Sede electrónica

06:31:43 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esXustificación subvencións PRESCO (SO PARA EMPRESAS, COMERCIOS E ESTABLECEMENTOS EN XERAL)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Xustificación de subvencións polo COVID-19 para o comercio, hostalería e en xeral empresas dentro do Plan de Reactivación Económica e Social (PRESCO)
Forma de inicio Solicitude da persoa interesada
Suxeito Persoas autónomas e micropemes cuxa actividade económica se exerza no termo municipal da Coruña
Prazo de presentación Ata as 23:59 horas do 1 de marzo de 2021 para as subvencións da líña 1.

Dous meses desde a notificación da resolución de concesión, e en todo caso, ata as 23:59 horas do 1 de febrero de 2021 para as subvencións da líña 2.
Lugar e forma de presentación A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña
Tributos Ningún
Órgano Xestor Departamento de Promoción económica e comercio
Órgano que resolve Persoa titular da área de Comercio, Mercados, Consumo e Barrios, por delegación da Xunta de Goberno Local
Prazo máximo de resolución e notificación Seis meses, a partir da data de presentación da xustificación
Observacións O importe global das desta convocatoria específica é de SEIS MILLÓNS DOUSCENTOS TRINTA E CINCO MIL EUROS (6.235.000,00), desglosados do seguinte modo:
-Subvención para gastos correntes (Apoio e mantemento da actividade económica): 4.985.000,00 ¤

-Subvención para investimentos (Apoio á mellora e adaptación e transformación dixital das empresas): 1.250.000,00 ¤
Efectos do silencio administrativo Desestimatorio
Recursos posibles - Recurso potestativo de reposición
- Recurso contencioso-administrativo
Outra información As líñas de subvención son:

1.Subvención para gastos correntes (Apoio e mantenimento da actividade económica)
1.A- Axudas dirixidas a autónomos e micropemes (cotas Seguridade Social)
1.B -Axudas dirixidas a sufragar alquileres de locais comerciais, de hostelaría ou sector servizos
1.C-Subvención a empresas para o pago de xuros
1.D-Programa de incentivos á contratación de persoal

2.Subvención para investimentos (Apoio á mellora, adaptación e transformación dixital das empresas)
2.A-Axudas a gastos de adaptación, acondicionamento do comercio, hostelaría e outras empresas
2.B- Transformación Dixital das empresas

Os destinatarios desta axuda son personas autónomas e micropemes. Se consideran micropemes aquelas que cumplan cando menos dous destos requisitos:
a) Que o total das partidas do activo non superen o millón de euros.
b) Que o importe neto de súa cifra anual de negocios non supere os dous millóns de euros.
c) Que o número medio de traballadores empregados durante o exercicio non sexa superior a dez

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitud General: Solicitude formulario Web Obrigatorio Telemática
Anexo X1: Anexo X1 Solicitude de xustificación Obrigatorio Telemática
Anexo X2: Anexo X2 Balance de ingresos e gastos Obrigatorio Telemática
Anexo X3: Anexo X3 Relación clasificada e detallada de ingresos e gastos Obrigatorio Telemática
Liña 1.A.a) Informe de vida laboral: Informe actualizado da vida laboral da persoa traballadora autónoma ou, no caso da sociedade, de cada unha das persoas socias polas cales se solicita subvención, emitido pola Seguridade Social ou, de ser o caso, certificado da mutualidade de colexio profesional con indicación dos períodos de alta na actividade Opcional Telemática
Liña 1.A.a) Informe de bases e cotas: Informe actualizado de bases de cotización e cotas subvencionadas emitido pola Seguridade Social da persoa traballadora autónoma ou, en caso da sociedade, de cada unha das persoas socias polas cales se solicita subvención. No caso de persoas en situación de alta en mutualidade de colexio profesional, certificación onde conste o importe do gasto así como acreditación do seu pago, desagregado de maneira mensual. Opcional Telemática
Liña 1.A.b) Informe: Informe de Vida Laboral de empresa correspondente ó período subvencionado Opcional Telemática
Liña 1.A b) Relación nominal de traballadores: Documento de cotización Relación Nominal de Traballadores (RNT) que acredite a cotización á seguridade social da persoa contratada, correspondente aos meses subvencionados Opcional Telemática
Liña 1.A b) Relación de liquidación de cotizacións: Documento de relación de liquidación de cotizaciones (RLC) que acredite a cotización á seguridade social da persoa contratada, correspondente aos meses subvencionados Opcional Telemática
Liña 1.A b) Acreditación bancaria: Acreditación bancaria do pago da cotización á seguridade social da persoa contratada, correspondente aos meses subvencionados Opcional Telemática
Liña 1.B Arrendamentos: Factura: Recibo ou factura dos meses subvencionados (por un importe máximo de 2.000 euros) Opcional Telemática
Liña 1.B Arrendamentos: Pago: Acreditación bancaria do pago dos meses subvencionados Opcional Telemática
Liña 1.B Arrendamentos: retenciones Modelo 115: Modelo 115. Retencións e ingresos a conta. Rendas ou rendementos procedentes do arrendamento ou subarrendamento de inmobles urbanos Opcional Telemática
Liña 1.B Arrendamentos: retenciones Modelo 115: Xustificante bancario do seu pago Opcional Telemática
Liña 1.B Arrendamentos: retenciones Modelo 180: Modelo 180. Declaración Informativa. Retencións e ingresos a conta. Rendementos procedentes do arrendamento de inmobles urbanos. Resumo anual. Opcional Telemática
Liña 1.C Xuros. Contrato: Contrato de formalización da operación financeira, no caso de que non se tivera remitido coa solicitude Opcional Telemática
Liña 1.C Xuros. Xustificantes: Documento de liquidación dos xuros aboados e xustificante bancario do seu pago Opcional Telemática
Liña 1.D Persoal. Contrato: Contrato de traballo, no caso de non terse achegado con anterioridade Opcional Telemática
Liña 1.D Persoal. DNI: DNI da persoa contratada, no caso de non terse achegado con anterioridade Opcional Telemática
Liña 1.D Persoal. Condición: Documentación que acredite a condición de persoa desempregada de longa duración, muller, maior de 45 anos ou persoa con discapacidade maior ou igual ao 33%, no caso de non terse achegado con anterioridade Opcional Telemática
Liña 1.D Persoal. Nóminas: Nóminas correspondentes ao período subvencionado Opcional Telemática
Línea 1.D Persoal. Nóminas Pago: Xustificantes bancarios do pago das nóminas Opcional Telemática
Liña 1.D Personal. Relación nominal de traballadores: Documento de cotización Relación Nominal de Traballadores (RNT) que acredite a cotización á seguridade social da persoa contratada, correspondente aos meses subvencionados Opcional Telemática
Liña 1.D Personal. Relación de liquidación de cotizacións: Documento de relación de liquidación de cotizaciones (RLC) que acredite a cotización á seguridade social da persoa contratada, correspondente aos meses subvencionados Opcional Telemática
Liña 1.D Personal S.S. Acreditación bancaria: Acreditación bancaria do pago da cotización á seguridade social da persoa contratada, correspondente aos meses subvencionados Opcional Telemática
Liña 1.D Persoal. IRPF: Documentos que acrediten a retención por IRPF que proceda, así como o Modelo 190. Declaración Informativa. Retencións e ingresos a conta. Rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de rendas. Resumo anual Opcional Telemática
Liña 1.D Persoal. Informe: Informe de vida laboral de empresa, correspondente ao período subvencionado Opcional Telemática
Liña 2.A Factura: Factura correspondente ao investimento subvencionado Opcional Telemática
Liña 2.A Factura: Pago: Documento xustificativo do seu pago por medios bancarios Opcional Telemática
Liña 2.B Factura: Factura correspondente ao investimento subvencionado Opcional Telemática
Liña 2.B Factura: Pago: Documento xustificativo do seu pago por medios bancarios Opcional Telemática
Liña 2.B "Web básica": No caso de tipo de recurso "Implantación de páxina web básica", indicar o enderezo da páxina web e da presenza en redes sociais Opcional Telemática
Liña 2.B "Web con venda online": No caso de tipo de recurso "Implantación de páxina web con venda online", indicar o enderezo da páxina web Opcional Telemática

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
L 38/2003 Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeneral de subvencións.

Ver enlace
RD 887/2006 Real decreto 887/2006 de 21 de xuño, que aproba o Regulamento da lei 38/2003.

Ver enlace
Ordenanza Xeral de Subvencións da Área Benestar Ordenanza Xeral de Subvencións da Área de Benestar do Excmo. Concello da Coruña (BOP nº 40 do 19/02/2005)

Ver enlace
Axudas PRESCO Convocatoria de axudas do Plan Reactivación Económica e Social da Coruña
Ver enlace

Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática