Sede electrónica

16:07:43 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esSolicitude de Participación Cidadá no PlenoNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición A presente instrución ten por obxecto regular o dereito de intervención da cidadanía nos Plenos municipais na quenda pública de rogos e preguntas sobre temas concretos de interese municipal que terá lugar ao remate da sesión.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.

Suxeito O dereito a intervir nas sesións do Pleno recoñécese a todas as persoas que viven, están empadroadas ou desenvolven a súa a actividade profesional no Concello da Coruña.

Prazo de presentación Durante todo ano, aínda que a solicitude deberá recibirse cunha antelación mínima de cinco días hábiles á celebración da sesión do Pleno ordinario no que pretenda expoñerse o rogo ou pregunta.

Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ningún.

Órgano Xestor Servizo de Participación.
Órgano que resolve Alcaldía.


Prazo máximo de resolución e notificación Ver instrucións publicadas na Web municipal.


Documentación para achegar
Tipo Presentación
Formulario : Formulario disponible no rexistro e publicado na web.

Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
ROF Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais (ROF).
REG Regulamento orgánico de participación cidadá do Concello de A Coruña.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática