Sede electrónica

16:44:32 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esSolicitude de autorización de instalación de terrazas en espazos de uso público para a renovación dunha terraza xa autorizadaNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Obtención da autorización municipal para instalar terrazas en espazos de uso público nalgunha das seguintes modalidades:

Terraza sen cerramento estable: composta por elementos móbiles e desmontables e sen cuberta fixa ou estable inclusive as que conten con toldo enrollable a fachada.

Terraza con cerramento estable: composta por elementos fixos e móbiles, facilmente desmontables, pechada na totalidade ou parte do seu perímetro e cuberta.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.

Suxeito Persoa física ou xurídica.

Prazo de presentación - Durante todo o ano para as terrazas que se instalen por primeira vez.

- Do 1 de outubro ao 15 de decembro do ano anterior ao de instalación da terraza para as renovacións.

Lugar e forma de presentación De forma presencial no Rexistro Xeral do Concello achegando a instancia de solicitude correspondente debidamente cumprimentada. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.


  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.


  • Centro Sociocultural. Ágora Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.


- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada.


- A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Autorización suxeita a taxa:

- Ordenanza Fiscal nº 1 Reguladora da taxa por tramitación ou expedición de documentos administrativos.

- Ordenanza Fiscal nº 28, taxa por ocupación de vía.

A carta de pago das taxas correspondentes poderase obter no Edificio Servizos Económicos. C/ Franxa. 20-22. C.P. 15001 A Coruña.

Órgano Xestor Sección de Licenzas de Dominio Público.

Órgano que resolve O Concelleiro de Mobilidade Sustentable, por delegación da Xunta de Goberno Local.

Prazo máximo de resolución e notificación Un mes desde a presentación da documentación completa.

Observacións O pago das taxas da ordenanza 1 é un depósito previo segundo o disposto nas Ordenanzas Fiscais, polo que o xustificante do pago deberá achegarse á solicitude.

NOTA: O pago realizado en concepto de depósito previo non supón que a persoa interesada estea autorizada. É necesario obter a correspondente autorización, da que se deberá ter unha copia no momento da realización da ocupación.

Efectos do silencio administrativo Desestimatorio.

Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición.

- Recurso contencioso-administrativo.

Outra información As modificacións tramitaranse como nova solicitude.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude de autorización de instalación de terrazas en espazos de uso público: Solicitude específica debidamente cumprimentada. No caso de que se solicite telemáticamente a través desta sede electrónica, mediante o formulario web ao que se acceda.

Obrigatorio Ambas
Declaración xurada: Declaración xurada de non modificarse as circunstancias que motivaron o outorgamento da anterior autorización, con indicación da referencia ao expediente.

Obrigatorio Ambas
Xustificante póliza de responsabilidade civil: Xustificante de que se atopa en vigor a póliza de responsabilidade civil con cobertura para o prazo solicitado.

Obrigatorio Ambas
Acreditación da conformidade: Acreditación da vixencia da conformidade dos titulares lindeiros, nos termos establecidos no artigo 26.2. i), cando a terraza sitúese xunto á súa fachada e pásese a fronte do establecemento.

Opcional Ambas
Documentación específica de terrazas sitas en espazos de dominio privado e uso público: No caso de terrazas sitas en espazos de dominio privado e uso público, achegarase, ademais, acreditación da vixencia da conformidade dos titulares do emprazamento.

No caso de que o titular do espazo sexa unha Comunidade de Propietarios a autorización polo representante legal da mesma mediante acordo adoptado para o efecto.

Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
L 33/2003 Lei 33/2003, de 3 de novembro, de patrimonio das administracións públicas.

Ver
RD 1372/1986 R.D. 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o regulamento de bens das entidades locais.

Ver
Ordenanza terrazas en espazos de uso público Ordenanza municipal reguladora da instalación de terrazas en espazos de uso público.

Ver enlace
Ordenanza fiscal nº 28 Ordenanza fiscal nº 28-2015-reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras, taboados e outros elementos de finalidade lucrativa.

Ver enlace
Ordenanza fiscal nº1 Ordenanza fiscal nº1-2015 reguladora da taxa por expedición de documentos.

Ver

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática