Sede electrónica

04:42:25 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esDeclaración responsable e solicitude de devolución polo cesamento de actividade por mor de resolucións administrativas (Mod. 118)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Procedemento de devolución por rateo da taxa de lixo por cesamento de actividade por mor de resolución administrativas posteriores ao primeiro estado de alarma
Forma de inicio Solicitude da persoa interesada
Suxeito Suxeito pasivo da taxa pola prestación do servizo de recollida e tratamento de lixo e residuos sólidos urbanos
Requisitos Usarase iste procedemento para solicitar a devolución da taxa devengada durante o peche consecuencia de resolucións ou disposicións administrativas posteriores ó primeiro estado de alarma.
Somentes será de aplicación ó sector da hostalería.
Prazo de presentación Sen prazo
Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.

  • Rexistro Área Económica. Rúa da Franja. nº 20. C.P. 15001 A Coruña.- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ningún
Órgano Xestor Departamento de Facenda e Xestión de Tributos
Órgano que resolve Concelleiro de Economía, Facenda e Réxime Interior
Prazo máximo de resolución e notificación Seis meses
Efectos do silencio administrativo Desestimatorio
Recursos posibles -Recurso potestativo de reposición.

-Recurso contencioso administrativo.

-Reclamación económico-administrativa.

Outra información Este procedimiento somentes será de aplicación ós establecementos que figuren dados de alta no censo de actividades económicas no epígrafe 5.3.2 de hostalería e xa tiveran pagada a taxa correspondente ao servizo de recollida e tratamento de lixos e residuos sólidos urbanos do exercicio 2020:
HOSTALERIA
GRUPO 671. SERVIZOS EN RESTAURANTES.
GRUPO 672. EN CAFETERÍAS.
GRUPO 673. EN CAFÉS E BARES, CON E SEN COMIDA.
GRUPO 676. SERVIZOS EN CHOCOLATERÍAS, XEADERÍAS E HORCHATERÍAS.
GRUPO 681. SERVIZO DE HOSPEDAXE EN HOTEIS E MOTELES.
GRUPO 682. SERVIZO DE HOSPEDAXE EN HOSTAIS PENSIÓNS.
GRUPO 683. SERVIZO DE HOSPEDAXE EN FONDAS E CASAS DE HÓSPEDES ASI COMO O DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS AGRÍCOLAS QUE NON SEXAN DECLARADOS COMO ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA A UNHA ACTIVIDADE AGRICOLA, GANDEIRA OU FORESTAL.
GRUPO 684. SERVIZO DE HOSPEDAXE EN HOTEIS APARTAMENTOS.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Modelo 118: Modelo 118 declaración responsable e solicitude devolución taxa lixo COVID 19 Obrigatorio Ambas
Titularidade conta bancaria: Certificado de titularidade da conta bancaria Obrigatorio Ambas
Domicilio fiscal: Domicilio fiscal e centro de traballo da persoa solicitante.Só no caso de se opoñer a que o Concello consulte o dato Opcional Ambas
Alta no censo: Declaración de alta no censo de actividades económicas da persoa solicitante.Só no caso de se opoñer a que o Concello consulte o dato Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 58/2003 Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

Ver
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
Ordenanza fiscal nº 6 Ordenanza Fiscal número 6 reguladora da taxa por prestación do servizo de recollida e tratamento de basuras e RSU
Ver

Ficheiros anexos
Modelo 118
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática