Sede electrónica

08:09:55 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esLicenza valos, estadas e casetas obraNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Solicitude de autorización para a instalación de valos, estadas e casetas de obra en dominio público sometidas a previa autorización municipal a través de licenza.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.
Suxeito Persoa física ou xurídica que pretenda realizar a instalación.
Prazo de presentación Sen prazo.
Lugar e forma de presentación De forma presencial no Rexistro Xeral do Concello achegando a instancia de solicitude correspondente debidamente cumprimentada. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.


  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.


  • Centro Sociocultural. Ágora Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.

- Por correo dirixido ao rexistro xeral do concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada.


- A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Autorización suxeita a taxa: ordenanza fiscal nº 27 reguladora da taxa por ocupación de terreos de usos público local con mercadorías, materiais de construción, puntais, asnillas, estadas e outras instalacións análogas e ordenanza fiscal nº 1 reguladora da taxa por tramitación ou expedición de documentos administrativos.
A carta de pago das taxas correspondentes poderase obter no edificio servizos económicos c/ Franxa 20-22 C.P. 15001 A Coruña.

Órgano Xestor Sección de licenzas de dominio público.

Órgano que resolve O concelleiro de mobilidade sustentable, por delegación da Xunta de Goberno Local.

Prazo máximo de resolución e notificación Un mes desde a presentación da documentación completa.

Observacións O pago das taxas é un depósito previo segundo o disposto nas ordenanzas fiscais, polo que o xustificante do pago deberá achegarse á solicitude.

Efectos do silencio administrativo Desestimatorio.
Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición.

- Recurso contencioso-administrativo.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude Específica: Solicitude específica debidamente cumprimentada. No caso de que se solicite telemáticamente a través desta sede electrónica, mediante o formulario web ao que se acceda.

Obrigatorio Ambas
Acreditación de la representación: Acreditación da representación (obrigatorio se se actúa mediante representación):

a) Para formular a solicitude en nome doutra persoa, deberá acreditarse a representación por calquera medio válido en dereito que deixe constancia fidedigna.

b) No caso de que o solicitante sexa unha persoa xurídica, a persoa física que a represente na solicitude deberá acreditar a representación da entidade, mediante copia do seu DNI, copia do CIF, e escritura e/ou poder notarial (no caso de non ser apoderado ou non figurar na escritura, deberá presentar unha autorización debidamente asinada por unha persoa que si figure na escritura ou sexa apoderado da entidade, achegando a copia do DNI de ambos, así como a escritura e/ou poder).

c) Se o solicitante é unha comunidade de propietarios, deberá xustificar a representación mediante copia do NIF da comunidade e copia da última acta.

Obrigatorio Ambas
Justificante de haber abonado el depósito previo: Xustificante de abonar o depósito previo.

Obrigatorio Ambas
Fotocopia Licencia de obras: Fotocopia licenza de obras ou no seu caso comunicación previa.

Obrigatorio Ambas
Croquis: Esbozo debidamente acoutado indicando (obrigatorio):

a) Ancho da beirarrúa ou espazo onde se pretende a instalación.

b) Localización de válaa/estada/caseta, etc., coas súas dimensións.

c) Zona habilitada para paso peonil coa súa anchura.

d) Ancho calzada libre para circulación vehículos.

e) Zona estacionamento (se houbese).

f) Elementos de mobiliario e equipamento urbano, servizos, árbores e zonas axardinadas, etc., que se atopen na contorna da instalación e poidan verse afectados pola mesma, reflectindo a distancia existente entre esta e devanditos elementos.

Obrigatorio Ambas
Presentar póliza de responsabilidade civil: Presentar póliza de responsabilidade civil que cubra o risco de danos a persoas ou cousas con motivo da montaxe e desmonte da instalación, así como durante o período de tempo que permaneza instalada.

Obrigatorio Ambas
Recibo justificativo del pago de dicha póliza: Recibo xustificativo do pago da devandita póliza que acredite a súa vixencia durante a ocupación.

Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
L 33/2003 Lei 33/2003, de 3 de novembro, de patrimonio das administracións públicas.

Ver
RD 1372/1986 R.D. 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o regulamento de bens das entidades locais.

Ver
Ordenanza fiscal nº27 Ordenanza fiscal nº 27-2015-reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público local con mercancías, materiais de construción, valos e outras instalación.

Ver enlace
Outra Aqueloutra normativa que resulte de aplicación ao suposto.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática