Sede electrónica

20:20:49 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esAutorizacións de transporte pesadoNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Obtención da autorización municipal para circular polas vías urbanas aqueles vehículos que transporten mercadorías perigosas e os vehículos pesados de máis de 8.000 kg, segundo especifica a ordenanza municipal de transportes nos seus artigos 94 e 99.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.
Suxeito Persoa física ou xurídica.
Prazo de presentación Sen prazo.
Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Abono dunha taxa, establecida na ordenanza fiscal número 13 por importe de 23,23 euros.

Órgano Xestor Departamento de Mobilidade, Sección Transportes.

Órgano que resolve Concelleiro de Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e Mobilidade.
Prazo máximo de resolución e notificación 3 meses.
Observacións A autorización concedida dispón de validez anual, expirando o 31/12.

Efectos do silencio administrativo Desestimatorio.

Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición .

- Recurso contencioso-administrativo.

Outra información No caso de circular polas vías urbanas sen dispoñer de calquera das autorizacións esixidas, incoarase o oportuno expediente sancionador.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude Xeral:
- Identificación do interesado que solicita a autorización para circular polas vías urbanas de vehículos pesado ou de vehículos de mercadorías perigosas.

- Detallar os datos da autorización que se solicita: a matrícula do vehículo e a autorización solicitada.

Obrigatorio Ambas
Xustificante: Xustificante de abonar a taxa.

Obrigatorio Ambas
Documentación do vehículo:

- copia do permiso de circulación.

- copia da ITV en vigor.

- copia do seguro en vigor.

- copia do cartón de transportes en vigor.

Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
Ordenanza municipal de transportes Ordenanza municipal de transportes.

Ver enlace
Ordenanza municipal de circulacion Ordenanza municipal de circulación.

Ver enlace
Ordenanza fiscal nº13 Ordenanza fiscal 13.

Ver enlace

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática