Sede electrónica

04:10:57 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esDevolución por rateo da taxa de lixo cesamento de activ. por mor da declaración do primeiro estado de alarma do 2020 (Mod. 117)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Procedemento de devolución por rateo da taxa de lixo por cesamento de actividade por mor da declaración do primeiro estado de alarma
Forma de inicio Solicitude da persoa interesada
Suxeito Suxeito pasivo da taxa pola prestación do servizo de recollida e tratamento de lixo e residuos sólidos urbanos
Requisitos Usarase iste procedemento para solicitar a devolución da taxa devengada durante o peche consecuencia do primeiro estado de alarma, e para os epígrafes especificados.
- Personas jurídicas: deberán ter a consideración de microempresas.
- Persoas físicas: deberán desenvolver unha actividade a título lucrativo, contar cunha plantilla media de empregados inferior a 10 persoas e un volume anual de operacións inferior a un millón de euros.
Prazo de presentación Sen prazo
Lugar e forma de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.

- De forma presencial no Rexistro Xeral do concello. Direccións:


  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.

  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.

  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.

  • Rexistro Área Económica. Rúa da Franja. nº 20. C.P. 15001 A Coruña.- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello.


- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ningún
Órgano Xestor Departamento de Facenda e Xestión de Tributos
Órgano que resolve Concelleiro de Economía, Facenda e Réxime Interior
Prazo máximo de resolución e notificación Seis meses
Efectos do silencio administrativo Desestimatorio
Recursos posibles -Recurso potestativo de reposición.

-Recurso contencioso administrativo.

-Reclamación económico-administrativa.

Epígrafes Actividades que poden beneficiarse da devolución por rateo da taxa de lixo
A) COMERCIO
GRUPO 651. COMERCIO POLO MIÚDO DE PRODUTOS TÉXTILES, CONFECCIÓN, CALZADO, PELES E ARTIGOS DE COIRO.
GRUPO 653. COMERCIO POLO MIÚDO DE ARTIGOS PARA O EQUIPAMENTO DO HOGAR E A CONSTRUCCION.
GRUPO 656. COMERCIO POLO MIÚDO DE BENS USADOS TALES COMO MOBLES, PEZAS E AVEÑOS ORDINARIOS DE USO DOMESTICO.
GRUPO 657. COMERCIO POLO MIÚDO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EN XERAL, ASÍ COMO DOS SEUS ACCESORIOS.
GRUPO 659. OUTRO COMERCIO POLO MIÚDO.
Dentro do GRUPO 652 , só as actividades comprendidas nos epígrafes:
652.3.- Comercio polo miúdo de produtos de perfumería e cosmética, e de artigos para a hixiene e o aseo persoal.
652.4.- Comercio polo miúdo de plantas e herbas en herboristarías .
GRUPO 972 SALÓNS DE BARBERÍA E INSTITUTOS DE BELEZA.
B) HOSTALERIA
GRUPO 671. SERVIZOS EN RESTAURANTES.
GRUPO 672. EN CAFETERÍAS.
GRUPO 673. EN CAFÉS E BARES, CON E SEN COMIDA.
GRUPO 676. SERVIZOS EN CHOCOLATERÍAS, XEADERÍAS E HORCHATERÍAS.
GRUPO 681. SERVIZO DE HOSPEDAXE EN HOTEIS E MOTELES.
GRUPO 682. SERVIZO DE HOSPEDAXE EN HOSTAIS PENSIÓNS.
GRUPO 683. SERVIZO DE HOSPEDAXE EN FONDAS E CASAS DE HÓSPEDES ASI COMO O DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS AGRÍCOLAS QUE NON SEXAN DECLARADOS COMO ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA A UNHA ACTIVIDADE AGRICOLA, GANDEIRA OU FORESTAL.
GRUPO 684. SERVIZO DE HOSPEDAXE EN HOTEIS APARTAMENTOS.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Modelo 117: Modelo 117 solicitude devolución taxa lixo COVID 19 Obrigatorio Ambas
Titularidade conta bancaria: Certificado de titularidade da conta bancaria Obrigatorio Ambas
Solicitude ERTE: Copia da solicitude de ERTE presentada ante a Autoridade Laboral Obrigatorio Ambas
Domicilio fiscal: Domicilio fiscal e centro de traballo da persoa solicitante.Só no caso de se opoñer a que o Concello consulte o dato Opcional Ambas
Alta no censo e volumen de negocio: Declaración de alta no censo de actividades económicas e verificación do volumen de negocios da persoa solicitante.Só no caso de se opoñer a que o Concello consulte o dato Opcional Ambas
Vida laboral: Informe de vida laboral da empresa expedido pola Seguridade Social.Só no caso de se opoñer a que o Concello consulte o dato Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
L 58/2003 Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

Ver
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
Ordenanza fiscal nº 6 Ordenanza Fiscal número 6 reguladora da taxa por prestación do servizo de recollida e tratamento de basuras e RSU
Ver
DEC/AYT/7335/2020 Resolución para adoptar instruccións respecto do rateo da taxa de lixo consecuencia da COVID 19
Ver

Ficheiros anexos
Modelo 117
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática