitante e de todos os membros da unidade familiar que o posúan. Para estranxeiros, cartón de residente, de asilo ou refuxio ou calquera outro documento que permita a súa estancia legal no país.

Obrigatorio Ambas
Orixinal e copia do Libro de Familia: Orixinal e copia do Libro de Familia ou calquera outro documento que acredite a convivencia.

Obrigatorio Ambas
Acreditación dos ingresos económicos de todos os membros da unidade de convivencia a través de: Nóminas, recibos, xustificantes de pensións, certificados do INEM ou calquera outro documento que acredite os ingresos da persoa ou unidade familiar.

Opcional Ambas
Acreditación dos ingresos económicos de todos os membros da unidade de convivencia a través de: Declaración responsable do interesado na que se faga constar, no seu caso, a carencia absoluta de rendas familiares.

Opcional Ambas
Acreditación dos ingresos económicos de todos os membros da unidade de convivencia a través de: Autorización de todos os membros da unidade de convivencia para o acceso a datos do IRPF.

Obrigatorio Ambas
Acreditación dos ingresos económicos de todos os membros da unidade de convivencia a través de: Declaración do interesado de estar ao corrente das obrigacións fiscais e coa Seguridade Social, así como declaración xurada ou promesa na que se faga constar que non se recibiu doutros organismos, e para a mesma finalidade, a axuda que se solicita.

Obrigatorio Ambas
Autorizaciones: Autorización de datos da conta bancaria.

Obrigatorio Ambas
Documentos acreditativos da situación de necesidade: Documentos acreditativos da situación de necesidade determinantes da solicitude que deben ser orixinais e se precisan devolución, indicar nestes que se concedeu a axuda para o seu pago, así como xustificante do seu custo ou orzamento.

Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
LO 4/01 Lei orgánica 4/2001, de 12 de novembro, reguladora do dereito de petición.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
L 38/2003 Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeneral de subvencións.

Ver enlace
Ordenanza Municipal de emerxencia social Ordenanza Municipal de emerxencia social. Pode consultar máis abaixo as modificacións de este texto.

Ver enlace...

Tramitación presencial
Descargar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática