Sede electrónica

20:20:23 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esPermiso de vertedurasNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Entenderase por permiso de vertedura municipal aquel que ten por finalidade comprobar que a evacuación das augas residuais por medio da rede de saneamento municipal, ou a vertedura directa na estación depuradora, acomódase ás normas establecidas, e que a composición e características das augas residuais mantéñense dentro dos límites establecidos.

No caso de que a evacuación das augas residuais sexa ao dominio público hidráulico ou ao dominio público marítimo-terrestre, a autorización da vertedura corresponderá ao organismo de conca ou administración hidráulica competente.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.
Suxeito O permiso de vertedura á rede de saneamento outorgarao o Concello aos usuarios indicados no artigo 14 da ordenanza de verteduras e do servizo municipal de saneamento do Concello da Coruña:


- Os usuarios industriais (todos), entendendo por usuario industrial os definidos no artigo 8, apartado b.2: Os que xeren vertidos tras a utilización da auga como un elemento directo ou indirecto dun proceso de produción nunha actividade industrial.


- Os usuarios non domésticos, definidos no artigo 8, apartado b) e no artigo 14.2. a) cuxo vertido sexa superior a 2.000 m3 anuais (consumo de auga superior a este volume anual).


- Todos os usuarios que mesmo cunha vertedura inferior a 2.000 m3/ano orixinen contaminación especial nos termos do artigo 47.1.c) da Lei 9/2013 de Augas de Galicia (Art. 14.2.b)


- Á súa vez, todos os usuarios que utilicen augas cuxa procedencia non sexa da rede de abastecemento municipal (usuario non doméstico segundo o artigo 14. 2. d).


- Así mesmo, as actividades que incorporen auga en proceso e/ou estean obrigadas polo RD Lexislativo 1/2008, de 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de avaliación de impacto ambiental de proxectos, anexos II e III.

Prazo de presentación - Os titulares de actividades indicadas no artigo 14.2 da ordenanza tiñan un prazo dun ano para contar desde a entrada en vigor da ordenanza para solicitar o permiso de verteduras.


- Os novos titulares das actividades do artigo 14.2 haberán de solicitar o permiso antes de efectuar ningunha vertedura de augas residuais.

Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Taxa fiscal (300 euros) prevista na ordenanza fiscal nº 7 (artigo 5.5).

Órgano Xestor Medio Ambiente - Departamento de xestión enerxética e residuos urbanos.

Órgano que resolve Concelleira delegada de medio ambiente por delegación da Xunta de Goberno Local.

Prazo máximo de resolución e notificación Seis meses.

Observacións - O permiso de verteduras ten unha vixencia de oito anos e carácter intransferible.


- O permiso de verteduras deberá revisarse cando se produza algún cambio significativo na composición ou no volume da vertedura, cando se alteren substancialmente as circunstancias do momento da súa concesión, ou cando sobreveñan outras que xustifiquen a súa denegación ou a súa aprobación en termos diferentes. En todo caso, nos supostos previstos no artigo 19.2 da ordenanza municipal de verteduras.


- O permiso de verteduras poderá ser revogado, previa audiencia do seu titular, nos supostos previstos no artigo 20 da ordenanza municipal de verteduras.

Efectos do silencio administrativo Desestimatorio.

Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición.

- Recurso contencioso-administrativo.

Outra información De cada permiso concedido dáse traslado á Xunta de Galicia, en cumprimento do disposto no artigo 33.1 do Decreto 14/2012, de 21 de xuño.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude xeral: Solicitude xeral.
Obrigatorio Ambas
Xustificante: Xustificante de aboar as taxas.
Obrigatorio Ambas
Documentacion adicional: Toda a documentación que se indica no anexo IV da ordenanza de verteduras e do servizo municipal de saneamento do concello da Coruña (BOP nº 143, de 30 de xullo de 2013), e posteriores requirimentos realizados por técnico municipal. Ver enlace
Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
Ley 5/1997 Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia.
Decreto 141/2012 Decreto 141/2012, de 21 de xuño, polo que se aproba o regulamento marco do servizo público de saneamento e depuración de augas residuais de Galicia.
Ordenanza de verteduras Ordenanza de verteduras e do servizo municipal de saneamento do Concello da Coruña (BOP nº 143, de 30 de xullo de 2013).

Ver enlace

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática