Sede electrónica

03:49:40 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esSolicitude de uso puntual de instalacións para eventos e outras actividades deportivasNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Este procedemento xestiona a posta a disposición a favor de particulares e entidades deportivas das instalacións deportivas de xestión directa municipal, e tamén as convocatorias dos programas de eventos, campañas, cursos, xornadas e outras actividades deportivas.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.

Suxeito Calquera persoa física ou xurídica.

Prazo de presentación Sen prazo.

Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.


- De forma presencial no Rexistro Xeral do Concello achegando a instancia de solicitude correspondente debidamente cumprimentada. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.


  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.


  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.


  • Palacio de Deportes de Riazor. Calle Manuel Murguía, s/n. C.P. 15001. A Coruña.


  • Ciudad Deportiva de la Torre. Calle Doctor Vázquez Iglesias, 2. C.P. 15002. A Coruña.


  • Polideportivo Barrio de las Flores. Calle Petunias, 6. C.P. 15008. A Coruña.
- Por correo dirixido ao rexistro xeral do concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Taxa segundo ordenanza fiscal nº15.
Ver ordenanza
Órgano Xestor Direccións de instalacións deportivas.

Órgano que resolve Concelleiro delegado de Deportes e primeiro tenente de alcaldesa por delegación da Xunta de Goberno Local.
Prazo máximo de resolución e notificación 3 meses.

Observacións No caso de que a actividade para desenvolver sexa de interese público ou social, poderá pedirse expresamente na solicitude o patrocinio da mesma, o que implicaría a exención da taxa en caso de concederse.

Efectos do silencio administrativo Desestimatorio.

Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición.

- Recurso contencioso-administrativo.

Outra información Darase prioridade no uso das instalacións ás entidades deportivas e aquelas sociais que presenten proxectos de actividades de carácter educativo ou de reinserción para executar con tales usos. En ningún caso admitirase a realización de carácter económico. Exceptúase o cobro de entradas, e nese caso, o concello deberá participar nos devanditos ingresos nos termos regulados na ordenanza fiscal nº 15.


Existe un documento que regula as condicións de uso das instalacións deportivas, escolas deportivas municipalis e outras actividades (Acordo da X.G.L. de 20/07/2007).

Ver condiciones de uso

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitud específica: Solicitud específica, debidamente cumplimentada.
Obrigatorio Ambas
Documentacion : Documentación que acredite á entidade como deportiva ou social, no seu caso.
Opcional Ambas
Proxecto: Proxecto da actividade que se pretende executar.
Opcional Ambas
Seguros: Sempre, seguro de responsabilidade civil ou accidentes, ou licenza federativa no seu caso.
Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
L 3/2012 Lei 3/2012 do 2 de abril do deporte de Galicia.
Ordenanza fiscal nº 15 Ordenanza fiscal nº 15.

Ver enlace

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática