Sede electrónica

20:57:01 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esPetición de copia de atestado de tráficoNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Se vde. desexa unha copia do atestado de tráfico poderá solicitala facendo constar o número de rexistro, data do accidente, lugar, matrícula ou matrículas dos vehículos implicados e carácter co que actúa. MOI IMPORTANTE: TELÉFONO DE CONTACTO.

Descrición do procedemento Primeiramente, habería que verificar se o accidente en cuestión foi rexistrado como atestado de tráfico; para iso habería que contactar vía correo electrónico con atestados@coruna.es solicitando se, efectivamente, o expediente foi rexistrado pola devandita unidade. Para iso será necesario indicar a data do accidente, o lugar e a matrícula ou matrículas dos vehículos implicados e indicar o carácter co que actúa a persoa solicitante da información (implicado, representante). Moi importante: deberase facer constar o encabezamento SOLICITUDE DE INFORMACIÓN SOBRE SINISTRO.

A unidade de atestados contestaralle por correo electrónico se o dito accidente está rexistrado ou non. No primeiro caso informarano/a do seu número de rexistro e no segundo contestaranlle que non hai accidente rexistrado.

Recibida a solicitude, o instrutor do expediente confeccionará o atestado. Finalizado este, poñeranse en contacto telefónico coa persoa solicitante para indicarlle que o pode recoller na man, logo da previa identificación. Para iso deberá aboar previamente a taxa municipal correspondente no edificio municipal da r/ Franja (actualmente 51,18 euros) facendo constar que o obxecto da taxa é solicitude de atestado de tráfico. Facilitaranlle dúas copias (branca e azul). A persoa solicitante débese dirixir ao Cuartel da Policía Local (r/ Tui), dependencias de Atestados de Tráfico para recoller o atestado despois da previa entrega da copia branca da taxa.

Se vde. é un organismo oficial (Consorcio de Compensación, xulgados) non está suxeito ás taxas correspondentes.

IMPORTANTE. Se o policía instrutor do atestado observa indicios de ilícito penal, non se facilitará copia á persoa solicitante nestas dependencias, polo que informará a persoa solicitante de que para a obtención dunha copia del deberá acudir ao xulgado ao que foron remitidas as dilixencias, canalizándose este proceso a través dun avogado que o/a represente.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.

Suxeito Persoa física, interesado principal ou representante.

Prazo de presentación Sen prazo.

Lugar e forma de presentación De forma presencial no Rexistro Xeral do Concello achegando a instancia de solicitude correspondente debidamente cumprimentada. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.


  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.


  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.- Por correo certificado dirixido ao Rexistro Xeral do concello.


- A través do Rexistro Telemático NON se require identificación con DNI electrónico, certificado dixital avanzado e recoñecido nin ningún outro medio recoñecido pola sede electrónica do Concello da Coruña.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.


-A solicitude poderase realizar vía correo electrónico: atestados@coruna.es.


-A través de FAX: 981 184 240.

Tributos 51,18 euros na actualidade.

Indicar: Solicitude de atestado referencia (a que se facilitou na contestación da solicitude de información).

Órgano Xestor Policía Local Atestados de Tráfico.

Órgano que resolve Xefatura da Policía Local A Coruña.

Prazo máximo de resolución e notificación Segundo a Lei de procedemento administrativo 10 días (Pode ocorrer que o atestado non estea finalizado no dito prazo pola falta de dilixencias que non puideron ser resoltas: declaracións de testemuñas, de implicados, dilixencias de investigacións, etc.).

Recursos posibles Contra este acto , que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñer potestativamente recurso de reposición, ante o mesmo órgano administrativo que o ditase nun PRAZO DUN MES, ou directamente recurso contencioso- administrativo, ante o Xulgado do Contencioso Administrativo con sede en Coruña que por quenda corresponda, no prazo de DOUS MESES; en ambos os casos, o prazo que se di contarase a partir do día seguinte ao da data de recepción da presente notificación (art. 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común; e artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa).


Se opta pola interposición do recurso de reposición advírteselle:

-Que non poderá interpoñer o recurso contencioso administrativo ata a resolución expresa ou desestimación presunta do recurso de reposición interposto.


-Que transcorrido o prazo dun mes, dende a súa presentación, sen que se notificase a resolución entenderase desestimado, para os efectos de interpoñer o recurso contencioso administrativo.


-Que contra a resolución do recurso de reposición poderá interpoñer o recurso contencioso administrativo, ante o órgano da Xurisdición Contencioso Administrativo antes citado, no prazo de DOUS MESES, contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, se fose expresa e, se non o fose, no prazo de SEIS MESES, contados a partir do día seguinte a aquel no que se produza a desestimación presunta.


Todo iso sen prexuízo do seu dereito a interpoñer calquera outro recurso que se estime procedente.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude xeral: Solicitude debidamente cuberta. No caso de que se solicite telemáticamente a través desta sede electrónica, mediante o formulario web ao que se acceda. Se a presentación é presencial non será necesario. Facendo constar o número de rexistro, data do accidente, lugar, matrícula ou matrículas dos vehículos implicados e carácter co que actúa. MOI IMPORTANTE: TELÉFONO DE CONTACTO.

Obrigatorio Ambas
Documento de identidade: Documento acreditativo de identidade no momento de efectuar a recollida do atestado xunto coa folla branca da taxa correspondente.

Opcional Presencial

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
LO 4/01 Lei orgánica 4/2001, de 12 de novembro, reguladora do dereito de petición.

Ver
Ordenanzas Ordenanzas vixentes do Concello.
Outra Aqueloutra normativa que resulte de aplicación ao suposto.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática