Sede electrónica

16:03:45 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esReclamación económico-administrativa polo procedemento abreviadoNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición A reclamación económico-administrativa é un medio para impugnar os actos de aplicación dos tributos (xestión, inspección e recadación) e de imposición de sancións tributarias que realice a adminsitración municipal e as entidades de dereito público vinculadas ou dependentes dela e os concesionarios de servizos públicos aos que se encomendou a exacción dalgunha taxa ou prezo público.
Polo procedemento abreviado só se poden tramitar reclamacións de contía inferior a 600 euros.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.

Suxeito Os obrigados tributarios e os suxeitos infractores.
Calquera outra acode cuxos intereses lexítimos resulten afectados polo acto ou a actuación reclamable.
Cando se actúe mediante representante, deberase acompañar a documentación que a acredite.

Prazo de presentación Un mes contado dende a recepción da notificación do acto reclamado ou dende o día seguinte a aquel en que se produzan os efectos do silencio administrativo.

Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.
- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.

  • Rexistro Área Económica. Rúa da Franja. nº 20. C.P. 15001 A Coruña.- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ningún.

Órgano Xestor Tribunal Económico Administrativo Municipal, previa remisión do expediente polo órgano autor do acto reclamado.

Órgano que resolve Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM).

Prazo máximo de resolución e notificación Seis meses contados dende a interposición da reclamación.

Observacións O escrito de interposición da reclamación débese dirixir ao órgano que ditase o acto que se pretende impugnar, coa indicación de que se remita ao TEAM.

Efectos do silencio administrativo Desestimatorio.

Recursos posibles - Recurso contencioso-administrativo.

- Recurso de anulación ante o propio TEAM cando se declarou a inadmisibilade ou o arquivo da reclamación, cando se declararon inexistentes as alegacións ou probas presentadas e cando se alegue a existencia de incongruencia completa e manifesta da resolución.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Reclamación económico-administrativa: Escrito de interposición que debe incluír:

- Nome, DNI do interesado, así como do representante, cando se actúe a través de representante.

- Domicilio a efectos de notificacións.

- Indicación de que se presenta unha reclamación económico-administrativa.

- Órgano ao que se dirixe (o autor do acto reclamado).

- Manifestación de que se remita ao TEAM da Coruña.

No caso de que se solicite telemáticamente a través desta sede electrónica, mediante o formulario web ao que se acceda.

Obrigatorio Ambas
Copia do acto que se impugna: Copia do acto que se impugna.

Obrigatorio Ambas
Documentos identificativos: Cando se actúe mediante representante, deberase acompañar a documentación que a acredite.

Opcional Ambas
Outros documentos ou probas: Alegacións e probas que considere oportunas.

Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
L 58/2003 Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

Ver
RORREA Regulamento do organo para a resolución das reclamacións económico-administrativas do Concello da Coruña.

Ver enlace
Ordenanzas Ordenanzas vixentes do Concello.
Outra Aqueloutra normativa que resulte de aplicación ao suposto.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática