Sede electrónica

20:28:32 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esPetición de información obxectos perdidosNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Os OBXECTOS PERDIDOS * NON DOCUMENTADOS * que son entregados á Policía Local da Coruña publícanse na web do Concello durante un mínimo de quince días, onde poden ser consultados por calquera cidadán.


* Tamén se pode usar o servizo electrónico para COMUNICARLLE Á OFICINA DE OBXECTOS PERDIDOS da Policía Local o extravío de calquera * OBXECTO DOCUMENTADO. Nesta páxina poderá facer constar a descrición do obxecto así como os datos de contacto actualizados, o que permitirá que a Policía Local o/a informe do achado e do procedemento para efectuar a entrega.

* Obxectos documentados: son todos aqueles que leven ou conteñan algún soporte documental, marca, anotación ou calquera outra circunstancia que permita identificar o/a propietario/a.

Forma de inicio Solicitude da persoa interesada.

Suxeito Persoa física, interesado principal ou representante.

Prazo de presentación Non existe prazo para efectuar a consulta dos obxectos perdidos publicados no servizo electrónico, salvo a limitación pola súa permanencia temporal na web, que é de quince días.


Non existe prazo para comunicar no servizo electrónico o extravío dun obxecto.


Os obxectos perdidos que non fosen reclamados pola persoa titular ou que non sexa posible a súa localización, son custodiados polo Concello durante o período de dous anos, pasado este prazo procederase segundo o establecido no Código Civil.

Lugar e forma de presentación De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.


  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.


  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.- Por correo certificado dirixido ao Rexistro Xeral do concello.


- A través do Rexistro Telemático NON se require identificación con DNI electrónico, certificado dixital avanzado e recoñecido nin calquera outro recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos É de xestión gratuíta e exenta de tributos.

Órgano Xestor Oficina de Obxectos Perdidos da Policía Local da Coruña.

Órgano que resolve Xefatura da Policía Local da Coruña.

Prazo máximo de resolución e notificación As persoas que comuniquen un extravío no servizo electrónico serán avisadas nun máximo de 10 días dende a recepción do achado, sempre que consten os seus datos de contacto telemáticos: correo electrónico, teléfono, fax, etc. En caso contrario, serán informadas por medio do correo ordinario.

Recursos posibles Contra este acto, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñer potestativamente un recurso de reposición, ante o mesmo órgano administrativo que o ditase nun PRAZO DUN MES, ou directamente recurso contencioso- administrativo, ante o Xulgado do Contencioso administrativo con sede en Coruña que por quenda corresponda, no prazo de DOUS MESES; en ambos os casos, o prazo que se di contarase a partir do día seguinte ao da data de recepción da presente notificación (art. 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común; e artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa).


Se opta pola interposición do recurso de reposición advírteselle:


-Que non poderá interpoñer o recurso contencioso administrativo ata a resolución expresa ou desestimación presunta do recurso de reposición interposto.-Que transcorrido o prazo dun mes, dende a súa presentación, sen que se notificase a resolución entenderase desestimado, para os efectos de interpoñer o recurso contencioso administrativo.-Que contra resolución do recurso de reposición poderá interpoñer o recurso contencioso administrativo, ante o órgano da Xurisdición Contencioso Administrativo antes citado, no prazo de DOUS MESES, contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, se fose expresa e, se non o fose, no prazo de SEIS MESES, contados a partir do día seguinte a aquel no que se produza a desestimación presunta.Todo isto sen prexuízo do seu dereito a interpoñer calquera outro recurso que se estime procedente.

Enlace lista obxectos perdidos Lista obxectos perdidos

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude xeral: Solicitude debidamente cuberta. No caso de que se solicite telemáticamente a través desta sede electrónica, mediante o formulario web ao que se acceda. Se a presentación é presencial non será necesario. Os usuarios do servizo electrónico só terán que cubrir os datos da ficha xeral, na que proporcionarán unha descrición detallada do obxecto extraviado, así como, se é o caso, os números, marcas ou inscricións que permitan a identificación e/ou diferenciación do obxecto.

Obrigatorio Ambas
Documento de identidade: No servizo electrónico non é necesario achegar ningunha documentación.

Opcional Telemática
Documentos identificativos: A persoa á que se lle entregue un obxecto, no momento de ir recollelo á Policía Local, deberá facilitar a súa identificación por medio do DNI ou outro documento válido para estes efectos. Para determinados obxectos de valor: á persoa que acuda a recollelos poderáselle esixir a factura, albará, descrición do obxecto, ou calquera outro documento ou medio similar, que a acredite como propietaria ou posuidora do obxecto extraviado.

Obrigatorio Presencial

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 11/07 Lei 11/2007,de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
LO 4/01 Lei orgánica 4/2001, de 12 de novembro, reguladora do dereito de petición.

Ver
Ordenanzas Ordenanzas vixentes do Concello.
Outra Aqueloutra normativa que resulte de aplicación ao suposto.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática