Sede electrónica

19:25:12 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esSolicitude de autorización de instalación de terrazas en espazos de uso público para nova solicitudeNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Obtención da autorización municipal para instalar terrazas en espazos de uso público nalgunha das seguintes modalidades:

Terraza sen cerramento estable: composta por elementos móbiles e desmontables e sen cuberta fixa ou estable inclusive as que conten con toldo enrollable a fachada.

Terraza con cerramento estable: composta por elementos fixos e móbiles, facilmente desmontables, pechada na totalidade ou parte do seu perímetro e cuberta.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.

Suxeito Persoa física ou xurídica.

Prazo de presentación - Durante todo o ano para as terrazas que se instalen por primeira vez.

- Do 1 de outubro ao 15 de decembro do ano anterior ao de instalación da terraza para as renovacións.

Lugar e forma de presentación De forma presencial no Rexistro Xeral do Concello achegando a instancia de solicitude correspondente debidamente cumprimentada. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.


  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.


  • Centro Sociocultural. Ágora Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.


- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada.


- A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Autorización suxeita a taxa:

- Ordenanza Fiscal nº 1 Reguladora da taxa por tramitación ou expedición de documentos administrativos.

- Ordenanza Fiscal nº 28, taxa por ocupación de vía.

A carta de pago das taxas correspondentes poderase obter no Edificio Servizos Económicos. C/ Franxa. 20-22. C.P. 15001 A Coruña.

Órgano Xestor Sección de Licenzas de Dominio Público.

Órgano que resolve O Concelleiro de Mobilidade Sustentable, por delegación da Xunta de Goberno Local.

Prazo máximo de resolución e notificación Un mes desde a presentación da documentación completa.

Observacións O pago das taxas da ordenanza 1 é un depósito previo segundo o disposto nas Ordenanzas Fiscais, polo que o xustificante do pago deberá achegarse á solicitude.

NOTA: O pago realizado en concepto de depósito previo non supón que a persoa interesada estea autorizada. É necesario obter a correspondente autorización, da que se deberá ter unha copia no momento da realización da ocupación.

Efectos do silencio administrativo Desestimatorio.

Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición.

- Recurso contencioso-administrativo.

Outra información As modificacións tramitaranse como nova solicitude.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude de autorización de instalación de terrazas en espazos de uso público: Solicitude específica debidamente cumprimentada. No caso de que se solicite telemáticamente a través desta sede electrónica, mediante o formulario web ao que se acceda.

Obrigatorio Ambas
Documento nacional de identidade: Copia do documento nacional de identidade do interesado se é persoa física ou do número de identificación fiscal se é persoa xurídica.

No caso de persoa xurídica documento que acredite a representación do solicitante.

Obrigatorio Ambas
Licenza municipal de apertura: Fotocopia da licenza municipal de apertura do establecemento solicitante, ou referencia ao seu expediente de outorgamiento.

En caso de atoparse en tramitación, fotocopia da instancia de solicitude correspondente, con expresión de data e número de rexistro de entrada.

Obrigatorio Ambas
Memoria descritiva: Memoria descritiva do tipo de ocupación que se vai a realizar e relación detallada de todos os elementos de mobiliario e auxiliares que se pretenden instalar. Deberá indicarse: superficie a ocupar expresada en metros cadrados, elementos de mobiliario, así como a súa clase, natureza, número, dimensións, cores e características técnicas. Conterá fotografías, infografías ou catálogo, no seu caso, das características dos distintos elementos.

Obrigatorio Ambas
Documentación fotográfica: Documentación fotográfica da fachada do establecemento e do espazo exterior en que se pretenda situar ao terraza.

Obrigatorio Ambas
Plano de situación ou emprazamento do establecemento: Plano de situación ou emprazamento do establecemento (cartografía municipal).

Obrigatorio Ambas
Plano de distribución en planta da terraza: Plano de distribución en planta da terraza a escala 1:50 ou 1:100 (tres exemplares) no que se reflicta:

- A fronte da fachada do establecemento e acceso/s ao mesmo.

- Elementos de mobiliario que se pretendan instalar colocados en disposición de servizo ao usuario.

- A superficie total a ocupar polos elementos que compoñen a terraza.

- A xeometría completa da beirarrúa, rúa ou espazo público.

- Franxas de itinerario peonil libre.

- Localización de calquera elemento situado na área de influencia da ocupación e que sexa preciso contemplar á hora de garantir o espazo libre necesario para compatibilizar o resto de usos do espazo público, con indicación da distancia existente entre a terraza e devanditos elementos (pasos de peóns coas súas ramplas de acceso e bandas de identificación, elementos de sinalización e mobiliario e/ou equipamento urbano, acceso a inmobles lindeiros, saídas de emerxencia, vaos, rexistros e arquetas de servizos, paradas de transporte público, árbores e alcorques, zonas axardinadas, etc.).

Toda a información deberá reflectirse convenientemente coutada e con indicación de escala.


Obrigatorio Ambas
Documento acreditativo de pago: Documento acreditativo da vixencia e de estar ao corrente no pago da póliza de responsabilidade civil e incendios a que se refire o art. 25.2.c) da Ordenanza que dea cobertura aos riscos para a persoas e/ou cousas derivados do funcionamento, instalación e retirada da terraza.

Obrigatorio Ambas
Taxas: Autoliquidación das taxas correspondentes.

Obrigatorio Ambas
Acreditación documental de conformidade: Acreditación documental da conformidade dos titulares dos dereitos das leiras ou locais lindeiros no suposto previsto no artigo 10.1 para o caso en que as terrazas discorran xunto a fachada e pasen a fronte do establecemento.

Opcional Ambas
Documentación específica: A documentación específica que no seu caso se esixa no anexo para determinadas instalacións (tarima, instalación eléctrica, calefactores, etc).

Opcional Ambas
Documentación específica de terrazas sitas en espazos de dominio privado e uso público: No caso de terrazas sitas en espazos de dominio privado e uso público, incluirase, ademais, como documentación específica: documento acreditativo da autorización dos titulares do emprazamento.

No caso de que o titular do espazo sexa unha comunidade de propietarios a autorización para o seu uso deberá estar subscrita polo representante legal da mesma mediante acordo adoptado para o efecto.

Opcional Ambas
Terrazas con cerramento estable: Estudo asinado por técnico competente (tres exemplares) que conterá, en función da complexidade da instalación pretendida:

1) Memoria, na que se incluirá unha descrición pormenorizada das características da instalación da terraza e na que se acreditará expresamente o carácter desmontable.

2) Planos: incluiranse tantos planos como sexan necesarios, para a definición en detalle dos elementos que se pretendan instalar. Polo menos, será necesario incluír, en función de cada caso concreto, os seguintes (ademais da indicada na documentación xeral):

- Planta xeral.

- Plano de planta dos elementos de cubrición superior, no seu caso, no que se reflictan pendentes, puntos de recollida de augas, etc.

- Alzados (laterais, frontal e posterior) e seccións.

- Planos de estrutura, nos que se reflectirá, especificamente, o sistema de suxeición ou apoio, no seu caso.

- Planos de instalacións, no seu caso.

- Planos de detalles. Presentaranse tantos como sexa necesario para permitir a correcta execución da terraza solicitada, prestando especial atención aos detalles de unións e nós entre elementos estruturais.

3) Anexo de cálculo da estrutura, cuxo contido será o establecido na normativa vixente de aplicación. Neste documento incluiranse as esixencias relativas á capacidade portante, aptitude ao servizo, accións e combinacións consideradas, coeficientes de seguridade, comprobación dos estados límites e de estabilidade (pandeo), seguridade fronte ao envorco, deslizamento e levantamento.

4) Xustificación acerca da adecuación da instalación pretendida á vixente en materia de prevención e extinción de incendios, evacuación, estabilidade e clasificación de produtos en función das súas propiedades de reacción e resistencia ao lume.

Así mesmo, indicarase expresamente, no seu caso, que as instalacións (tales como climatización, iluminación,etc) proxéctanse conforme a normativa vixente.


Opcional Ambas
Terrazas con cerramento estable: Nas terrazas con cerramento estable, deberase achegar: Documento de autoliquidación e ingreso da fianza establecida nos casos previstos.

Opcional Ambas
Terrazas con cerramento estable: Nas terrazas con cerramento estable, deberase achegar: Se a documentación non estivese visada deberase acompañar declaración expresa do autor da documentación.

Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
L 33/2003 Lei 33/2003, de 3 de novembro, de patrimonio das administracións públicas.

Ver
RD 1372/1986 R.D. 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o regulamento de bens das entidades locais.

Ver
Ordenanza terrazas en espazos de uso público Ordenanza municipal reguladora da instalación de terrazas en espazos de uso público.

Ver enlace
Ordenanza fiscal nº 28 Ordenanza fiscal nº 28-2015-reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras, taboados e outros elementos de finalidade lucrativa.

Ver enlace
Ordenanza fiscal nº1 Ordenanza fiscal nº1-2015 reguladora da taxa por expedición de documentos.

Ver

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática