Sede electrónica

20:15:30 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esSolicitude de licenza de reserva de espazo temporal de vía públicaNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Obtención da autorización municipal para unha reserva de espazo temporal da vía pública para a realización de actividades como mudanzas, carga e descarga de materiais, descargas de combustible, carga e descarga de material relacionado con obras, vehículos de formigonado, etc.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.
Suxeito Persoa física ou xurídica.
Prazo de presentación Deberáse presentar cun mínimo de tres días hábiles de antelación.
Lugar de presentación De forma presencial no Rexistro Xeral do Concello achegando a instancia de solicitude correspondente debidamente cumprimentada. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.


  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.


  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.


- Por correo dirixido ao rexistro xeral do concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada.


- A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Autorización suxeita a taxa: ordenanza fiscal nº 25 reguladora da taxa por entrada de vehículos desde a vía pública aos edificios. Locais e solares e das reservas de vía pública para aparcadoiro, carga e descarga e outras actividades de interese particular e ordenanza fiscal nº 1 reguladora da taxa por tramitación ou expedición de documentos administrativos.


A carta de pago das taxas correspondentes poderase obter no edificio servizos económicos c/ Franxa 20-22 C.P. 15001 A Coruña.

Se non reside no termo municipal e, en tanto non estea dispoñible a posibilidade de abonar telemáticamente a Ordenanza Fiscal número 25, deberá poñerse en contacto co 010.

Órgano Xestor Sección de licenzas de dominio público.

Órgano que resolve Concelleiro de Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e Mobilidade.

Observacións A solicitude deberá realizarse cun mínimo de 3 días hábiles de antelación. O documento de solicitude, con rexistro de entrada, xunto coa copia do pago das taxas, serve como xustificante da ocupación e remitirase á Policía Local para a súa sinalización, excepto nos casos nos que se requira informe previo da oficina técnica de seguridade cidadá ou da Policía Local.


É necesario informe previo da Oficina Técnica de Seguridade Cidadá ou da Policía Local nos seguintes casos:


- Cando a reserva de espazo sexa nunha parada de autobús, taxi ou zona de carga e descarga.

- Cando supoña corte de rúa.

- Cando supoña corte dun carril de circulación.

- Cando afecte o carril do bus.

- Cando se realice nunha rúa peonil.O pago das taxas é un depósito previo segundo o disposto nas ordenanzas fiscais, polo que o xustificante do pago deberá achegarse á solicitude.

Efectos do silencio administrativo Desestimatorio.
Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición.

- Recurso contencioso-administrativo.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitud: Solicitud especifica. Obrigatorio Ambas
Documento nacional de identidade: Copia do documento nacional de identidade do interesado se é persoa física ou do número de identificación fiscal se é persoa xurídica.
Obrigatorio Ambas
Plano: Plano coas dimensións da ocupación.
Obrigatorio Ambas
Carta de pago: Copia da carta de pago do depósito previo.
Obrigatorio Ambas
Informe: Informe previo da Oficina Técnica de Seguridade Cidadá ou da Policía Local nos casos sinalados no apartado de observacións.
Opcional Ambas
Documentacion: No caso de carga e descarga de material relacionado con obras: mostrar licenza de obras ou no seu caso comunicación previa.
Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
L 33/2003 Lei 33/2003, de 3 de novembro, de patrimonio das administracións públicas.

Ver
RD 1372/1986 R.D. 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o regulamento de bens das entidades locais.

Ver
Ordenanza fiscal nº1 Ordenanza fiscal nº1-2015 reguladora da taxa por expedición de documentos.

Ver
Ordenanza fiscal nº25 Ordenanza fiscal nº25-2015 reguladora da taxa por entrada de vehículos dende a vía pública, reservas de espazo para aparacamento, cargas, descargas e outras actividades particulares.

Ver

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática