Sede electrónica

17:31:43 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esSolicitude de licenza para a tenencia de animais potencialmente perigososNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición É a licenza que teñen que obter as persoas que sexan propietarias e as que conduzan ou custodien animais potencialmente perigosos, e as súas cruces, segundo o Artigo 2.2.c do decreto 90/2002 de galicia.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.
Suxeito Persoa física, maior de idade e empadroada no Concello da Coruña.
Prazo de presentación Sen prazo.
Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Abono das taxas previstas en:

- ordenanza fiscal nº 1 (taxa por tramitación ou expedición de documentos administrativos): 10,95 euros.

- ordenanza fiscal nº 10 (taxa por prestación de servizos de sanidade preventiva, relacionados con animais de compañía): 37,29 euros.

Órgano Xestor Servizo de Medio Ambiente - Departamento de xestión administrativa.
Órgano que resolve Resolución da Concelleira delegada de medio ambiente por delegación da Xunta de Goberno Local.

Prazo máximo de resolución e notificación 3 meses.
Observacións - Para solicitar a licenza é necesario estar empadroado no Concello da Coruña.


- A licenza terá un período de validez de cinco anos, podendo ser renovada por períodos sucesivos de igual duración.


- A licenza perderá a súa vixencia no momento en que o titular deixe de cumprir calquera dos requisitos esixidos para a súa obtención.


- Calquera variación dos datos que figuran na licenza deberá ser comunicada polo seu titular no prazo de quince días, contados desde a data en que se produza, ao órgano que expediu a licenza.


- Terá a consideración de infracción administrativa moi grave a tenencia de cans ou animais potencialmente perigosos sen licenza. Dita infracción pode ser sancionada con multa de ata 15.000 euros, sen prexuízo das sancións accesorias previstas na lexislación previstas entre elas a confiscación e comiso do animal, así como coa SUSPENSIÓN TEMPORAL ou DEFINITIVA da licenza para tenencia de animais potencialmente perigosos.

Efectos do silencio administrativo Desestimatorio.
Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición.

- Recurso contencioso-administrativo.

Outra información Entenderase por can potencialmente perigoso:


- As 16 razas sinaladas no artigo 16.2 da lei 4/2017 de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia.


- Os que tiveron algún episodio de agresións a persoas ou ataques de certa entidade a animais ou cousas.


- Os que foron adestrados para a garda e defensa.


- Os que polas súas características raciais puidesen ser aptos para o adestramento para a garda e defensa e, en concreto, os pertencentes ás categorías recollidas no artigo 2.2.c) do Decreto 90/2002.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitud General: Solicitude xeral.

Obrigatorio Ambas
Fotografias: Fotografía tamaño carné.

Obrigatorio Ambas
Certificado: Certificado de non ser sancionado por infraccións graves ou moi graves da Lei 50/1999, de 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da tenencia de animais potencialmente perigosos. (Lugar de obtención do certificado: Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente. Edif. Administrativo Monelos, Praza Luís Seoane, s/n. Tlf: 981-18.45.39/981-18.44.99).

Obrigatorio Ambas
Certificado de capacidade física: Certificado de capacidade física e de aptitude psicolóxica para a tenencia de animais potencialmente perigosos, emitido polos directores dos centros médico-psicotécnicos de recoñecemento que estean debidamente autorizados.

Obrigatorio Ambas
Certificado de antecedentes penais: Certificado de antecedentes penais. Este certificado poderá obterse no Rexistro de Penados e Rebeldes situado na rua Alcalde Casás, s/n Tfno: 981 246231.

Obrigatorio Ambas
Seguro: Xustificación da subscrición e formalización para o animal dun seguro de responsabilidade civil, que se deberá renovar anualmente, onde se especifique claramente que o animal ten unha cobertura mínima de 125.000 euros, e que cobre os danos causados a terceiros sempre que sexa conducido por unha persoa que teña a correspondente licenza, sexa ou non propietaria do animal e/ou tomadora do seguro. Acreditarase mediante a presentación de copia compulsada da póliza de seguro ou ben mediante a presentación dun certificado acreditativo da compañía de seguros correspondente.
No caso de que o seguro non estivese a nome do solicitante, documento acreditativo da compañía aseguradora que certifique que a póliza cobre ao interesado (caso dos seguros de fogar). Copia compulsada do último recibo do seguro.

Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
L 50/1999 Lei 50/1999, de 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da tenencia de animais potencialmente perigosos.

Ver
Real Decreto 287/2002 Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, polo que se desenvolve a Lei 50/1999, de 23 de decembro.

Ver
Decreto 90/2002 Decreto 90/2002, de 28 de febreiro, polo que se regula a tenencia de animais potencialmente perigosos na comunidade cutónoma de Galicia e créanse rexistros galegos de identificación de animais de compañía e potencialmente perigosos e adestradores caninos.

Ver
Ley 4/2017 Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia
Ver

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática