Sede electrónica

17:28:00 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esServizo de axuda no fogar de libre concurrencia (SAD básico)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición O procedemento diríxese á consecución dun conxunto de atencións domiciliarias con carácter personalizado, polivalente e público, de natureza preventiva e asistencial, orientadas ao apoio para a realización de actividades básicas da vida diaria e a socialización.

Forma de inicio - Solicitude da persoa interesada.

- De oficio polos Servizos Sociais Municipais ante situacións especiais de urxencia ou necesidade de atención debidamente xustificadas.

Suxeito Persoas físicas para si ou para os seus familiares que reúnan os requisitos establecidos na Ordenanza municipal reguladora.

Prazo de presentación Sen prazo.

Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.


- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.

  • Rexistro Área Económica. Rúa da Franja. nº 20 C.P. 15001 A Coruña.- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Taxa por prestación de servizos do catálogo de servizos domiciliarios.

Órgano Xestor Servizos Sociais.

Órgano que resolve A concelleira da área de Igualdade, Benestar Social e Participación.

Prazo máximo de resolución e notificación 3 meses dende a presentación da solicitude.

Efectos do silencio administrativo Desestimatorio.

Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición.

- Recurso contencioso-administrativo.

Outra información Para o cálculo da capacidade económica considerarase como unidade de convivencia a persoa usuaria, o seu cónxuxe e os ascendentes ou fillos/as menores de 25 anos, ou maiores desta idade en situación de discapacidade, dependentes economicamente.

Tarifa Aplicable Porcentaxe da tarifa sobre o importe da capacidade económica do usuario do servizo.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude de servizos de maiores, dependencia e discapacidade: Solicitude de servizos de maiores, dependencia e discapacidade.

Obrigatorio Ambas
Documentos identificativos: Documento de identificación do solicitante, D.N.I , NIF, pasaporte ou NIE no caso de persoas extranxeiras de todos os membros da unidade de conviviencia computables para os efectos de capacidade económica. Considéranse a estes efectos computables: o solicitante, cónxuxe ou parella de feito, ascendentes ou fillos/as menores de 25 anos ou maiores en situación de discapacidade que dependan economicamente da persoa solicitante. No caso de que o asinante da solicitude sexa representante legal ou gardador de feito, tamén se deberá achegar o seu D.N.I , NIF, pasaporte ou NIE no caso de persoas estranxeiras.

Obrigatorio Ambas
Documentación acreditativa de ingresos: Certificado de pensións (expedido polo INSS ou pola entidade que proceda), prestacións, nómina da persoa solicitante e membros da unidade de convivencia computables.

Obrigatorio Ambas
Documentación acreditativa de ingresos: Fotocopia da declaración da renda ou certificado negativo da mesma expedido pola Axencia Tributaria do último exercicio económico, da persoa solicitante e membros da unidade de convivencia computables a efectos do cálculo da capacidade económica. Poderase substituír pola autorización asinada que consta na solicitude, a favor do Concello da Coruña para realizar as comprobacións oportunas.

Obrigatorio Ambas
Tarxeta sanitaria: Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante ou no seu caso da mutualidad correspondente.

Obrigatorio Ambas
Informe médico: Informe médico sobre estado de saúde.

Obrigatorio Ambas
Sentenza de incapacitación xudicial: Copia da sentenza de incapacitación xudicial se é o caso.

Opcional Ambas
Resolución do recoñecemento de grao de dependencia: Resolución do recoñecemento de grao de dependencia concedida ou copia de solicitalo.

Obrigatorio Ambas
Certificado de minusvalía: Certificado de minusvalía da persoa solicitante.

Obrigatorio Ambas
Folla de domiciliación bancaria para o pago da taxa: Folla de domiciliación bancaria para o pago da taxa.

Obrigatorio Ambas
Libro de familia: Copia do libro de familia, se o Servizo de Axuda a Domicilio vaise a prestar a menores de idade.

Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
LO 4/01 Lei orgánica 4/2001, de 12 de novembro, reguladora do dereito de petición.

Ver
L 13/2008 Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.
Decreto 99/2012 Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.
Orde 22/2009 Orde de 22 de xaneiro de 2009 polo que se regula o servizo de axuda a domicilio.
Ordenanza servizo de axuda a domicilio Ordenanza municipal do servizo de axuda a domicilio.
Ordenanza fiscal nº 18 Ordenanza fiscal nº 18 reguladora da taxa por prestación de servizos do catálogo de servizos domiciliarios.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática