Sede electrónica

20:17:42 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esPresentación de Informe de Inspección Técnica de Edificios (ITE)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Mecanismo de control periódico do estado de conservación das edificacións.
É unha inspección técnica dos edificios e construcións, de carácter obrigatorio, que acredita o estado das súas condicións de funcionalidade, ornato, seguridade, estabilidade, estanqueidade e consolidación estruturais, así como as de habitabilidade.
Están suxeitos a inspección todos os edificios catalogados e os de antigüidade superior a corenta anos, contados desde a súa construción ou rehabilitación equivalente.
A obriga de efectuar a ITE dos edificios corresponde aos propietarios dos mesmos. En caso de vivendas ou locais integrados nunha comunidade de propietarios, o deber de inspección corresponde á propia comunidade.

Forma de inicio Mediante requirimento municipal.

Suxeito Propietario, comunidade de propietarios ou representante.

Prazo de presentación Dentro do ano seguinte a aquel no que se efectúe o requirimento municipal.

Se non se presenta a ITE no prazo concedido, efectúase un novo requirimento para que se presente en tres meses.


Se non se presentase nese prazo, habería que acudir a execución forzosa: ou ben impoñer multas coercitivas ou ben realizar o acta de ITE en execución subsidiaria, á conta do obrigado.
Lugar e forma de presentación De forma presencial no Rexistro Xeral do Concello achegando a instancia de solicitude correspondente debidamente cumprimentada. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.


  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.


  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.


  • Oficina Municipal de Rehabilitación Centro Comercial los Cantones Village, Avda. Alferez Provisional s/n. C.P. 15006 a Coruña.
- Por correo dirixido ao rexistro xeral do concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada.


- A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ningún. Trátase dunha revisión técnica do edificio, polo que o propietario ou a comunidade de propietarios, deberá acordar o prezo co técnico particular que contrate para realizar a devandita inspección.

Órgano Xestor Servizo de Vivenda e Rehabilitación.

Órgano que resolve Tenente de alcalde responsable da área de rexeneración urbana e dereito á vivenda por delegación do Alcalde.

Prazo máximo de resolución e notificación Sen prazo.
Observacións Se o resultado da acta presentada é favorable en cuanto ao estado de conservación do inmoble, e tamén se informa favorablemente polos servicios municipais, arquivase o expediente e se incorpora o edificio na Sección Primeira do Libro Rexistro.

Si o resultado da acta é desfavorable, o Concello dictará a orde de execución das obras necesarias para subsanar as deficiencias do inmoble, outorgando un prazo para a súa execución.

Execución forzosa:
se non se solicita a licenza para executar as obra requiridas ou non se executan as obras, efectúase unha reiteración da orde de execución e a imposición de multas coercitivas.
Unha vez executadas as obras requiridas, a propiedade ten que presentar o certificado final de obra ou o certificado de idoneidade e, se se informa favorablemente polos técnicos municipais, arquívase o expediente e se inclúe o inmoble na Sección 2ª.

Efectos do silencio administrativo Desestimatorio.

Recursos posibles -Recurso potestativo de reposición.

-Recurso contencioso-administrativo.

Outra información Os cidadáns poden consultar na web municipal a información xenérica de se un edificio ten unha ITE favorable, desfavorable ou en trámite.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Informe: Acta e informe da inspección técnica de edificios.

Obrigatorio Ambas
Acreditación de representación: Impreso ou modelo de acreditación de representación (só necesario no caso de que quen inicie o trámite de forma telemática sexa o representante) da propiedade, que na presentación telemática figura como ficheiro anexo..

Obrigatorio Ambas
Plano de emprazamento: Plano de emprazamento.

Obrigatorio Ambas
Fotografías: Fotografías. Obrigatorio Ambas
Certificado de eficiencia enerxética: Certificado de eficiencia enerxética.

Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
LO 4/01 Lei orgánica 4/2001, de 12 de novembro, reguladora do dereito de petición.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
L 8/2013 Ley 8/2013, de 26 de xuño, de rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas.
L 9/2002 Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e de protección do medio rural de Galicia.
Ordenanza de conservación e rehabilitación Texto Refundido Ordenanza municipal de conservación e rehabilitación de inmobles de 2011

Descargar

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática