Sede electrónica

20:42:44 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esSancionador por infracción ordenanza xestión residuos e limpeza viariaNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Descrición Iníciase o procedemento por informe emitido pola Policía Local, a Policía Nacional ou o Servizo de inspección ambiental por incumprimento da ordenanza de xestión de residuos e limpeza viaria.

Forma de inicio De oficio.
Suxeito Persoa física ou xurídica.
Lugar de presentación As alegacións á incoación e á proposta de resolución poderán presentarse en calquera dos rexistros do Concello da Coruña e polos demais medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, e do procedemento administrativo común das administración públicas.

Órgano Xestor Servizo de Medio Ambiente - Sección de xestión administrativa.
Órgano que resolve Concelleira delegada de medio ambiente por delegación da Xunta de Goberno Local ou por delegación da Alcaldía nos supostos previstos na Lei 22/11, de residuos e chans contaminados, e na Lei 22/88, de costas.

Prazo máximo de resolución e notificación - Un mes cando se trata de faltas leves (procedemento simplificado).

- Seis meses para faltas graves ou moi graves (procedemento ordinario).

Observacións - A non presentación de alegacións á resolución de incoación implicará que esta sexa considerada proposta de resolución, cos efectos previstos no RD 1398/1993.

- O pago voluntario da sanción efectuado con anterioridade á Resolución que poña fin ao procedemento, implicará a finalización deste, e gozará dunha bonificación do 30% do importe da sanción.

Efectos do silencio administrativo Caducidade.
Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición.

- Recurso contencioso-administrativo.

Outra información - Sen prexuízo da sanción que corresponda, os infractores están obrigados á reposición ou restauración da realidade física alterada ao seu estado anterior á infracción cometida. A esixencia destas medidas, que inclúen as posibles indemnizacións por danos e prexuízos, poderá facerse efectiva no propio procedemento sancionador ou, no seu caso, noutro complementario.


- En caso de incumprimento da obrigación de reposición ou restauración na forma e prazos sinalados no requirimento que se efectúe, poderase acordar a imposición de multas coercitivas ou a execución subsidiaria.


Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
L 22/2011 Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e chans contaminados.
L 22/1988 Lei 22/1988, de 28 de xullo, de costas.
Ordenanza gestion de limpieza Ordenanza de xestión de residuos municipais e limpeza viaria do concello da Coruña (BOP nº 214, de 17 de setembro).

Ver enlace

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática