Sede electrónica

17:13:24 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esAutorización reparto publicidadeNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición A repartición de calquera clase de publicidade na vía pública, así como a repartición de publicidade domiciliaria, sexa cal for o soporte (panfletos, folletos, envases de produtos e similares) está suxeita a autorización municipal.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.
Suxeito A autorización poderá ser solicitada pola empresa distribuidora ou directamente polo propio anunciante, se é el mesmo o que realizará a distribución.

Prazo de presentación A solicitude presentarase cunha antelación mínima de 7 días hábiles á data prevista para a repartición, ao obxecto de que se poida tramitar o correspondente procedemento.

Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ordenanza fiscal nº1 (taxa por expedición de documentos): Artigo 6.1.7.

Ordenanza fiscal nº12 (taxa por licenza de actividades ambulantes): Artigo 6.D.

Órgano Xestor Medio Ambiente - Sección de xestión administrativa.
Órgano que resolve Concelleira delegada de medio ambiente por delegación da Xunta de Goberno Local.
Prazo máximo de resolución e notificación 3 meses.
Observacións - Será requisito previo para a obtención da autorización estar ao corrente nas obrigacións fiscais municipais (o que se comprobará de oficio polo Concello) e non ser sancionado por sancións derivadas da Ordenanza de xestión de residuos municipais e limpeza viaria da Coruña no último ano.


- Denegaranse aquelas solicitudes que conteñan anuncios contrarios á Constitución, á lexislación vixente, ás ordenanzas municipais ou que induzan ao incumprimento de calquera norma. Así mesmo, poderá denegarse a solicitude por razóns de interese público debidamente motivadas.


- A repartición de publicidade en vía pública ou domiciliaria sen a correspondente autorización será considerada falta grave, e poderá ser sancionada con multa de ata 1.500 euros.


- Non é repartición de publicidade a colocación ou o pegado de calquera tipo de carteis, pancartas ou adhesivos en papeleiras, colectores de residuos, suxeicións destes, sinais, farois, marquesiñas ou calquera outro elemento de mobiliario urbano.

Efectos do silencio administrativo Desestimatorio.
Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición.

- Recurso contencioso-administrativo.

Outra información - Todo o material que se distribúa conterá en lugar visible a identificación da empresa anunciante e, no seu caso, da distribuidora.


- Os elementos obxecto de distribución deben incluír unha mensaxe en que se lle indique ao receptor a conveniencia de non tiralos á vía pública, depositándolles preferentemente nos colectores de papel e, na súa falta, en papeleiras próximas.


- O Concello pode supeditar a autorización á constitución de fianza en metálico ou aval bancario pola contía previsible dos servizos subsidiarios de limpeza e xestión de residuos. Se o custo dos devanditos servizos fose superior á fianza esixida, o titular da actividade deberá abonar a diferenza.

Importe da taxa - Ordenanza fiscal nº 12. Artigo 6.D: 19,74 euros por persoa de reparto e día ou fracción.


- Ordenanza fiscal nº 1: Artigo 6.1.7: Cota variable segundo a contía que resulte de calcular a taxa da ordenanza fiscal 12:


Ata 30,05 euros de dereitos 5,45 euros.

De 30,06 a 60,10 euros de dereitos 10,95 euros.

De 60,11 a 150,25 euros de dereitos 21,90 euros.

De 150,26 a 300,51 euros de dereitos 54,74 euros.

Mais de 300,51 euros de dereitos, cada 30,05 euros ou fracción de exceso 0,77 euros.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitud General: Nome da empresa distribuidora e anunciante e persoa física que as representa.CIF de la empresa, dirección, teléfono e mail da empresa e os seus representantes.Cantidade de elementos a distribuír, As zonas, días e horarios en que se vai a efectuar a repartición. Número de persoas que realizará a distribución. Modo en que se realizará a repartición e instalacións que, no seu caso, serán necesarias.

Obrigatorio Ambas
Anuncio ou reprodución do mesmo: O anuncio ou reprodución do mesmo.

Obrigatorio Ambas
Xustificante: Xustificante de abonar as taxas previstas nas ordenanzas fiscais 1 e 12.

Obrigatorio Ambas

Normativa
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
Ordenanza gestion de limpieza Ordenanza de xestión de residuos municipais e limpeza viaria do concello da Coruña (BOP nº 214, de 17 de setembro).

Ver enlace

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática