Sede electrónica

18:52:14 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esCambio de titularidade de instalacions funerariasNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Os cemiterios municipais teñen por finalidade a inhumación de cadáveres, restos cadavéricos e cinzas do municipio.
A actualización da titularidade de cada unha das instalacións funerarias (nichos, panteóns, sepulturas, cinceiros…) dos tres cemiterios municipais (San Amaro, Santa María de Oza e Santa Cecilia de Feáns) posibilita a súa utilización, xa que soamente os titulares vivos poden acceder ao seu uso.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.
Suxeito Persoa física, interesado principal ou representante.
Prazo de presentación Sen prazo.
Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.


- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Taxas fixadas na ordenanza fiscal número 9.

Órgano Xestor Sección de Cemiterios.

Órgano que resolve Concellería Delegada de Medio Ambiente e Sustentabilidade.

Prazo máximo de resolución e notificación 3 meses.

Efectos do silencio administrativo Desestimatorio.
Recursos posibles -Recurso potestativo de reposición.

-Recurso contencioso-administrativo.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude específica: Solicitude específica debidamente cumprimentada.

Obrigatorio Ambas
Certificación defunción: Certificación de defunción do titular.

Obrigatorio Ambas
Certificación últimas vontades: Certificación de últimas vontades do mesmo.

Obrigatorio Ambas
Copia do testamento: Copia do testamento se o outorgase ou, na súa falta, declaración de herdeiros ab intestato.

Obrigatorio Ambas
Escritura Notarial de aceptación: Escritura notarial de aceptación de herdanza.

Obrigatorio Ambas
Comprobante do abono das taxas: Comprobante do abono das taxas fixadas para os cambios de titularidade fixados na ordenanza fiscal número 9.

Obrigatorio Ambas
Escritura notarial de renuncia: Se o cambio de titularidade non fose por herdanza, senón por renuncia ou cesión gratuíta de dereitos, haberá de achegarse escritura notarial desa renuncia ou cesión gratuíta, acompañada dos comprobantes de abono, que neste caso tamén se fixan na ordenanza fiscal número 9.

.
Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
RD 1372/1986 R.D. 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o regulamento de bens das entidades locais.

Ver
Decreto 151/2014 Decreto 151/2014, de 20 de novembro, polo que se aproba o regulamento de policía sanitaria mortuoria.
Ordenanza fiscal nº9 Ordenanza fiscal nº9.

Ver enlace
Ordenanza xeral de cemiterios Ordenanza xeral de cemiterios.
Código Civil Real Decreto de 24 de julio de 1889 polo que se publica o código civil.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática