Sede electrónica

12:12:37 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esProvisión de puestos de trabajo por libre designaciónNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Participación no procedemento de provisión de postos de traballo polo sistema de libre designación con convocatoria pública
Forma de inicio Solicitude da persoa interesada
Prazo de presentación Consultar as bases específicas de cada convocatoria
Lugar de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- De xeito presencial no Rexistro Xeral do Concello:
Enderezos:
* Concello da Coruña Praza de María Pita nº 1 C.P. 15001 A Coruña
* Fórum Metropolitano Rúa Río de Monelos nº 1 C.P. 15006 A Coruña
* Centro Sociocultural Ágora Rúa Ágora s/n C.P. 15010 A Coruña
* Rexistro Área Económica Rúa da Franja, nº 20 C.P. 15001 A Coruña

- Por correo certificado dirixido ao Rexistro Xeral do Concello

- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimiento administrativo común das Administracións Públicas.
Tributos Ningún
Órgano que resolve Consellería de Economía, Facenda e Réxime Interior
Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición
- Recurso contencioso-administrativo

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude en modelo específico: Solicitude en modelo específico (dispoñible no apartado Anexos). Unha vez cuberto, deberá achegarse ao formulario web ao que se accede pulsando no botón TRAMITAR da parte inferior desta pantalla. Obrigatorio Ambas
Acreditación condición funcionarial: Se a persoa solicitante non é funcionaria de carreira do Concello da Coruña, acreditación da súa condición de funcionaria de carreira noutra Administración Pública Opcional Ambas
Méritos: Documentación xustificativa dos méritos alegados, curriculum vitae, etc (consultar bases específicas) Opcional Ambas

Normativa
RDL 5/2015 Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
Ver
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
RD 364/95 Real Decreto 364/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao servizo da Administración xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración xeral do Estado.
Ver
L 2/2015 Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia.
Ver
Decreto 95/1991 Decreto 95/1991, de 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de selección de persoal da Comunidade Autónoma de Galicia
Ver

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática