Sede electrónica

04:24:19 coruna.es > Inicio > Información do procedemento

coruna.esEnmendas axudas para a mellora da eficiencia e a accesibilidade en edificios de vivendasNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Nivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Información
Descrición Aportación de documentación para a enmenda das solicitudes de axudas para a mellora da eficiencia enerxética e a accesibilidade en edificios de vivendas.
Suxeito - As Comunidades de Propietarios e cada un dos propietarios, nas obras sobre os elementos comúns do edificio.

- O propietario ou ocupante con autorización deste, nas obras en vivendas.

- Os promotores, no caso de rehabilitación integral dun edificio non ocupado, cando se destine o seu domicilio habitual, a entidades benéficas sen fins de lucro, ou vivendas cualificadas como vivenda protexida de réxime xeral destinadas a aluguer protexido.

Prazo de enmenda O prazo que se estableza na notificación de requirimento.
Lugar de presentación Os suxeitos que se atopen obrigados a presentar a documentación por medios electrónicos, conforme ao artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, deberán presentar a solicitude por vía telemática, e poderán facelo a través do formulario web ao que se accede clicando no botón TRAMITAR da parte inferior desta pantalla, de acordo co disposto na Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, ou por calquera outro rexistro público electrónico conforme ao artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.
Aqueles suxeitos que non se atopen obrigados á presentación da solicitude por medios electrónicos, conforme ao artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, deberán presentar a solicitude no Rexistro do Concello da Coruña, ou nalgún dos lugares dos previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, deo 1 de outubro.
Direccións:
* Concello da Coruña, Praza de María Pita nº 1 C. P. 15001 A Coruña
* Fórum Metropolitano, Rúa Río de Monelos nº 1 C. P. 15006 A Coruña
* Centro Sociocultural Ágora, Rúa Ágora s/n C. P. 15010 A Coruña
* Rexistro do Servizo de Rehabilitación e Vivenda, sito na rúa Cabaleiros 21 (Edificio Estación de Autobuses) C. P. 15009 A Coruña

Instruccións tramitación electrónica No caso de tramitación electrónica, deberá cubrir o formulario web ao que se accede clicando no botón TRAMITAR da parte inferior desta pantalla e achegar a documentación de enmenda que proceda. Deberá indicar o nº de expediente, que poderá coñecer no apartado da Sede electrónica: Cartafol Cidadá - Os meus expedientes.
Instruccións tramitación presencial No caso de tramitación presencial, deberá cubrir o MODELO 06 dispoñible no Apartado de Anexos. Deberá indicar o nº de expediente, que poderá coñecer no apartado da Sede electrónica: Cartafol Cidadá - Os meus expedientes.

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitud Subanación (MODELO 06): Solicitude Subsanación Obrigatorio Ambas
XERAL: Declaración responsable (MODELO 02): Declaración responsable e autorización/non oposición a consulta de datos, pola propiedade do inmoble ou o seu representante no caso de comunidades de propietarios/bens. (MODELO 02: cubrir e achegar no caso de tramitación presencial. Se se tramita telemáticamente, os datos deste modelo xa están incluídos no formulario web ao que se accede pulsando no botón TRAMITAR da parte inferior desta pantalla). Opcional Ambas
XERAL: Declaración responsable e autorización datos fiscais (MODELO 03): Declaración responsable e autorización/non oposición a consulta de datos, das persoas que formen parte de comunidades de propietarios/bens (MODELO 03). Opcional Ambas
XERAL: Certificados de estar al corriente : Certificados de estar ao corrente das obrigas fronte a Seguridade Social e/ou a Axencia Tributaria e o Concello da Coruña, no caso daquelas persoas que se opoñan ou non autoricen ás ditas consultas polo organo instrutor. Opcional Ambas
XERAL: Certificado bancario: Certificado emitido pola entidade bancaria no que conste o número de conta IBAN a nome da persoa beneficiaria. Opcional Ambas
XERAL: Nota simple Rexistro da propiedade: Notas simples informativas do Rexistro da Propiedade nas que figure a actual propiedade de todos os inmobles para os que se solicite subvención, ou xustificante emitido polo Rexistro da Propiedade de ter solicitado a súa inscrición. Opcional Ambas
XERAL: Documento identificativo DNI/NIF: DNI/NIE/CIF de la persona solicitante, y de la persona representante cuando esta exista. Opcional Ambas
XERAL: Documentación acreditativa domicilio habitual: Documentación acreditativa de constituir domicilio habitual de las viviendas que no estén habitadas por sus propietarios, a efectos de acreditar el cumplimiento del artículo 3.3 de la Ordenanza Municipal Reguladora. Opcional Ambas
XERAL TÉCNICA: Memoria técnica: No caso de non estar recolleita na documentación da licenza deberase presentar unha memoria técnica coa descrición das obras a realizar, fotografías do estado actual e xustificación da necesidade rehabilitadora. Opcional Ambas
XERAL TÉCNICA: Presupuestos: Orzamento aprobado da obra elaborado por empresa/s contratista/s, descomposto por partidas, medicións e prezos unitarios. Opcional Ambas
XERAL TÉCNICA: Presupuestos comparativos: Orzamentos comparativos. Cando o presuposto ascenda a unha cantidade maior de 40.000 ¤ + IVE deberán achegarse como mínimo outros dous presupostos comparables entre eles e co presuposto elixido. Opcional Ambas
XERAL TÉCNICA: Memoria técnica xustificativa: Memoria técnica xustificativa cando o presuposto elixido non sexa o máis económico xustificándose a súa elección en base a criterios de eficiencia e enerxía. Opcional Ambas
XERAL TÉCNICA: Cadro resumo: Cadro resumo dos importes que formen parte do custo subvencionable da actuación. Opcional Ambas
ELEMENTOS COMÚNS: Documentos identificativos CIF: Documento acreditativo do CIF da Comunidade (no caso de representante debe acompañarse tamén o DNI/NIE). Opcional Ambas
ELEMENTOS COMÚNS: Certificación acordo CP: Certificación do acordo da CP emitida pola secretaría, co seguinte contido:
-aprobación da acreditación de cargos e representante da comunidade.
-aprobación da presentación da solicitude de subvención.
-aprobación da autorización das obras, e da contratación do resto de traballos técnicos e administrativos que formen parte do custo subven¬cionable.
-aprobación da elección do presuposto elixido (nome da empresa ou empresas e cantidade).
Opcional Ambas
ELEMENTOS COMÚNS: Certificado porcentaxe participación: Certificado asinado pola secretaría da comunidade de propietarios, coa relación de propietarios (Nome, DNI, Piso/Local) e porcentaxe de participación de cada vivenda no coste total da obra para a que se solicita a subvención. Opcional Ambas
ELEMENTOS COMÚNS: Documentación acreditativa situación personas: Documentación acreditativa da situación das persoas (discapacidade, mobilidade, idade) e do seu domicilio habitual cando proceda, a ter en conta na fase de clasificación das actuacións de accesibilidade. Opcional Ambas
OBRAS EN VIVENDAS: Declaración responsable membros (MODELO 04): Declaración responsable das persoas que integran a unidade familiar, e autorización de solicitude de nivel de renda (MODELO 04). Opcional Ambas
OBRAS EN VIVENDAS: Declaración da renda: Declaración da renda do exercicio anterior de cada titular e de todos os integrantes da unidade familiar ou na súa falta, certificado de imputación do IRPF emitido pola Axencia Tributaria, no caso daquelas persoas que non autoricen a súa solicitude polo órgano instrutor. Opcional Ambas
OBRAS EN VIVENDAS: Autorización do propietario: Autorización do propietario do inmoble, no caso de que o solicitante da subvención non sexa o propietario. Opcional Ambas
OBRAS EN VIVENDAS: Documentación acreditativa situación personas: Documentación acreditativa da situación das persoas (discapacidade, mobilidade, idade) e do seu domicilio habitual cando proceda, a ter en conta na fase de clasificación das actuacións de accesibilidade Opcional Ambas
AXUDAS ADICIONAIS: Declaración responsable membros (MODELO 04): Declaración responsable das persoas que integran a unidade familiar, e autorización de solicitude de nivel de renda (MODELO 04). Opcional Ambas
AXUDAS ADICIONAIS: Declaración da renda: Declaración da renda do exercicio anterior de cada titular e de todos os integrantes da unidade familiar ou na súa falta, certificado de impu-tación do IRPF emitido pola Axencia Tributaria, no caso daquelas persoas que non autoricen a súa solicitude polo órgano instrutor. Opcional Ambas
AXUDAS ADICIONAIS: Volante colectivo de empadronamento: Volante colectivo de empadroamento, no caso de estar empadroado noutro concello. Opcional Ambas
XUSTIFICATIVA: Justificante ejecución obra (MODELO 05): Xustificación da execución da obra (MODELO 05). Opcional Ambas
XUSTIFICATIVA: Certificado final: Certificado fin da obra asinado polo técnico/a responsable. No caso de obras sen dirección técnica declaración responsable de telas executado, asinada polo solicitante e a/ empresa/s contratista/s. Opcional Ambas
XUSTIFICATIVA:Reportaxe fotográfica: Reportaxe fotográfica que recolla a totalidade das obras executadas, no caso de existir responsable técnico da súa execución, deberá vir asinada por este. Opcional Ambas
XUSTIFICATIVA: Memoria económica: Memoria económica xustificativa do custo das actuacións, co contido sinalado no artigo 7, apartado 6, da convocatoria. Opcional Ambas
XUSTIFICATIVA: Memoria técnica: Memoria técnica xustificativa de ter alcanzado os parámetros mínimos establecidos segundo a actuación proposta. Opcional Ambas

Normativa
L 39/2015 Lei 39/2015, de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións públicas.

Ver
L 7/85 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ver
RD 1720/2007 Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Ver
L 38/2003 Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeneral de subvencións.

Ver enlace
RD 887/2006 Real decreto 887/2006 de 21 de xuño, que aproba o Regulamento da lei 38/2003.

Ver enlace
L 9/2007 Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Ver
LO 3/2018 Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ver
Ordenanza Axudas Rehabilitación Vivendas Aprobación definitiva da Ordenanza municipal reguladora da concesión de axudas para a conservación e rehabilitación de edificios de vivenda
Descargar
Ver enlace...

Tramitación telemática
Tramitar
Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática