Sede electrónica

20:44:55 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esPrazas de aparcamento de discapacitadosNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Solicitude de sinalización de prazas de estacionamento para o uso de persoas titulares de tarxetas acreditativas de situación de discapacidade por problemas de mobilidade.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.
Suxeito Persoa física ou xurídica.
Prazo de presentación Sen prazo.
Lugar e forma de presentación De forma presencial no Rexistro Xeral do Concello achegando a instancia de solicitude correspondente debidamente cumprimentada. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.


  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.


  • Centro Sociocultural. Ágora Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.


  • Urbanismo. Plaza de Indalecio Prieto s/n. A Coruña.

- Por correo dirixido ao rexistro xeral do concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada.


- A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ningún.
Órgano Xestor Negociado de circulación.
Órgano que resolve Concelleiro de Mobilidade Sostible por delegación da Xunta de Goberno Local.

Prazo máximo de resolución e notificación Prazo xeral de 3 meses.
Efectos do silencio administrativo Desestimatorio.

Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición.

- Recurso contencioso-administrativo.

Outra información Recibida a solicitude envíase a informe da Policía Local para que comprobe a existencia ou non de prazas no lugar solicitado e en caso de existir, se realiza seguimento da sua ocupación. En caso de que non existan ou de que as que haxa estean ocupadas, autorízase a sinalización dunha nova praza.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude Xeral: Solicitude xeral debidamente cumprimentada. No caso de que se solicite telemáticamente a través desta sede electrónica, mediante o formulario web ao que se acceda.

Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
LO 4/01 Lei orgánica 4/2001, de 12 de novembro, reguladora do dereito de petición.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
L 8/1997 Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na comunidade autónoma de Galicia.
RD 35/2000 R. Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na comunidade autónoma de Galicia.

Ver enlace
L 10/2014 Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade.

Ver enlace
Ordenanza circulación Ordenanza municipal de circulación.

Ver enlace
Outra Aqueloutra normativa que resulte de aplicación ao suposto.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática