Sede electrónica

19:29:16 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esReclamacións ante a O.M.I.CNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Calquera persoa, que considere que os seus dereitos como consumidora, víronse vulnerados, na adquisición e utilización dun ben ou servizo, pode presentar unha reclamación ante a OMIC.

Non poden reclamar á OMIC os que non actúen como consumidores finais e adquiren o produto ou servizo para o a súa actividade empresarial, profesional ou artesanal.

A OMIC só atenderá as reclamacións e as denuncias de persoas que estean empadroadas neste municipio.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.

Suxeito Interesado principal ou representante.
Calquera persoa, física ou xurídica que, como destinataria final, adquire, utiliza ou goza de bens e de servizos para o seu consumo ou uso particular, familiar ou colectivo, e sempre que o realícese dentro dunha relación de consumo isto é aquela que se produce entre as empresas e os consumidores finais.

Prazo de presentación Sen prazo.

Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- De forma presencial no Rexistro Xeral do Concello achegando a instancia de solicitude correspondente debidamente cumprimentada. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.


  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.


  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.


  • Rexistro da OMIC. Rúa Costa da Palloza, nº8. C.P. 15006 A Coruña.


- Por correo dirixido ao Rexistro da OMIC incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ningún.

Órgano Xestor O.M.I.C.

Órgano que resolve O que resulte competente de conformidade coa normativa vixente.

Prazo máximo de resolución e notificación O prazo máximo de resolución dependerá do tipo de reclamación ou denuncia.

Observacións Todo establecemento aberto ao público debe de dispoñer de follas de reclamación establecidas regulamentariamente, que o consumidor pode solicitar para presentar a reclamación.

Efectos do silencio administrativo Non procede.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Impreso de reclamación ante a OMIC: Solicitude específica debidamente cumprimentada. No caso de que se solicite telemáticamente a través desta sede electrónica, mediante o formulario web ao que se acceda.

Obrigatorio Ambas
Documentación acreditativa: Documentación acreditativa dos feitos alegados, exemplos: xustificantes de compra, contratos, orzamentos, xustificante de depósito, etc.

Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
RD 1/2007 Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias.
L 2/2012 Lei 2/2012 de 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática