Sede electrónica

16:38:24 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esSolicitude acompañamento policialNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición O obxecto deste procedemento é tramitar o acompañamento policial aos vehículos de grandes dimensións, xa que en ocasións teñen dificultades para desprazarse polas vías urbanas, xa que existen en múltiples ocasiones problemas con vehículos estacionados en dobre fila, ou problemas de xiro en vías estreitas.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.

Suxeito Persoa física ou xurídica.

Prazo de presentación Sen prazo.

Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Suxeito a taxa en virtude da ordenanza fiscal número 2, por importe de 92,39 euros.

Órgano Xestor Departamento de Mobilidade, Sección Transportes.

Observacións O Departamento de Mobilidade, verifica se o vehículo que se vai a acompañar pola Policía Local ten a documentación en regra; nese caso remite informe favorable á Policía Local, que é a encargada de fixar o día, a hora e a ruta pola que se realizará o acompañamento.

Outra información Os acompañamentos deben ser solicitados con polo menos 72 horas de antelación, para que se poida coordinar a actuación.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude Xeral: Detallar os datos do acompañamento: a matrícula do vehículo, o día, a hora que se pretende realizar, o destino do vehículo, ademais de calquera información que será relevante para a súa realización.

Obrigatorio Ambas
Xustificante: Xustificante de abonar a taxa.

Obrigatorio Ambas
Documentación do vehículo:

- copia do permiso de circulación.

- copia da ITV en vigor.

- copia do seguro en vigor.

- copia do cartón de transportes en vigor.

Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
Ordenanza municipal de transportes Ordenanza municipal de transportes.

Ver enlace
Ordenanza municipal de circulacion Ordenanza municipal de circulación.

Ver enlace
Ordenanza fiscal nº 2 Ordenanza fiscal nº 2.

Ver enlace

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática