Sede electrónica

23:43:20 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esSolicitude de duplicados de recibosNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Descrición É un servizo polo cal o cidadán pode solicitar un novo recibo en período de recadación voluntaria en caso de que non se chegase a recibir ou se extraviase.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.

Suxeito Persoa física ou xurídica, ou o seu representante legal.

Prazo de presentación Período de recadación voluntaria.

Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.

  • Rexistro Área Económica. Rúa da Franja. nº 20. C.P. 15001 A Coruña.- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ningún.

Órgano Xestor Área de Economía.

Órgano que resolve Área de Economía.

Prazo máximo de resolución e notificación No menor prazo de tempo posible remitiráselle un email co recibo adxunto.

Observacións É necesario especificar de forma clara tanto os datos da persoa titular e do recibo como o mail para a súa remisión.
ADVERTENCIAS: A non recepción dos recibos non exime da obriga de pago nin impide a utilización da vía de prema.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude: Solicitude debidamente cuberta. No caso de que se solicite telemáticamente a través desta sede electrónica, mediante o formulario web ao que se acceda, é necesario achegar os datos necesarios para verificar tanto o demandante como o ben ou acto gravado.

Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
LO 4/01 Lei orgánica 4/2001, de 12 de novembro, reguladora do dereito de petición.

Ver
RDL 2/2004 Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

Ver enlace
Ordenanzas Ordenanzas vixentes do Concello.
Outra Aqueloutra normativa que resulte de aplicación ao suposto.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática