Sede electrónica

20:14:36 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esServizo de teleasistencia domiciliariaNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Servizo de atención durante as 24 horas do día, os 365 días do ano, mediante un dispositivo que permite ás persoas usuarias, ante calquera situación de emerxencia e con tan só premer un botón, comunicarse coa central, atendida por persoal especializado, para dar resposta á crise presentada.

Forma de inicio - Solicitude da persoa interesada.

- De oficio polos Servizos Sociais Municipais ante situacións especiais de urxencia ou necesidade de atención debidamente xustificadas.

Suxeito Persoas físicas para si ou para os seus familiares que reúnan os requisitos establecidos na Ordenanza municipal reguladora.

Prazo de presentación Sen prazo.

Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.


- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.

  • Rexistro Área Económica. Rúa da Franja. nº 20 C.P. 15001 A Coruña.- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ningún.

Órgano Xestor Servizos Sociais.

Órgano que resolve A concelleira da área de Igualdade, Benestar Social e Participación.

Prazo máximo de resolución e notificación 3 meses dende a presentación da solicitude.

Efectos do silencio administrativo Desestimatorio.

Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición.

- Recurso contecioso-administrativo.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude de servizos de maiores, dependencia e discapacidade: Solicitude de servizos de maiores, dependencia e discapacidade.

Obrigatorio Ambas
Certificado de pensións: Certificado de pensións (expedido polo INSS ou a entidade que proceda), prestación, nómina da persoa solicitante e de todos os membros da unidade de convivencia computables para efectos da capacidade económica.

Obrigatorio Ambas
Declaración da renda ou certificado negativo: Fotocopia da declaración da renda ou certificado negativo da mesma, de todos as persosas que convivan no domicilio. (Poderase substituír pola autorización asinada que consta na solicitude, a favor do concello da Coruña, para realizar as comprobacións oportunas).

Obrigatorio Ambas
Documentos identificativos: D.N.I , NIF, pasaporte ou NIE no caso de persoas extranxeiras de todos os membros da unidade de conviviencia computables para os efectos de capacidade económica.

Opcional Ambas
Cartón sanitario: Fotocopia de cartón sanitario da persoa solicitante ou no seu caso da mutualidad correspondente.

Obrigatorio Ambas
Informe médico: Informe médico sobre estado de saúde e tratamento médico prescrito.

Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
LO 4/01 Lei orgánica 4/2001, de 12 de novembro, reguladora do dereito de petición.

Ver
L 13/2008 Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.
Decreto 99/2012 Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.
Ordenanza servizo de teleasistencia Ordenanza municipal do servizo de teleasistencia.

Ver enlace

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática