Sede electrónica

07:23:52 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esSolicitude de pago de la subvencion del Plan Especial de Ciudad Vieja y Pescadería (PEPRI)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Xustificación do gasto realizado para solicitar o cobro nos expedientes de subvencións para a mellora da imaxe estética dos inmobles do Plan Especial de Cidade Vella e Pescadería (PEPRI), consistentes en axudas para obras de substitución da cartelería exterior e de pintura de fachadas exteriores de inmobles.

Forma de presentación Solicitude da persoa interesada.
Suxeito Propietario, comunidade de propietarios ou representante.
Prazo de presentación O fixado na convocatoria pública.
Lugar e forma de presentación De forma presencial no Rexistro Xeral do Concello achegando a instancia de solicitude correspondente debidamente cumprimentada. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.


  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.


  • Centro Sociocultural. Ágora Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.


  • Oficina Municipal de Rehabilitación. Centro Comercial los Cantones Village. Avda. Alferez Provisional s/n. C.P. 15006. A Coruña.

- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada.


- A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ningún.
Órgano Xestor Servizo de vivenda e rehabilitación.
Órgano que resolve Tenente de alcalde responsable da área de rexeneración urbana e dereito á vivenda por delegación da Xunta de Goberno Local ou Alcaldía segundo corresponda.

Prazo máximo de resolución e notificación 3 meses.
Observacións As condicións previstas na ordenanza municipal de concesión de subvencións para a mellora da imaxe urbana no ámbito do Plan Especial de Protección e Reforma Interior da Cidade Vella e Pescadería (BOP de 22/04/2014) para os inmobles son as seguintes:1. Non estar incursos en ningún expediente de infracción urbanística.

2. Contar coas licenzas necesarias.

3. Na subvención de obras en fachadas, os inmobles que fosen requiridos para iso, deberán ter Acta favorable da Inspección Técnica de Edificios e estar incluídos na Sección Primeira do Libro Rexistro, salvo que as obras para as que se solicita a subvención sexan as únicas necesarias para a obtención da devandita Acta con resultado favorable.

Aqueles inmobles aos que aínda non se lles requiriu a presentación do Acta de Inspección Técnica dos edificios, deberán cumprir os requisitos establecidos na lexislación xeral aplicable ás subvencións.

Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición.

- Recurso contencioso-administrativo.

Recursos posibles A contía das subvencións será a prevista na ordenanza municipal vixente.


De acordo co previsto na ordenanza municipal vixente e en función dos ingresos dos solicitantes, poderase tramitar unha subvención adicional ( non dá lugar a nova solicitude nin distinto procedemento).


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude xeral: Solicitude xeral debidamente cumprimentada. No caso de que se solicite telemáticamente a través desta sede electrónica, mediante o formulario web ao que se acceda. Deberá figurar o número do expediente de concesión da subvención.

Obrigatorio Ambas
Facturas: Facturas orixinais.

Obrigatorio Ambas
Xustificantes: Xustificantes do pago das facturas.

Obrigatorio Ambas
Certificado: Certificado de fin de obra, de ser o caso.

Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
L 38/2003 Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeneral de subvencións.

Ver enlace
RD 887/2006 Real decreto 887/2006 de 21 de xuño, que aproba o Regulamento da lei 38/2003.

Ver enlace
ordenanza de concesión de subvencións Ordenanza municipal de concesión de subvencións para a mellora da imaxe urbana no ámbito do plan especial de protección e reforma interior da cidade vella e pescadería.

Ver enlace

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática