Sede electrónica

03:12:46 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esAyudas bonotaxiNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Tramitación de axudas económicas de carácter individual para persoas con discapacidade que lles impida utilizar os transportes públicos colectivos, co fin de proporcionarlles un servizo alternativo de taxi para os seus desprazamentos
Forma de inicio A petición da persoa interesada
Suxeito Son requisitos esixibles ás persoas beneficiarias, que deberán estar cumpridos con anterioridade á data de finalización de presentación de solicitudes e manterse ao longo de todo o prazo de execución da actividade subvencionada, ademais dos previstos con carácter xeral no artigo 13 da Lei Xeral de Subvencións, os seguintes:
a) Ser maior de 3 anos.
b) Residir no Concello da Coruña e constar empadroado.
c) Ter recoñecida legalmente a condición de persoa con discapacidade mediante resolución (ou documento equivalente) do organismo competente da Xunta de Galicia ou Administración correspondente na que conste que a discapacidade afecta gravemente á mobilidade e impide utilizar os transportes públicos colectivos.
d) No caso de que a persoa solicitante se atope en activo, non ter recoñecido este beneficio por convenio colectivo, contrato laboral ou calquera outro título acreditativo. Nin tampouco ter dereito a este servizo a través de ISFAS, MUFACE ou outra entidade.
e) Se a persoa é maior de 18 anos, non constar como titular de vehículo.
f) Non dispoñer dunha capacidade económica, calculada conforme ao establecido na cláusula 6.4, superior ao 210% do IPREM vixente no ano 2021.
g) Estar ao corrente das súas obrigas fiscais coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AET), co Concello da Coruña así como coa Tesourería da Seguridade Social.
Prazo de presentación 27 de novembro a 28 de decembro do 2020
Prazo de presentación - A través do rexistro telemático identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.


- De forma presencial no Rexistro Xeral do Concello:

Direccions:

* Concello de A Coruña. Praza de María Pita, nº 1. C.P. 15001, A Coruña.

* Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1 C.P. 15006, A Coruña.

* Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n C.P. 15010, A Coruña.

- Por correo certificado dirixido ó Rexistro Xeral do concello .

- No resto dos supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimiento administrativo común das Administracións Públicas.

Tributos Ningún
Órgano Xestor Concellaría de Igualdade, Benestar Social e Participación
Órgano que resolve A concelleira da área de Igualdade, Benestar Social e Participación.

Prazo máximo de resolución e notificación Tres meses, contados a partir da data de publicación da convocatoria
Observacións O importe global das subvencións obxecto desta convocatoria específica é de cento vinte e cinco mil euros (125.000,00 ¤), gasto imputable á aplicación orzamentaria 51.231.480.06
O importe global dividirase a partes iguais entre todos as persoas solicitantes que reúnan os requisitos establecidos na convocatoria sen que a contía concedida a cada unha delas individualmente supere o importe de 2.000,00 ¤, incluídos, no seu caso, os suplementos procedentes de modificacións orzamentarias
Efectos do silencio administrativo Desestimatorio

Recursos posibles -Recurso potestativo de reposición.

-Recurso contencioso administrativo.

-Calqueira outro recurso que se estime procedente

Outra información Entrega de "bono-taxis" en soporte papel polo importe total da axuda concedida anualmente, nos prazos que se determinen, que terán validez exclusivamente para o exercicio 2021.
Os bono-taxi deberán conter:
a) Valor do bono
b) DNI e nome da persoa
c) Firma do beneficiario
Os bono-taxi debidamente cumprimentados terán que ser entregados ao taxista. Os bono-taxi expediranse por importe de 0,5 ¤, 1¤ e 3¤ O beneficiario achegará a moeda fraccionada correspondente por importe inferior a 0,5 ¤

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude: Solicitude debidamente cuberta Obrigatorio Ambas
Identificación: Documento nacional de identidade, pasaporte ou tarxeta de identificación de estranxeiro da persoa solicitante Obrigatorio Ambas
Anexo I: Autorización en favor do Concello da Coruña para realizar as seguintes comprobacións ou, en caso contrario, presentación dos correspondentes documentos acreditativos:
Existencia de certificado de discapacidade recoñecida polo organismo competente da Xunta de Galicia ou Administración equivalente no que conste que esta afecta gravemente á mobilidade e impide a utilización do transporte público colectivo (solicitante)
Certificado de empadroamento (todos os membros da unidade de convivencia)
Titularidade de prestacións económicas do INSS e/ou SEPE-INEM (todos os membros da unidade de convivencia)
Información tributaria da AEAT, correspondente ao Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas dos exercicios 2019 e/ou 2020 (todos os membros da unidade de convivencia)
Certificación de débedas pendentes de pago coa Seguridade Social, a Axencia Estatal de Administración Tributaria e o Concello da Coruña (solicitante)
Obrigatorio Ambas
Certificado de discapacidade: Certificado de discapacidade recoñecida polo organismo competente da Xunta de Galicia ou Administración equivalente no que conste que esta afecta gravemente á mobilidade e impide a utilización do transporte público colectivo (solicitante). Somentes no caso de non autorizar a consulta no Anexo I Opcional Ambas
Certificado de empadroamento: Certificado de empadroamento (todos os membros da unidade de convivencia). Somentes no caso de non autorizar a consulta no Anexo I Opcional Ambas
Certificado de prestacións: Titularidade de prestacións económicas do INSS e/ou SEPE-INEM (todos os membros da unidade de convivencia). Somentes no caso de non autorizar a consulta no Anexo I Opcional Ambas
Información tributaria: Información tributaria da AEAT, correspondente ao Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas dos exercicios 2019 e/ou 2020 (todos os membros da unidade de convivencia). Somentes no caso de non autorizar a consulta no Anexo I Opcional Ambas
Débeda Seguridade Social: Certificación de débedas pendentes de pago coa Seguridade Social (solicitante). Somentes no caso de non autorizar a consulta no Anexo I Opcional Ambas
Débeda AEAT: Certificación de débedas pendentes de pago coa Axencia Estatal de Administración Tributaria (solicitante). Somentes no caso de non autorizar a consulta no Anexo I Opcional Ambas
Débeda Concello: Certificación de débedas pendentes de pago co Concello da Coruña (solicitante). Somentes no caso de non autorizar a consulta no Anexo I Opcional Ambas
Certificado de Tráfico: Certificación de que a persoa solicitante non consta na Dirección Xeral de Tráfico como titular de ningún vehículo Obrigatorio Ambas
Anexo II: Declaración responsable de non estar incurso en prohibición para ser persoa beneficiaria de subvencións así como, no caso de ser persoa traballadora, declaración responsable de non ter recoñecido o dereito obxecto desta subvención por convenio colectivo, contrato laboral ou calquera outro título, ou a través de ISFAS, MUFACE ou outras entidades Obrigatorio Ambas
Anexo III: Declaración responsable de subvencións solicitadas, concedidas ou percibidas e demais ingresos xerados para a mesma finalidade e actividade Obrigatorio Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
L 38/2003 Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeneral de subvencións.

Ver enlace
RD 887/2006 Real decreto 887/2006 de 21 de xuño, que aproba o Regulamento da lei 38/2003.

Ver enlace
L 9/2007 Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Ver
Instruccion transparencia Concello Coruña Instrucción de Transparencia del Ayuntamiento de A Coruña, de fecha 9 de marzo de 2016.
Ver
Ordenanza Igualdad Ordenanza Municipal de A Coruña para a Igualdade na Diversidade
Ver
Ordenanza Xeral de Subvencións da Área Benestar Ordenanza Xeral de Subvencións da Área de Benestar do Excmo. Concello da Coruña (BOP nº 40 do 19/02/2005)

Ver enlace
Bono Taxi 2021 Axudas para o transporte en taxis de persoas con discapacidade exercicio 2021
Ver

Tramitación presencial
Instancia de solicitude
Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática